Search result for

call in

(42 entries)
(0.0628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -call in-, *call in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call in    [PHRV] เรียกให้เข้ามาข้างใน
call in    [PHRV] เชิญมาบ้าน
call in    [PHRV] เรียกเก็บ (หนี้สิน), See also: เรียกคืน
call in    [PHRV] เลิกใช้ (เหรียญหรือธนบัตร)
call in    [PHRV] โทรเข้ามา
call in    [PHRV] แวะเยี่ยม (ไม่นาน), Syn. call at, call into
call in    [PHRV] เชิญมา, See also: เชิญ, เรียกมา, Syn. bring in, come in, get in, have in
call in    [PHRV] แวะเยี่ยม (ไม่นาน), Syn. call at, call into
call into    [PHRV] แวะเยี่ยม (ไม่นาน), See also: เยี่ยมเยียน, แวะ, Syn. call at, call into
call into question    [IDM] สงสัยเกี่ยวกับ, Syn. call in question

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
call instructionคำสั่งเรียก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when the beast fails, it's time to call in beauty.เมื่ออสูรล้มเหลว ก็ต้องพึ่งโฉมงาม Blazing Saddles (1974)
Let's call in the exorcist and have it purged.เราเรียกหมอผีมาล้างความชั่วร้าย Suspiria (1977)
We can call in the morning. I promise.เราสามารถเรียกในตอนเช้า ฉันสัญญา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Next time, either call in or don't show up if you're going to be late!คราวหน้าถ้าจะมาสายก็โทรมาบอก หรือไม่ก็ไม่ต้องโผล่หน้ามาเลย! Ghost in the Shell (1995)
If you do find something, call in back.หาดูให้ทั่วก็แล้วกัน พบอะไรบอกมา The Jackal (1997)
If you prefer, we can call in the next.ถ้าไม่ชอบใจ ผมจะเรียกคนต่อไปให้นะครับ The Red Violin (1998)
I was listening to DJs this morning and they always have couples that call in and talk about their problems.ฉันฟังดีเจเมื่อเช้า... มีคู่รักที่โทรเข้าไปและ คุยถึงปัญหาของพวกเขา Punch-Drunk Love (2002)
You received a call in your llsan home from Moon Jung-Sookคุณได้รับโทรศัพท์ที่บ้านของคุณที่อิสซาน จาก มูนจองสุก Uninvited (2003)
Special agent Gibbs, you have a teleconference call in comm.เส้นเลือดในสมองแตกอีกหรือเปล่า ดัค Yankee White (2003)
All right, Give me a moment while I call in my associate, Mr, Harcourt,ก็ได้ครับ ขอเวลาแป๊ปนึง ให้ผมเรียกผู้ช่วยก่อน คุณฮาร์คอร์ท Shall We Dance (2004)
it's not funny to call in fake phone trouble and waste my time.มันก็ไม่สนุกเหมือนกันที่คุณโทรเรียกผมมาซ่อมโทรศัพท์ที่ไม่เสียเนี่ย Eating Out (2004)
-The first thing I did is call in sick.- อย่างแรกเลยคือโทรไปลาป่วย Primer (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
call inFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
call inIf you happen to be out this way, be sure to call in at my house.
call inI'll give you a call in the morning.
call inIs it more expensive to call in the morning?
call inIt's time to call in our chips.
call inPlease call in a doctor.
call inThere is no need to call in their assistance.
call inWhat number should I call in case of an emergency?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งข้อสงสัย[v. exp.] (tang khøsongsai) EN: call into question   

Japanese-English: EDICT Dictionary
芸者を上げる[げいしゃをあげる, geishawoageru] (exp,v1) to call in a geisha [Add to Longdo]
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son [Add to Longdo]
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] (n) {comp} call instruction [Add to Longdo]
呼び入れる;呼入れる[よびいれる, yobiireru] (v1,vt) to call in; to invite; to bring in [Add to Longdo]
召し入れる[めしいれる, meshiireru] (v1,vt) to call in [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview [Add to Longdo]
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
呼び出し命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 call in
   v 1: summon to enter; "The nurse called in the next patient"
   2: summon to a particular activity or employment; "Experts were
     called in"
   3: pay a brief visit; "The mayor likes to call on some of the
     prominent citizens" [syn: {visit}, {call in}, {call}]
   4: take a player out of a game in order to exchange for another
     player
   5: make a phone call; "call in to a radio station"; "call in
     sick"
   6: demand payment of (a loan); "Call a loan" [syn: {call}, {call
     in}]
   7: cause to be returned; "recall the defective auto tires"; "The
     manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt" [syn:
     {recall}, {call in}, {call back}, {withdraw}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top