Search result for

candid

(100 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candid-, *candid*, candi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candid[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อสัตย์, Syn. frank, straightforward
candida[N] เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
candidate[N] ผู้ท้าชิง, See also: ผู้แข่งขัน, Syn. compititor, petitioner, nominee
candidate[N] ผู้สมัคร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
candidate(แคน'ดิเดท) n. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง,ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน, See also: candidature,candidacy n.
candidiasis(-ดิเอ 'ซิส) n. การติดเชื้อพวกCandida

English-Thai: Nontri Dictionary
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidateผู้สมัครรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate keyกุญแจให้เลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
candidate to marriageผู้มีคุณสมบัติพร้อมสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
candidate, independentผู้สมัครรับเลือกตั้งอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasisโรคราเเคนดิดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, atrophic; candidiasis, erythematousโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, erythematous; candidiasis, atrophicโรคราแคนดิดาชนิดผื่นแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidiasis, pseudomembranousโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Candidaแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candidaแคนดิดา,เชื้อ;แคนดิดา;เชื้อรา;เชื้อราแคนดิดา;เชื้อแคนดิดา [การแพทย์]
Candida albicansแคนดิดา แอลบิแคนส์ [TU Subject Heading]
Candida Albicansแคนดิดาอัลบิแคนส์,เชื้อ;แคนดิดาอัลบิคาน;การอักเสบจากการติดเชื้อรา;แคนดิดาแอลบิแคน [การแพทย์]
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Candidate Groupคนที่ยินดีตอบมาจำนวนหนึ่ง [การแพทย์]
Candidiasisโรคราแคนดิดา [TU Subject Heading]
Candidiasisแคนดิดิเอซิส,โรค;แคนดิดิเอซิส;แคนดิดิเอสิส;แคนดิดิเอซิส;โรคจากเชื้อรา [การแพทย์]
Candidiasis of Oral Cavityแคนดิดิเอสิสในช่องปาก [การแพทย์]
Candidiasis, Cutaneousแคนดิดิเอซิส,โรคผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most candidates think it's an urban legend,ผู้ท้าชิงส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกจารึกไว้ New Haven Can Wait (2008)
Candidate. Maybe, but i-i can't help thinkinผู้ท้าชิง บางที แต่ผม ผมอดไม่ได้ที่จะคิด New Haven Can Wait (2008)
If our intel's correct, you're our prime candidateถ้าเกิดเราคิดถูก นายคือตัวแทนที่เลิศที่สุดของปีต่อไป New Haven Can Wait (2008)
Patient's dad had bypass surgery, means she's a candidate for atherosclerosis, she needs an ultrasound.พ่อคนไข้ ผ่าตัดบายพาส หมายความว่าเธอมีโอกาศเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เธอต้องตรวจอุลตราซาวด์ Lucky Thirteen (2008)
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
$2 million makes me a candidate in your pocket.สองล้านเหรียญทำให้ผมเป็นผู้สมัครที่รับใช้คุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If I wasn't a candidate for mayor...ถ้าผมไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า Beethoven Virus (2008)
Candidate no. 2 Choi Seok Gyun!ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน Beethoven Virus (2008)
I, Candidate No. 2 Choi Seok Gyun, will be save Seok Ran City.ผม, ผู้สมัครหมายเลข 2 ชอยซอกกึน, จะปกป้องเมืองซุกรันเอง! Beethoven Virus (2008)
I suggest His Excellency as the best candidate.ข้าคิดว่าพระองค์จะปรารถนาสิ่งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
The top candidate in the law faculty...ผู้สมัครที่ทำคะแนนได้ อันดับที่ 1 ของคณะกฎหมาย... Episode #1.7 (2008)
Your top candidate placement and your photo...ตำแหน่งที่หนึ่งของผู้สมัคร และรูปของเธอ... Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
candidCandidates traded blows over the proposed tax cut.
candidEverybody has their own projects on, so after all you are the only suitable candidate.
candidFarmers are still sitting on the fence over which candidate to back.
candidHe attracted votes away from both candidates.
candidHe came forward as a candidate for Congress.
candidHe is a one of the American presidential candidate.
candidHe is one of the candidates running for mayor.
candidHe officially announced himself as a candidate.
candidHe ran as a candidate, independent of any party.
candidHe was being groomed as a presidential candidate.
candidHe was sleeked as chairman from among many candidates.
candidHe was the strongest candidate for the position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[N] candidate, Example: ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศกำลังขับเคี่ยวในสนามเลือกตั้งอย่างหนัก, Count unit: คน
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
ผู้สมัคร[N] applicant, See also: candidate, Example: พรรคการเมืองต้องเฟ้นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการลงสนามเลือกตั้งคราวหน้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แสดงความจำนงเข้าร่วม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; candid   FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête
แคนดิเดต[n.] (khaēndidēt) EN: candidate   FR: candidat [m]
ลงสมัคร[v. exp.] (longsamak) EN: apply for a candidate   
ลงสมัครรับเลือกตั้ง[v. exp.] (longsamak rap leūaktang) EN: run for election ; be a candidate for   FR: se présenter aux élections
ไม่เดียงสา[adj.] (mai dīengsā) FR: innocent ; candide
นาค[n.] (nāk) EN: aspirant to be ordained as a Buddhist priest   FR: aspirant moine bouddhiste [m] ; candidat à l'ordination [m]
ผู้สมัคร[n.] (phūsamak) EN: candidate ; applicant ; contender ; volunteer   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; volontaire [m, f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครงาน[n. exp.] (phūsamak ngān) EN: applicant   FR: candidat [m] ; candidate [f] ; postulant [m] ; postulante [f]
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง[n. exp.] (phūsamak rap leūaktang) EN: candidate ; election candidate   FR: candidat (à des élections) [m] ; candidate (à des élections) [f]
ผู้สมัครสอบ[n. exp.] (phūsamak søp) EN: examination candidate   FR: candidat [m] ; candidate [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CANDID    K AE1 N D AH0 D
CANDIDA    K AE1 N D AH0 D AH0
CANDIDO    K AE0 N D IY1 D OW0
CANDIDLY    K AE1 N D AH0 D L IY0
CANDIDATE    K AE1 N D AH0 D EY0 T
CANDIDACY    K AE1 N D AH0 D AH0 S IY0
CANDIDATE    K AE1 N AH0 D AH0 T
CANDIDATES    K AE1 N D AH0 D EY0 T S
CANDIDATES    K AE1 N AH0 D AH0 T S
CANDIDATES'    K AE1 N D AH0 D EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candid    (j) (k a1 n d i d)
candidly    (a) (k a1 n d i d l ii)
candidate    (n) (k a1 n d i d @ t)
candidates    (n) (k a1 n d i d @ t s)
candidature    (n) (k a1 n d i d @ ch @ r)
candidatures    (n) (k a1 n d i d @ ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばさば[, sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]
なり手;成り手;為り手;成手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates) [Add to Longdo]
カンジタ[, kanjita] (n) candidal vaginitis [Add to Longdo]
カンジダ症[カンジダしょう, kanjida shou] (n) candidiasis [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
キー候補[キーこうほ, ki-kouho] (n) {comp} candidate key [Add to Longdo]
キャンディデート[, kyandeide-to] (n) {comp} candidate [Add to Longdo]
キャンディデート版[キャンディデートばん, kyandeide-to ban] (n) {comp} candidate release [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
候选[hòu xuǎn, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] candidate, #14,082 [Add to Longdo]
坦诚[tǎn chéng, ㄊㄢˇ ㄔㄥˊ, / ] candid; frank; plain dealing, #14,298 [Add to Longdo]
直率[zhí shuài, ㄓˊ ㄕㄨㄞˋ, ] candid; frank, #28,126 [Add to Longdo]
开诚相见[kāi chéng xiāng jiàn, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄢˋ, / ] candid and open (成语 saw), #231,897 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candid \Can*did\ (k[a^]n"d[i^]d), a. [F. candide (cf. It.
   candido), L. candidus white, fr. cand[=e]re to be of a
   glowing white; akin to accend[e^]re, incend[e^]re, to set on
   fire, Skr. chand to shine. Cf. {Candle}, {Incense}.]
   1. White. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The box receives all black; but poured from thence,
       The stones came candid forth, the hue of innocence.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from undue bias; disposed to think and judge
    according to truth and justice, or without partiality or
    prejudice; fair; just; impartial; as, a candid opinion.
    "Candid and dispassionate men." --W. Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. Open; frank; ingenuous; outspoken.
 
   Syn: Fair; open; ingenuous; impartial; just; frank; artless;
     unbiased; equitable.
 
   Usage: {Candid}, {Fair}, {Open}, {Frank}, {Ingenuous}. A man
      is fair when he puts things on a just or equitable
      footing; he is candid when be looks impartially on
      both sides of a subject, doing justice especially to
      the motives and conduct of an opponent; he is open and
      frank when he declares his sentiments without reserve;
      he is ingenuous when he does this from a noble regard
      for truth. Fair dealing; candid investigation; an open
      temper; a frank disposition; an ingenuous answer or
      declaration.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candid
   adj 1: characterized by directness in manner or speech; without
       subtlety or evasion; "blunt talking and straight
       shooting"; "a blunt New England farmer"; "I gave them my
       candid opinion"; "forthright criticism"; "a forthright
       approach to the problem"; "tell me what you think--and
       you may just as well be frank"; "it is possible to be
       outspoken without being rude"; "plainspoken and to the
       point"; "a point-blank accusation" [syn: {blunt},
       {candid}, {forthright}, {frank}, {free-spoken},
       {outspoken}, {plainspoken}, {point-blank}, {straight-
       from-the-shoulder}]
   2: informal or natural; especially caught off guard or
     unprepared; "a candid photograph"; "a candid interview"
   3: openly straightforward and direct without reserve or
     secretiveness; "his candid eyes"; "an open and trusting
     nature"; "a heart-to-heart talk" [syn: {candid}, {open},
     {heart-to-heart}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top