Search result for

capitalist

(50 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitalist-, *capitalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitalist[N] คนร่ำรวย, Syn. richer
capitalist[N] ผู้ลงทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม
capitalistic(แคพพิทัลลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับทุนหรือนายทุนหรือระบบทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capitalistนายทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitalist countryประเทศทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist enterpriseวิสาหกิจแบบทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalists and financiersนายทุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a capitalist, and they pay.ฉันเป็นคนทำ และพวกเขาจ่าย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
But are you pure or are you just as corrupt as the capitalist Westerners that you despise?แล้วแกบริสุทธิ์... หรือเป็นแค่จอมตะกละ แบบพวกตะวันตกที่แกเกลียด Body of Lies (2008)
An old grandma who looked as if she wouldn't harm a fly called me a penciI-pushing capitalist dupe.ยายแก่ๆที่ดูเหมือนว่า เธอไม่เป็นภัยต่อแมลง เรียกฉันว่าเสมียนหน้าโง่ Julie & Julia (2009)
Trust me, sam arsenault's only real loyalty is to the capitalist party.เชื่อผมเถอะ,แซม อาร์เซนอลต์เป็นคนเดียว ที่ยังภักดีกับระบบเงินทุน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I'm a venture capitalist, Mr. Alvarez.ผมเป็นนักลงทุนที่เสี่ยงภัย คุณอัลวาเรช Potlatch (2009)
Don't get it twisted, honeycomb, I'm a survivor first, a capitalist second, and a whole bunch of other shit after that.อย่าเข้าใจผิดสิ ฉันต้องเอาตัวรอดก่อนอันดับแรก ผู้ร่วมหุ้นอันดับสอง แล้วนอกเหนือจากนั้นค่อยเป็นอันดับต่อมา Keep This Party Going (2009)
Our beautiful Socialist dream has been taken apart by Capitalist swine.ความฝันที่งดงามของนพวกสังคมนิยมอย่างเรา เคยถุกพวกทุนนิยมจอมตะกละยึดไป Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
In a capitalist society. There is nothing money cannot solve.ในสังคมทุนนิยม ไม่มีอะไรที่เงินแก้ปัญหาไม่ได้ Dae Mul (2010)
Others talk of the degenerate capitalist system that has released a military virus to stimulate the economy.Others talk of the degenerate capitalist system that has released a military virus to stimulate the economy. Perfect Sense (2011)
Hey, you're a raging capitalist landlord now. You gotta take care of the place, right?นี่ คุณเป็นเจ้าของบ้านเช่าเต็มตัวแล้วนะ คุณก็ต้องดูแลบ้านของคุณสิ ใช่มั้ย? The End of the World as We Knew It (2011)
Randolph made a killing in porn, and now he fancies himself a venture capitalist.แรนดอรืฟ รวยมหาศาลจากหนังโป๋ it และตอนนี้เขาอยากเป็นนักลงทุน Head Case (2011)
A chemist, a nihilist... a capitalist, a mutation.a nihilist... a mutation. The Wolverine (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายทุน[N] capitalist, See also: upholder, owner of wealth, supporter, Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน, Example: บรรดาพ่อเลี้ยงเหล่านี้ล้วนเป็นนายทุนสนับสนุนนักการเมืองในยามเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า, ผู้ลงทุนประกอบกิจการหรือออกทุนให้ผู้อื่นประกอบกิจการ
ธนบดี[N] capitalist, Syn. นายทุน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายทุน[n.] (nāithun) EN: capitalist ; financial backer   FR: capitaliste [m]
นักลงทุน[n.] (naklongthun) EN: investor ; capitalist   FR: investisseur [m]
นักทุนนิยม[n. exp.] (nak thunniyom) EN: capitalist   FR: capitaliste [m]
ระบบทุนนิยม[n. exp.] (rabop thunniyom) EN: capitalism   FR: système capitaliste [m] ; modèle capitaliste [m] ; capitalisme [m]
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier   

CMU English Pronouncing Dictionary
CAPITALIST    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S T
CAPITALISTS    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S T S
CAPITALISTS    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S S
CAPITALISTS    K AE1 P AH0 T AH0 L AH0 S
CAPITALISTIC    K AE2 P AH0 T AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capitalist    (n) (k a1 p i t @ l i s t)
capitalists    (n) (k a1 p i t @ l i s t s)
capitalistic    (j) (k a2 p i t @ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalist {m} | Kapitalisten {pl}capitalist | capitalists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong) [Add to Longdo]
元方[もとかた, motokata] (n) capitalist; wholesaler [Add to Longdo]
資本家[しほんか, shihonka] (n) capitalist; financier; (P) [Add to Longdo]
資本家階級[しほんかかいきゅう, shihonkakaikyuu] (n) (See 労働者階級) capitalist class [Add to Longdo]
資本主義社会[しほんしゅぎしゃかい, shihonshugishakai] (n) capitalist society [Add to Longdo]
資本主義者[しほんしゅぎしゃ, shihonshugisha] (n) a capitalist [Add to Longdo]
労資[ろうし, roushi] (n) capital and labor; capital and labour; capitalists and laborers; capitalists and labourers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资本家[zī běn jiā, ㄗ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄚ, / ] capitalist [Add to Longdo]
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, / ] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capitalist \Cap"i*tal*ist\ (k[a^]p"[i^]*tal*[i^]st), n. [Cf. F.
   capitaliste.]
   One who has capital; one who has money for investment, or
   money invested; esp. a person of large property, which is
   employed in business.
   [1913 Webster]
 
      The expenditure of the capitalist.    --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capitalist
   adj 1: of or relating to capitalism or capitalists; "a
       capitalist nation"; "capitalistic methods and incentives"
       [syn: {capitalist}, {capitalistic}]
   2: favoring or practicing capitalism [syn: {capitalistic},
     {capitalist}] [ant: {socialist}, {socialistic}]
   n 1: a conservative advocate of capitalism
   2: a person who invests capital in a business (especially a
     large business)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top