Search result for

cancellation

(64 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cancellation-, *cancellation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cancellation    [N] การยกเลิก, Syn. cancel, cancelation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการเพิกถอน, การบอกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cancellation clauseข้อกำหนดการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation clauseข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of fraudulent actการเพิกถอนการฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation of marriageการเพิกถอนการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellation propertyสมบัติการตัดออก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal

English-Thai: Nontri Dictionary
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flight cancellationsคือการสานต่อทุกอย่างให้จบสิ้น Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Attention. We have a cancellation update. Flight 1 192 has been canceled.ท่านผู้โดยสารโปรดทราบ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินล่าสุดไฟล์ท 1192 เนื่องจากสภาพอากาศ Red Eye (2005)
And even that one room just became available due to a cancellation.มีห้องเดียวที่ว่างเพราะว่าถูกยกเลิกพอดี Art of Seduction (2005)
Dr. Daniels just had a cancellation.คุณหมอเดเนียลเพิ่งถูกยกเลิกตารางนัด Me and My Town (2008)
And that's the third cancellation I've gotten today,นี่โทรมายกเลิกตั้ง 3 รายแล้ววันนี้ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Simple noise cancellation won't work.ที่อุดหูธรรมดาใช้ไม่ได้หรอก The Box (2010)
Sara was already scheduled for cancellation.ซาร่าถูกกำหนดให้โดนยกเลิกแล้ว The Recruit (2010)
If I did, it would probably mean instant cancellation, and I don't want that.ถ้าฉันทำ มันคงหมายถึงการยกเลิกทันที และฉันไม่ได้อยากได้แบบนั้น One Way (2010)
We made the reservation first, and the cancellation, when it's been investigated, will certainly turn out as a hotel error.เรามาจองห้องก่อนนะ ส่วนการยกเลิก คงเป็นความผิดพลาดของทางโรงแรม ถ้าตรวจสอบก็จะรู้ Prosecutor Princess (2010)
- What? ! Filming cancellation?หยุดการถ่ายทำหรือ ? Episode #1.7 (2010)
The filming cancellation article is going to be released. I can't stop it.เรื่องที่คนปฏิเสธที่จะถ่าย MV จะกระจายออกไป แล้วผมก็จะไม่หยุดมันด้วย Episode #1.7 (2010)
Cancellation of contract.การยกเลิกสัญญา Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cancellationApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
cancellationOnly if there's a cancellation, and that would be a bolt out of the blue.
cancellationPlease confirm the cancellation by e-mail.
cancellationThese cancellations without notice are a real pain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ทัณฑฆาต [N] mark, See also: cancellation mark in Thai writing system, Example: อักษรที่ใส่ไม้ทัณฑฆาตไม่ต้องออกเสียง, Thai definition: เครื่องหมายสำหรับฆ่าอักษรไม่ต้องออกเสียง รูปดังนี้ ์
การเพิกถอน    [N] withdrawal, See also: cancellation, repeal, revocation, abolishment, removal, extraction, Syn. การถอนตัว, การล้มเลิก, การเลิกล้ม, การยกเลิก
การล้มเลิก    [N] close, See also: cancellation, annulment, Syn. การยกเลิก, การเลิก, การเลิกล้ม, Example: การล้มเลิกกิจการของบริษัทมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ
การงด    [N] cancellation, Syn. การยกเลิก, Example: การงดการเรียนการสอนในวันสถาปนาโรงเรียนทำให้นักเรียนต่างดีใจกันมาก
อโหสิกรรม    [N] non-existence of the consequences for sins, See also: cancellation of penalties for all sins, Thai definition: กรรมที่เลิกให้ผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
การบอกเลิก[n. exp.] (kān bøk loēk) EN: abrogation ; cancellation   
การงด[n.] (kān ngot) EN: cancellation   
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkthøn) EN: cancellation ; revocation   
การยกเลิก[n.] (kān yokloēk) EN: annulment ; cancellation ; abrogation   FR: annulation [f]
ข้อกำหนดให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้[n. exp.] (khøkamnot hai sitthi bøk loēk sanyā dāi) EN: cancellation clause ; escape clause   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANCELLATION    K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N
CANCELLATIONS    K AE2 N S AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cancellation    (n) (k a2 n s @ l ei1 sh @ n)
cancellations    (n) (k a2 n s @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Annullierungskosten {pl}; Stornokosten {pl}cancellation charges; cancellation expenses [Add to Longdo]
Auslöseknopf {m}cancellation button [Add to Longdo]
Vertragsauflösung {f}; Vertragskündigung {f}cancellation of a contract [Add to Longdo]
Vertragsauflösung {f}; Vertragsaufhebung {f}cancellation of an agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
エコーキャンセル[, eko-kyanseru] (n) {comp} echo cancellation [Add to Longdo]
キャンセル待ち[キャンセルまち, kyanseru machi] (n) waiting list (waiting for a cancellation) [Add to Longdo]
キャンセル料[キャンセルりょう, kyanseru ryou] (n) cancellation charge [Add to Longdo]
ドタキャン;どたキャン[, dotakyan ; dota kyan] (n,vs) (abbr) (from 土壇場でキャンセルする) last-minute cancellation [Add to Longdo]
解除[かいじょ, kaijo] (n,vs) cancellation; rescinding; release; calling off; lifting (sanctions); delisting; (P) [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
解約[かいやく, kaiyaku] (n,vs) cancellation of contract; (P) [Add to Longdo]
願い下げ[ねがいさげ, negaisage] (n) (1) cancellation; withdrawal; (2) asking to be excused; begging off; not taking; refusing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコーキャンセル[えこーきゃんせる, eko-kyanseru] echo cancellation [Add to Longdo]
取り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
取消[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cancellation \Can`cel*la"tion\, n. [L. cancellatio: cf. F.
   cancellation.]
   1. The act, process, or result of canceling; as, the
    cansellation of certain words in a contract, or of the
    contract itself.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The operation of striking out common factors, in
    both the dividend and divisor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cancellation
   n 1: the act of cancelling; calling off some arrangement
   2: the speech act of revoking or annulling or making void

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top