Search result for

captivity

(25 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captivity-, *captivity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captivity[N] การถูกกักขัง, See also: การถูกจองจำ, Syn. imprisonment, confinement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captivity(แคพทิฟ'วิที) n. ภาวะที่เป็นเชลย,ภาวะที่หลงไหล,การคุมขัง,การผูกมัด

English-Thai: Nontri Dictionary
captivity(n) การถูกจับกุม,การคุมขัง,การต้องโทษ,การเป็นเชลย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The elusive band of terrorists, finally in captivity.กลุ่มก่อการร้ายที่หาตัวยากถูกจับ Odyssey (2008)
You gotta be the dumbest motherfucker in captivity.นายต้องเป็นผู้ต้องหาที่โง่สุด เท่าที่เคยมีการจับกุมมาแน่ Pineapple Express (2008)
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้ Shut Down (2008)
The captivity of negativity.แย่ๆ Eagles and Angels (2008)
Sounds like someone's caught in the old captivity of negativity.เหมือนกับมีใครสักคนถูกจับ เรื่องเก่าร้ายๆในอดีต Five the Hard Way (2008)
Or by perhaps some shady government agency and he's actually being held in captivity.หรือ บางทีอาจจะเป็น หน่วยงานลึกลับของรัฐบาล และโดยที่จริงแล้วเขาก็คงต้องกลายเป็นเชลยศึก District 9 (2009)
They don't like my message about captivity, and they took me off the list.พวกเขาไม่ชอบที่ผมพูด เกี่ยวกับการกักขัง เขาเอาผมออกจากรายชื่อ The Cove (2009)
We're going to capture these dolphins out of the wild and bring them into captivity.ริคได้ขอความช่วยเหลือ จากทหารนิคารากัว นำปลาโลมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ The Cove (2009)
I knew then they were self-aware, and when you become conscious of this nonhuman intelligence, you realize after a while they don't really belong in captivity.ไปที่ปลายท่าน้ำ โดยใช้สายไฟยาวพิเศษ และแคธี จะดูเธอตัวเธอเองในโทรทัศน์ The Cove (2009)
You have to see them in the wild to understand why captivity doesn't work.จุดสำคัญของคณะโชว์ปลาโลมา นั่นคือสถานที่แสดงปลา และถ้าคุณไปที่ใดที่หนึ่ง ในสถานที่เหล่านี้ The Cove (2009)
It's the captivity industry that keeps this slaughter going by rewarding the fishermen for their bad behavior.แต่ ริค ได้ชี้ให้เราเห็น ที่ๆพวกเขานำเรือไป ในซอกลับของแนวผา The Cove (2009)
Because the international captivity trade is so lucrative, they want to be in on it, and they don't have any dolphins.มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นคืนที่ดี มันเป็นอะไรที่ประหลาดนะครับ The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captivityHe was held in captivity.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถูกกักขัง[n. exp.] (kān thūk kakkhang) EN: captivity   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVITY    K AE0 P T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captivity    (n) (k a1 p t i1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefangenschaft {f} | Gefangenschaften {pl} | in Gefangenschaftcaptivity | captivities | captive; in a captive state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バビロン捕囚[バビロンほしゅう, babiron hoshuu] (n) Babylonian Captivity (of the Israelites, 586 BC - 539 BC) [Add to Longdo]
囚を解く[しゅうをとく, shuuwotoku] (exp,v5k) to be relieved from captivity [Add to Longdo]
捕囚[ほしゅう, hoshuu] (n) captivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captivity \Cap*tiv"i*ty\, n. [L. captivitas: cf. F.
   captivit['e].]
   1. The state of being a captive or a prisoner.
    [1913 Webster]
 
       More celebrated in his captivity that in his
       greatest triumphs.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of being under control; subjection of the will or
    affections; bondage.
    [1913 Webster]
 
       Sink in the soft captivity together. --Addison.
 
   Syn: Imprisonment; confinement; bondage; subjection;
     servitude; slavery; thralldom; serfdom.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captivity
   n 1: the state of being imprisoned; "he was held in captivity
      until he died"; "the imprisonment of captured soldiers";
      "his ignominious incarceration in the local jail"; "he
      practiced the immurement of his enemies in the castle
      dungeon" [syn: {captivity}, {imprisonment},
      {incarceration}, {immurement}]
   2: the state of being a slave; "So every bondman in his own hand
     bears the power to cancel his captivity"--Shakespeare [syn:
     {enslavement}, {captivity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top