Search result for

cant

(139 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cant-, *cant*
English-Thai: Longdo Dictionary
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cant[N] การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม), Syn. insincere talk, hypocrisy
cant[N] ความลาดเอียง, Syn. lean, slope
cant[VT] เอียง, Syn. lean, slope
cant[SL] พูด
cant[SL] โกหก
canto[N] ตอนหนึ่งของบทกวี
canter[N] การวิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter[VT] วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter[VI] วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง), Syn. jog, trot
canton[N] หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
cantaloup(e) (แคน'ทะโลพ) n. แตงหวาน
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene
cantatan. การร้องประสานเสียง
cantatrice(คานทะทรี'ชี) n. นักร้องอาชีพที่เป็นหญิง
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
cantharides(แคนธาร์'ริเดซฺ) n.,pl แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง
cantharisn. แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง
canto(แคน'โท) n. ส่วนที่สำคัญของโคลง (ฉันท์,กาพย์,กลอน) ที่ยาว, Syn. verse

English-Thai: Nontri Dictionary
cant(n) ศัพท์เฉพาะ
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
canteen(n) กระติกน้ำ,ร้านอาหาร
canter(vi) เหยาะย่าง(ม้า),วิ่งช้าๆ
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
canto(n) ส่วนหนึ่งของบทกลอน
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantharidesแมลงวันสเปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthusหัวหรือหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, inner; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, lateral; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, medial; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, nasal; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, outer; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, temporal; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cantภาษาของกลุ่มมิจฉาชีพ [TU Subject Heading]
Cantact anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบนับสัมผัส [อุตุนิยมวิทยา]
Cantelli Signการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของลูกนัยตา [การแพทย์]
Canthal Recess, Innerบริเวณน้ำตาที่แอ่งมุมตา [การแพทย์]
Cantharidesแคนธาไรดส์ [การแพทย์]
Cantharidinแคนทาริดิน,สาร;แคนธาริดิน [การแพทย์]
Canthazanthineแคนธาแซนธีน [การแพทย์]
Canthiมุมเปลือกตา [การแพทย์]
Canthi, Lateralหางตา [การแพทย์]
Canthine Dehydrogenaseแซนทีนดีไฮโดรจีเนส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You cant just claim to be my daughter and...ทำไมเธอถึงยืนกรานจังนะว่าเธอเป็นลูกสาวฉันทั้งๆที่ไม่มีหลัก... Scandal Makers (2008)
You cant just walk away like that.งั้นคุณคิดว่าคุณจะทำตามที่คุณคิดแล้วก็หนีไปงั้นหรอ Scandal Makers (2008)
We cant leave anything that might incriminate us.เราทิ้งอะไรไม่ได้ทั้งนั้น มันอาจเป็นหลักฐานจับเราได้ The Bank Job (2008)
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
Your Cantonese is improving.ภาษาจีนกวางตุ้งคุณพัฒนาขึ้นนะ New York, I Love You (2008)
[Speaking Cantonese][สนทนาภาษา Cantonese] New York, I Love You (2008)
John, the place was my canteen!แต่จอห์น นั่นคือโรงอาหารเก่าผม Frost/Nixon (2008)
I cant home home today.วันนี้คงกลับบ้านไม่ได้นะ Ponyo (2008)
You mind if I straighten this a little tighter? I cant...คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าจะพูดให้มันชัดกว่านี้ ไม่ได้หรอก Pathology (2008)
I'm taking you straight to the canteen.ฉันจะพาคุณตรงไปโรงอาหาร The Reader (2008)
There's a cantina down the way.มีร้านอาหารอยู่ข้างล่างนั้น Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
All right,look,I'll meet you at the cantina,okay? Don't be-ก็ได้ พ่อจะไปรอลูกที่ร้านอาหาร แต่อย่า Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cantIt's thieves' cant.
cantThere is little water left in the canteen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาท[N] canto, See also: stanza, Example: ฉันแต่งบาทที่ 3 ไม่ได้นั่งคิดอยู่นานมากแล้ว, Thai definition: ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท
กวางตุ้ง[N] Canton, Example: ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารกวางตุ้งจะถูกปากคนไทยมากที่สุด
กวางตุ้ง[N] Cantonese, Example: อำเภอเตี้ยเอี้ยในเขตจังหวัดแต้จิ๋วของมณฑล กวางตุ้ง, Thai definition: ชื่อชนจีนชาวหนึ่ง อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน
โรงอาหาร[N] cafeteria, See also: canteen, dining hall/room, Example: ทุกมหาวิทยาลัยจะมีโรงอาหารขายอาหารราคาถูกให้กับนักศึกษา, Thai definition: สถานที่ขายอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important
ห้องว่าง[n. exp.] (hǿng wāng) EN: vacant room   FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[v. exp.] (jatrīeng lamdap rāicheū phūsamak) EN: rank applicants   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANT    K AE1 N T
CANTY    K AE1 N T IY0
CANTU    K AE1 N T UW0
CANTO    K AE1 N T OW0
CANTV    K AE1 N T IY2 V IY2
CANTEL    K AE1 N T EH2 L
CANTOR    K AE1 N T ER0
CANTLE    K AE1 N T AH0 L
CANTIN    K AA0 N T IY1 N
CANTON    K AE1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cant    (v) (k a1 n t)
canto    (n) (k a1 n t ou)
cants    (v) (k a1 n t s)
Cantab    (n) (k a1 n t a b)
Canton    (n) (k a2 n t o1 n)
canted    (v) (k a1 n t i d)
canter    (v) (k a1 n t @ r)
canton    (n) (k a1 n t o n)
cantor    (n) (k a1 n t oo r)
cantos    (n) (k a1 n t ou z)

French-Thai: Longdo Dictionary
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
アークコセカント[, a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant [Add to Longdo]
アークセカント[, a-kusekanto] (n) arcsecant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country [Add to Longdo]
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon [Add to Longdo]
坎特伯雷[Kǎn tè bó léi, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ, ] Canterbury, England [Add to Longdo]
广东人[Guǎng dōng rén, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄖㄣˊ, 广 / ] Cantonese [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] canthus [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, / ] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China [Add to Longdo]
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] Cantonese opera [Add to Longdo]
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, / ] Cantonese cuisine [Add to Longdo]
粤语[Yuè yǔ, ㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] Cantonese language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, a.
   Of the nature of cant; affected; vulgar.
   [1913 Webster]
 
      To introduce and multiply cant words in the most
      ruinous corruption in any language.   --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, v. i.
   1. To speak in a whining voice, or an affected, singsong
    tone.
    [1913 Webster]
 
   2. To make whining pretensions to goodness; to talk with an
    affectation of religion, philanthropy, etc.; to practice
    hypocrisy; as, a canting fanatic.
    [1913 Webster]
 
       The rankest rogue that ever canted.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To use pretentious language, barbarous jargon, or
    technical terms; to talk with an affectation of learning.
    [1913 Webster]
 
       The doctor here,
       When he discourseth of dissection,
       Of vena cava and of vena porta,
       The meser[ae]um and the mesentericum,
       What does he else but cant.      --B. Jonson
    [1913 Webster]
 
       That uncouth affected garb of speech, or canting
       language, if I may so call it.    --Bp.
                          Sanderson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, v. t. [imp. & p. p. {Canted}; p. pr. & vb. n.
   {Canting}.]
   1. To incline; to set at an angle; to tilt over; to tip upon
    the edge; as, to cant a cask; to cant a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a sudden turn or new direction to; as, to cant
    round a stick of timber; to cant a football.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut off an angle from, as from a square piece of
    timber, or from the head of a bolt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, n. [OF., edge, angle, prof. from L. canthus the
   iron ring round a carriage wheel, a wheel, Gr. ? the corner
   of the eye, the felly of a wheel; cf. W. cant the stake or
   tire of a wheel. Cf. {Canthus}, {Canton}, {Cantle}.]
   1. A corner; angle; niche. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The first and principal person in the temple was
       Irene, or Peace; she was placed aloft in a cant.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An outer or external angle.
    [1913 Webster]
 
   3. An inclination from a horizontal or vertical line; a slope
    or bevel; a titl. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   4. A sudden thrust, push, kick, or other impulse, producing a
    bias or change of direction; also, the bias or turn so
    give; as, to give a ball a cant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Coopering) A segment forming a side piece in the head of
    a cask. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) A segment of he rim of a wooden cogwheel.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A piece of wood laid upon the deck of a vessel to
    support the bulkheads.
    [1913 Webster]
 
   {Cant frames}, {Cant timbers} (Naut.), timber at the two ends
    of a ship, rising obliquely from the keel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, n. [Prob. from OF. cant, F. chant, singing, in
   allusion to the singing or whining tine of voice used by
   beggars, fr. L. cantus. See {Chant}.]
   1. An affected, singsong mode of speaking.
    [1913 Webster]
 
   2. The idioms and peculiarities of speech in any sect, class,
    or occupation. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The cant of any profession.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The use of religious phraseology without understanding or
    sincerity; empty, solemn speech, implying what is not
    felt; hypocrisy.
    [1913 Webster]
 
       They shall hear no cant from me.   --F. W.
                          Robertson
    [1913 Webster]
 
   4. Vulgar jargon; slang; the secret language spoker by
    gipsies, thieves, tramps, or beggars.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, n. [Prob. from OF. cant, equiv. to L. quantum; cf.
   F. encan, fr. L. in quantum, i.e. "for how much?"]
   A call for bidders at a public sale; an auction. "To sell
   their leases by cant." --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, v. t.
   to sell by auction, or bid a price at a sale by auction.
   [Archaic] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can't \Can't\
   A colloquial contraction for can not.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cant
   n 1: stock phrases that have become nonsense through endless
      repetition [syn: {buzzword}, {cant}]
   2: a slope in the turn of a road or track; the outside is higher
     than the inside in order to reduce the effects of centrifugal
     force [syn: {bank}, {cant}, {camber}]
   3: a characteristic language of a particular group (as among
     thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang}, {cant},
     {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   4: insincere talk about religion or morals [syn: {cant}, {pious
     platitude}]
   5: two surfaces meeting at an angle different from 90 degrees
     [syn: {bevel}, {cant}, {chamfer}]
   v 1: heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is
      slanting" [syn: {cant}, {cant over}, {tilt}, {slant},
      {pitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top