Search result for

care for

(51 entries)
(0.0291 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -care for-, *care for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
care for[PHRV] ชอบมาก, See also: ชื่นชอบ, Syn. care about
care for[PHRV] สนใจแต่ตนเอง
care for[PHRV] อยาก, See also: ต้องการ, ชอบ
care for[PHRV] ดูแล, See also: เอาใจใส่, พยาบาล, Syn. look after, see after
care for[PHRV] ใช้อย่างระมัดระวัง, See also: ดูแลของอย่างดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Care for Emergenciesบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He must care for you a great deal.ดูเขาเอาจริงเอาจังเชียวนะ The Moment of Truth (2008)
We really didn't know that you would care for us that much.พวกเราไม่ทราบเลยว่าคุณจะแคร์พวกเรามากขนาดนั้น Beethoven Virus (2008)
I had ten children, there's not a baby I can't care for.ฉันมีลูกสิบคน ไม่มีเด็กคนไหนที่ฉันเลี้ยงไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But remember, to get to you your enemies will attack the people you care for the most.ก็จำติดตัวเอาไว้ว่า ศัตรูหลาน จะจัดการ กับคนที่แกรักมากที่สุด Superhero Movie (2008)
And because I believe, perhaps mistakenly that you care for me.และข้าเชื่อ ซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ ว่าเจ้าหวังดีกับตัวข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Do beggars still have time to care for others?ขอทาน ยังจะมีเวลามาห่วงคนอื่นอีกหรือ? Episode #1.7 (2008)
I would rather die a mortal who has a care for someone.ข้าเองอยากตายไปเหมือนคนทั่วไป ที่มีคนเขาห่วงถึงอยู่บ้าง The Forbidden Kingdom (2008)
"And this I pray in Jesus' name Care for my family just the same"และข้าพเจ้าขอสวดในนามของพระเป็นเจ้า ขอท่านได้โปรดภาวนาให้ครอบครัวข้าพเจ้าเช่นกัน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Father, would you care for a...หลวงพ่อ เป็นไรมั้ยถ้าจะเป็น... สักถ้วย Doubt (2008)
- Sister, you care for sugar?-ซิสเตอร์ คุณสนใจน้ำตาลมั้ย? Doubt (2008)
Care for a lift, ma'am?ส่งมือให้ผม Bedtime Stories (2008)
- Care for a lift, ma'am?\ สกีเตอร์? Bedtime Stories (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
care forAs is often the case with Americans, he does not care for raw fish.
care forCare for tea or coffee?
care forChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
care forDo you care for classical music?
care forDo you care for pop songs?
care forDo you care for sweets?
care forFrankly speaking, I don't care for her very much.
care forHe didn't care for swimming.
care forHe does not care for ice cream.
care forHe doesn't care for sweet things.
care forHer neighbor will care for the children while she is away.
care forHe scarcely seems to care for me, does he?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักษาตัว[V] take care of oneself, See also: care for oneself, Syn. ระวังตัว, ดูแลตัว, Example: กว่าผมจะรักษาตัวให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดมาได้นั้น ทำเอาผมแทบเอาชีวิตไม่รอด
พยาบาล[V] nurse, See also: care for, look after, minister to, tend, Example: นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน, Thai definition: ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
ไยดี[V] care for, See also: pay attention to, mind, take the heart, Syn. พอใจ, ใส่ใจ, สนใจ, Example: คนอย่างเขาไม่ไยดีแม้แต่ฐานะเดิมของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน
เหลียวแล[V] care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น
สนใจไยดี[V] care for, See also: pay attention to, take an interest in, Syn. สนใจ, เอาใจใส่, Example: แม่เลี้ยงไม่สนใจไยดีลูกติดของเขาแม้แต่นิดเลย
ประคบประหงม[V] nurse, See also: care for, coddle, raise with care, take good care of, tend with utmost care and tenderness, Syn. ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, Ant. ปล่อยปละละเลย, ทิ้งขว้าง, Example: เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in   FR: porter attention à
พยาบาล[v.] (phayāban) EN: nurse ; care for ; look after ; minister to ; tend   FR: soigner ; prendre soin de
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself   FR: s'entretenir
ถนอมกล่อมเกลี้ยง[v. exp.] (thanøm klomklīeng) EN: cherish ; nurture ; care for ; comfort ; nurse   
เยียวยา[v.] (yīoyā) EN: be curable ; cure ; treat ; aid ; heal ; remedy ; attend to ; care for ; nurse ; mend   FR: remédier ; traiter

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネイリスト[, neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails [Add to Longdo]
下の世話[しものせわ, shimonosewa] (n) care for people (patients) with bedpans, urinary bottles, etc. [Add to Longdo]
看取る[みとる, mitoru] (v5r) to care for the sick [Add to Longdo]
構う[かまう, kamau] (v5u) (1) (See 構わない) to mind; to care about; to be concerned about; (2) to care for; to look after; (3) to prepare for; (4) to interfere with; to meddle in; (5) to tease; (P) [Add to Longdo]
手を掛ける[てをかける, tewokakeru] (exp,v1) (1) to lay hands on; to touch; (2) to care for; to look after; (3) to make off with; to steal [Add to Longdo]
面倒を見る[めんどうをみる, mendouwomiru] (exp,v1) to care for someone; to look after someone [Add to Longdo]
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life [Add to Longdo]
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P) [Add to Longdo]
老人介護[ろうじんかいご, roujinkaigo] (n) care for the aged; elderly care; aged care [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 care for
   v 1: have a liking, fondness, or taste (for)
   2: be fond of; be attached to [syn: {care for}, {cherish}, {hold
     dear}, {treasure}]
   3: provide treatment for; "The doctor treated my broken leg";
     "The nurses cared for the bomb victims"; "The patient must be
     treated right away or she will die"; "Treat the infection
     with antibiotics" [syn: {treat}, {care for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top