Search result for

calculation

(66 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculation-, *calculation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculation[N] การคาดการณ์, See also: การประมาณการณ์, Syn. estimation, prediction
calculation[N] การคำนวณ, Syn. computation, figuring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculation(แคลคิวเล'เชิน) n. การคำนวณ,ผลจากการคำนวณ, See also: calculative adj. ดูcalculation, Syn. computation -Conf. estimation

English-Thai: Nontri Dictionary
calculation(n) การคำนวณ,การคิดเลข,การคาดคะเน
miscalculation(n) การคำนวณผิด,การคาดผิด,การกะผิด,การวินิจฉัยผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculationการคำนวณ [ดู computation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculationการคำนวณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calculationการคำนวณ,วิธีคำนวณ [การแพทย์]
Calculation, Formularสูตรคำนวณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm good with calculation. I handled all their investments.ผมเก่งเรื่องการคำณวณนะ เงินลงทุนทั้งหมด The Dark Knight (2008)
Like I said, I'm good with calculation.อย่างที่บอก ผมมันเก่งเรื่องการคำณวน The Dark Knight (2008)
My calculation, after these agency expenses, is that we have solved five cases for a net profit of exactly nothing.จากการคำนวนของฉัน หลังค่าใช้จ่ายในสำนักงาน เรามีงานเข้าห้าคดี หักค่าใช่จ่ายทุกอย่างสุทธิไม่เหลืออะไรเลยค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So this rugby is just a political calculation?ถ้าเช่นนั้น.. เรื่องรักบี้นี่ก็เป็น.. หนึ่งในหมากทางการเมืองของท่านเหรอคะ? Invictus (2009)
It is a human calculation.เป็นการเดินหมากของมนุษย์มากกว่านะ Invictus (2009)
By my calculations, you've been cutting us light for six years.จากการการคำนวณตัวเลขของฉัน เธอตัดพวกเราออกไป มาเป็นเวลาหกปีแล้ว Fix (2009)
My calculations recommend point-specific analysis gradient to regional demographics as related to current geographic coordinates.อัตราขยายตัวบนเส้นโค้งที่มิติเชิงเปรียบเทียบ 85 % เริ่มขบวนการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค กำหนดหาข้อมูลประชากร เข้ากับพิกัดภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง Ben 10: Alien Swarm (2009)
Its raw clock speed is 20 billion calculations per second.ความเร็วรอบคร่าวๆ คือ 2 พันล้าน การคำณวนต่อวินาที Adam Raised a Cain (2009)
And Jan Di will do the calculations?และจันดีจะนับมัน ใช่มั้ย? Episode #1.13 (2009)
We did some calculationsเราได้คำนวนบางอย่าง Darkness (2009)
I made a rough calculation and put it into the matrix.ฉันคำนวณคร่าวๆ และใส่มันเข้าไปในแหล่งกำเนิด Episode #3.2 (2009)
I need you to take a look at these calculations, but I think that they're as accurate as possible.ฉันอยากให้คุณมาดูการคำนวนนี่หน่อย แต่ฉันคิดว่ามันแม่นยำที่สุดแล้ว Episode #3.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculationAccording to my calculation, she should be in India by now.
calculationCalculation is miles easier if you have a calculator.
calculationHave you allowed for any error in your calculation?
calculationI beg to point out that your calculation is wrong.
calculationI have gone astray somewhere in my calculation.
calculationI have gone astray somewhere in my calculations.
calculationOur calculations show that the rocket is off its course.
calculationThere are a lot of results and a calculation mistakes.
calculationThey are now widely used for communication, calculation, and other activities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณิต[N] calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai definition: การคำนวณ, การนับ
การคำนวณ[N] calculation, See also: computation, Example: การคำนวณตัวเลขมากๆ ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคำนวณ[n.] (kān khamnūan) EN: calculation   FR: calcul [m]
การคำนวณต้นทุน[n. exp.] (kān khamnūan tonthun) EN: cost calculation   
คณิฅ[n.] (khanit) EN: counting ; computation ; calculation   FR: calcul [m] ; compte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATION    K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N
CALCULATIONS    K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculation    (n) (k a2 l k y u l ei1 sh @ n)
calculations    (n) (k a2 l k y u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechnung {f} | Berechnungen {pl}calculation | calculations [Add to Longdo]
Berechnungsgrundlage {f}calculation base [Add to Longdo]
Kalkulation {f} | Kalkulationen {pl}calculation | calculations [Add to Longdo]
Rechenvorschrift {f}calculation specification [Add to Longdo]
Rentenberechnung {f}calculation of a pension [Add to Longdo]
Zinsrechnung {f}calculation of interest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P) [Add to Longdo]
違算[いさん, isan] (n) miscalculation [Add to Longdo]
運算[うんざん, unzan] (n,vs) mathematical operation; calculation [Add to Longdo]
演算[えんざん, enzan] (n,vs) (mathematical) operation; calculation; (P) [Add to Longdo]
確かめ算[たしかめざん, tashikamezan] (n,vs) checking (e.g. result of calculation) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
勘定違い[かんじょうちがい, kanjouchigai] (n) miscalculation [Add to Longdo]
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P) [Add to Longdo]
近似計算[きんじけいさん, kinjikeisan] (n) rough or approximate calculation [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珠算[zhū suàn, ㄓㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] calculation using abacus, #60,724 [Add to Longdo]
计数法[jì shù fǎ, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄈㄚˇ, / ] calculation; reckoning, #97,877 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]
数値計算[すうちけいさん, suuchikeisan] numeric operation, numeric calculation [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculation \Cal`cu*la"tion\ (-l[=a]"sh[u^]n), n. [OE.
   calculation, fr. L. calculatio; cf. OF. calcucation.]
   1. The act or process, or the result, of calculating;
    computation; reckoning, estimate. "The calculation of
    eclipses." --Nichol.
    [1913 Webster]
 
       The mountain is not so his calculation makes it.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. An expectation based on circumstances.
    [1913 Webster]
 
       The lazy gossips of the port,
       Abhorrent of a calculation crost,
       Began to chafe as at a personal wrong. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculation
   n 1: the procedure of calculating; determining something by
      mathematical or logical methods [syn: {calculation},
      {computation}, {computing}]
   2: problem solving that involves numbers or quantities [syn:
     {calculation}, {computation}, {figuring}, {reckoning}]
   3: planning something carefully and intentionally; "it was the
     deliberation of his act that was insulting" [syn:
     {calculation}, {deliberation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top