Search result for

capo

(56 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capo-, *capo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capo[N] คาโป้, See also: ไม้ขวางสายกีตาร์ที่ทำให้เสียงสูงขึ้น
capo[N] หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย
capon[N] ไก่ตอน (ตัวผู้)
caponize[VT] ตอน, Syn. castrate, emasculate, neuter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
capon(เค'พอน) n. ไก่ตอน
caponize(เค'พะไนซ) {caponized,caponizing,caponizes} vt. ตอนไก่
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
capote(คะโพท) n. เสื้อคลุมยาวที่มีหมวกคลุมติดอยู่,ประทุนรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
capon(n) ไก่ตอน
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capons and caponizingไก่ตอนและการตอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, we know Berman. He's been supplying cars to the Syndicate since Capone.เรารู้ประวัติเบอร์แมน เขารับจัดหารถให้พวกเจ้าพ่อตั้งแต่อยู่อัลคาโปล Public Enemies (2009)
Finish your pancakes, Al Capone.กินแพนเค้กให้หมด อัล คาโปน 2012 (2009)
Even if he were rich and dressed like Truman Capote.แม้กระทั่งว่าเขารวยและแต่งตัวเหมือน ทรูแมน คาโปตี้ Reversals of Fortune (2009)
And he also taught me Capoeira so...และเขาก็สอน Capoeira ด้วย The Karate Kid (2010)
♪ Dal capo i capelli bianchi ♪Dal capo i capelli bianchi Full Measure (2010)
25 salted cod,15 dried capons and one smoked boar.ได้ปลาคอดเค็ม 25 ตัว ไก่ตอนตากแห้ง 15 ตัว และหมูป่ารมควันอีกตัวหนึ่ง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
We got Al Capone on tax evasion.เราจับได้ว่า อัล คาโปน หนีภาษี Dentist of Detroit (2011)
herb...crusted capon.ไก่กรอบสมุนไพร... The Sword in the Stone: Part One (2011)
Retired Detective Bernie Sullivan, your old capo Vincent Deluca.อดีตนักสืบที่เกษียณแล้ว เบอร์นี่ ซัลลิแวน เพื่อนเก่าร่วมแก็งค์ วินเซ็นต์ ดีลูก้า Get Carter (2011)
I'm gonna do surveillance on the Glaive for a few days, check out her habits, her route to work, then for a measly hundred bucks, my cousin Dima and his capos are gonna--ฉันจะไปสอดส่องเดอะ เกลฟวันสองวัน ดูกิจวัตร ดูการทำงาน แล้วจ่ายให้ร้อยนิดๆ Truth and Consequences (2012)
Dima has capos?ไดม่ามีตระกูลมาเฟียด้วย Truth and Consequences (2012)
Why do you think I went after Capone in the first place?คิดว่าทำไมตอนแรก ฉันถึงตามล่าคาโปนล่ะ Time After Time (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่ตอน[N] capon, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปจนหมูย่างเป็ดย่างไก่ตอนอะไรต่อมิอะไรทุกอย่าง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระโปรงหน้า[n.] (fā kraprōng nā) EN: hood ; bonnet   FR: capot
ไก่ตอน[n.] (kai tøn) EN: capon   FR: chapon [m]
กระโปรงรถ[n.] (kraprōng rot) EN: hood (of an automobile)   FR: capot (de voiture) [m]
ล้มเหลว[v.] (lomlēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through   FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer
ประทุน[n.] (prathun) EN: cover ; hood ; roof ; top or a cab   FR: capot [m] ; capote [f]
รถเปิดประทุน[n. exp.] (rot poēt prathun) EN: convertible   FR: voiture décapotable [f] ; décapotable [f] ; cabriolet [m]
สิบโท[n.] (sip-thō) EN: corporal   FR: caporal chef [m]
สิบตรี[n.] (sip-trī) EN: lance corporal ; private first class   FR: caporal [m]
ถุงยาง[n.] (thungyāng) EN: condom   FR: préservatif [m] ; condom [m] ; capote (anglaise) (fam.) [f]
ถุงยางอนามัย[n.] (thung yāng anāmai) EN: condom   FR: préservatif [m] ; condom [m] ; capote (anglaise) (fam.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPO    K AA1 P OW0
CAPON    K EY1 P AA2 N
CAPOTE    K AH0 P OW1 T
CAPONE    K AH0 P OW1 N
CAPONI    K AA0 P OW1 N IY0
CAPOTEN    K AH0 P OW1 T AH0 N
CAPOZZI    K AH0 P AA1 Z IY0
CAPORALE    K AA0 P AO0 R AA1 L IY0
CAPORASO    K AA0 P AO0 R AA1 S OW0
CAPOTE'S    K AH0 P OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capon    (n) (k ei1 p @ n)
Capone    (n) (k @ p ou1 n)
capons    (n) (k ei1 p @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カポエイラ;カポエラ[, kapoeira ; kapoera] (n) capoeira (por [Add to Longdo]
スカポライト[, sukaporaito] (n) scapolite [Add to Longdo]
ダカーポ[, daka-po] (n) da capo (ita [Add to Longdo]
蟹瞞;蟹瞞し[かにだまし;カニダマシ, kanidamashi ; kanidamashi] (n) (uk) porcelain crab (any decapod crustacean of family Porcellanidae) [Add to Longdo]
十腕類[じゅうわんるい, juuwanrui] (n) (See 八腕類) decapods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卡波耶拉[Kǎ bō yē lā, ㄎㄚˇ ㄅㄛ ㄧㄝ ㄌㄚ, ] Capoeira [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  capo
      n 1: the head of a branch of an organized crime syndicate

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

  capo
       boss, chief, leader
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top