Search result for

calmly

(41 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmly-, *calmly*, calm
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Jones, could we talk calmly for a second?คุณโจนส์ครับ เราคุยกันแบบใจเย็นๆ สักหน่อยได้มั๊ยครับ The Happening (2008)
Is that what you meant by, "I'll behave calmly and rationally"?นี่คือแบบทำตัวดีและมีเหตุผลแล้วเหรอ Boom Crunch (2009)
Although my lips call you calmly, you cannot hear meแม้ปากจะพรํ่าร้องเรียกคุณเบา คุณไม่สามารถได้ยินฉัน Iris (2009)
Just calmly pour yourself a cup of joe and focus.แค่เทกาแฟ แล้วตั้งสติ Bad Reputation (2010)
So, yesterday, I walked back into that teachers' lounge, and I calmly informed them of my unlikely skyrocket to showbiz fame, and very gently told them all I just didn't care what they thought about me.เมื่อวาน ฉันเข้าไปในห้องพักครู และประกาศถึง ความสำเร็จของฉัน ในวงการบันเทิง และบอกอย่างสุภาพ Bad Reputation (2010)
I am calm, and I'd very calmly like to talk about the monster that's hunting us.ผมใจเย็นอยู่ และอยากจะ พูดถึงสัตว์ประหลาด ที่ล่าพวกเราอยู่ Sam, Interrupted (2010)
According to his lawyer, he accepted the verdict calmly.จากที่ทนายพูดมา เด็กยอมรับข้อกลาวหาแต่โดยดี Confessions (2010)
Do it calmly alright?ใจเย็นๆ นะจ๊ะ? Hanamizuki (2010)
By the way, she' always been quite calmly, hasn't she?- ใช่ ถึงยังไงเธอก็ดูสงบเงียบตลอดเวลา The Switch (2010)
Calmly, sister.ใจเย็น น้องข้า Monster (2011)
As demonstrated by my sitting here calmly, going about my business.ที่แสดงให้เห็นโดยการนั่งอยู่ที่นี่ของฉันอย่างสงบ,ทำธุระของฉัน Bombshells (2011)
Now that you've had time to look back calmly, what is your opinion of Timothy Carter?ตอนนี้คุณมีเวลาที่จะมองกลับไปอย่าใจเย็น อะไรคือความเห็นของคุณเกี่ยวกับ ทิมโมที่ คาร์เตอร์? Scarlet Ribbons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmlyHe heard the news calmly.
calmlyShe took the news calmly.
calmlyYou should act more calmly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสงบ[ADV] calmly, See also: silently, quietly, Syn. อย่างเงียบๆ, อย่างสงบเงียบ, Ant. อย่างอึกทึกครึกโครม, Example: ประชาชนชุมนุมกันอย่างสงบ ณ ท้องสนามหลวง
เยือกเย็น[ADV] calmly, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: ผู้ต้องหาได้ลงมือฆ่าเหยื่อและแล่ศพอย่างเยือกเย็น
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
ใจเย็น[ADV] calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น
ราบคาบ[ADV] tranquilly, See also: calmly, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 3 พวกอั้งยี่ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม และราบคาบ, Thai definition: เรียบร้อยปราศจากเสี้ยนหนามความกระด้างกระเดื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ราบคาบ[adv.] (rāpkhāp) EN: tranquilly ; calmly   
สงบใจ[adv.] (sa-ngop jai) EN: tranquilly; calmly   
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop ning) EN: still ; quietly ; calmly   FR: calme ; paisible
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly   FR: tranquillement
เยือกเย็น[adv.] (yeūakyen) EN: calmly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMLY    K AA1 M L IY0
CALMLY    K AA1 L M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmly    (a) (k aa1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
悪びれずに[わるびれずに, warubirezuni] (exp) calmly; with good grace [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
何気無く(P);何気なく[なにげなく, nanigenaku] (adv) unintentionally; calmly; inadvertently; innocently; (P) [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
静座;静坐[せいざ, seiza] (n,vs) sitting calmly and quietly (i.e. in order to meditate) [Add to Longdo]
悠然[ゆうぜん, yuuzen] (n,adj-t,adv-to) with an air of composure; calmly [Add to Longdo]
悠揚迫らず[ゆうようせまらず, yuuyousemarazu] (exp,adv) calmly; composedly [Add to Longdo]
落ち落ち[おちおち, ochiochi] (adv) quietly; calmly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calmly \Calm"ly\, adv.
   In a calm manner.
   [1913 Webster]
 
      The gentle stream which calmly flows.  --Denham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmly
   adv 1: with self-possession (especially in times of stress); "he
       spoke calmly to the rioting students"
   2: in a sedate manner [syn: {sedately}, {calmly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top