Search result for

captive

(50 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -captive-, *captive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
captive    [ADJ] ที่ไม่สามารถหนีได้, Syn. confined, restrained, imprisoned
captive    [N] นักโทษ, Syn. prisoner

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
captiveเชลยศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
captiveเชลยศึก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
captive insurance companyบริษัทประกันภัยในอาณัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captive Audiencesแบบให้จำใจรับ [การแพทย์]
Captive campaniesบริษัทในอาณัติ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
captive(แคพ'ทิฟว) n. นักโทษ,เชลย,ผู้ถูกครอบงำ adj. เป็นเชลย,ถูกคุมขัง,หลงไหล, Syn. prisoner

English-Thai: Nontri Dictionary
captive(n) จำเลย,เชลย,นักโทษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"who never left captives alive.ซึ่งไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต The Princess Bride (1987)
Buying and then releasing captive animals is also considered meritorious.การซื้อและปล่อยสัตว์ที่ถูกจับขังไว้ ถือเป็นการทำบุญ Brokedown Palace (1999)
La-Ore purchased her freedom once, and I believe, had I given this woman my ring first, she would have taken it and continued to hold La-Ore captive.ละออ ซื้อเสรีภาพของเธอครั้งเดียว และฉันเชื่อว่า ฉันได้ให้แหวนของฉันก่อน สำหรับผู้หญิงคนนี้ เธอจะได้เอามันไว้ และยังคงให้ ละออ เป็นเชลยเหมือนเดิม Anna and the King (1999)
I regret to say My lord has been taken captive.ข้าเสียใจที่ต้องบอกว่า นายท่านถูกจับกุมตัวไปแล้ว. Millennium Actress (2001)
He's holding penny captive out at the old bowl-rite bowling factory on the outskirts of town.เขาจับตัวเพนนี่ไว้ที่ โรงงานเก่าโบว์-ไรท์... ตั้งอยู่ที่นอกเมือง Inspector Gadget 2 (2003)
He doesn't regard her as a captive, though.กับท่านลอร์ด นางคงไม่ใช่แค่เชลย The Chronicles of Riddick (2004)
I don't know. I'm being held captive in a room somewhere.ผมไม่รู้ ผมถูกจับมาขังอยู่ในห้องที่ไหนสักแห่ง Saw (2004)
So he had no choice. He's a captive as much as the rest of us.เขาไม่มีทางเลือก ยังไงก็ตกเป็นเชลยเหมือนเราอยู่ดี Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Because it seems though a slave and captive of lecherous old men the oracle's words could set fire to all that I love.คำของเทพีพยากรณ์อาจผลาญ ทุกสิ่งที่ข้ารักไปได้ เหตุนี้เองทำให้ราชันข้า มิอาจบรรทม และบังคับให้ลุกจาก พระแท่นอันอบอุ่น 300 (2006)
How many captives?ได้เชลยมากี่คน? Apocalypto (2006)
What of these captives?What of these captives? Apocalypto (2006)
We are prepared to detonate ourselves along with our captives.เราพร้อมที่จะระเบิดตัวเองไปกับเชลย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
captiveHe fell captive to her charms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชลย [N] captive, See also: prisoner, Syn. นักโทษ, ตัวประกัน, เหยื่อ, Example: เขาปฏิบัติกับเชลยของเขาอย่างไม่ปรานี, Thai definition: ผู้ที่ถูกข้าศึกจับตัวได้, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชลย[n.] (chaloēi) EN: captive ; prisoner   FR: prisonnier [m] ; captif [m]
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
นักโทษ[n.] (nakthōt) EN: prisoner ; captive ; convict ; inmate ; convict ; culprit ; jailbird   FR: prisonnier [m] ; détenu [m] ; forçat [m]
ปล่อยเชลยศึก[v. exp.] (plǿi chaloēi seuk) EN: release the captives   
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch   FR: captiver ; charmer ; impressionner

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPTIVE    K AE1 P T IH0 V
CAPTIVES    K AE1 P T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
captive    (n) (k a1 p t i v)
captives    (n) (k a1 p t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Captive {f}captive [Add to Longdo]
Fesselballon {m}captive balloon [Add to Longdo]
Gefangene {m,f}; Gefangener | Gefangenen {pl}captive | captives [Add to Longdo]
Zucht {f} in Gefangenschaftcaptive breeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルフアップネジ[, serufuappuneji] (n) captive screw (wasei [Add to Longdo]
臣;奴;僕[やつこ(臣;奴);つぶね(奴);やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me [Add to Longdo]
捕らわれ;捕われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive [Add to Longdo]
捕らわれ人[とらわれびと, torawarebito] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
放生会[ほうじょうえ, houjoue] (n) ceremony of releasing captive animals [Add to Longdo]
虜;擒;俘[とりこ, toriko] (n) (1) captive; prisoner; (2) victim (of love, etc.); slave (to one's lust, etc.) [Add to Longdo]
虜囚[りょしゅう, ryoshuu] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
俘虜[ふりょ, furyo] (n) captive; prisoner of war [Add to Longdo]
拉致[らち, rachi] (n,vs) taking captive; carrying away; kidnapping; kidnaping; abduction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俘虏[fú lǔ, ㄈㄨˊ ㄌㄨˇ, / ] captive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captive \Cap"tive\, n. [L. captivus, fr. capere to take: cf. F.
   captif. See {Caitiff}.]
   1. A prisoner taken by force or stratagem, esp., by an enemy,
    in war; one kept in bondage or in the power of another.
    [1913 Webster]
 
       Then, when I am thy captive, talk of chains.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One charmed or subdued by beaty, excellence, or affection;
    one who is captivated.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captive \Cap"tive\, a.
   1. Made prisoner, especially in war; held in bondage or in
    confinement.
    [1913 Webster]
 
       A poor, miserable, captive thrall.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Subdued by love; charmed; captivated.
    [1913 Webster]
 
       Even in so short a space, my wonan's heart
       Grossly grew captive to his honey words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to bondage or confinement; serving to
    confine; as, captive chains; captive hours.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Captive \Cap"tive\, v. t. [imp. & p. p. {Captived}; p. pr. & vb.
   n. {Captiving}.]
   To take prisoner; to capture.
   [1913 Webster]
 
      Their inhabitans slaughtered and captived. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 captive
   adj 1: being in captivity [syn: {captive}, {confined},
       {imprisoned}, {jailed}]
   2: giving or marked by complete attention to; "that engrossed
     look or rapt delight"; "then wrapped in dreams"; "so intent
     on this fantastic...narrative that she hardly stirred"-
     Walter de la Mare; "rapt with wonder"; "wrapped in thought"
     [syn: {captive}, {absorbed}, {engrossed}, {enwrapped},
     {intent}, {wrapped}]
   n 1: a person who is confined; especially a prisoner of war
      [syn: {prisoner}, {captive}]
   2: an animal that is confined
   3: a person held in the grip of a strong emotion or passion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top