Search result for

calculate

(82 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calculate-, *calculate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calculate[VT] คาดการณ์ว่า, See also: คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยใช้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่), Syn. estimate, judge, gauge
calculate[VT] คำนวณ
calculate[VI] คำนวณ, Syn. compute, reckon
calculated[ADJ] ที่คิดพิจารณาไว้แล้ว, See also: ที่ทำไปโดยคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว, Syn. estimated
calculate on[PHRV] คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate on[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
calculate for[PHRV] กะ, See also: คาด, ประมาณ, Syn. calculate on
calculate for[PHRV] คาดไว้สำหรับ, See also: คำนึงถึง, Syn. bargain for, reckon for
calculate upon[PHRV] คาดการณ์, See also: กะประมาณ, คาด, คำนวณ, Syn. calculate for
calculate upon[PHRV] ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
miscalculate(มิสแคล'คิวเลท) vt.,vi. คำนวณผิด,วินิจฉัยผิด., See also: miscalculation n. misculculator n., Syn. err,mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
calculate(vt) คิดเลข,คำนวณ,คาดคะเน
miscalculate(vt) คำนวณผิด,คาดผิด,กะผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calculateคำนวณ [ดู compute] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calculatedโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Money is always a calculated decision.การใช้เงินต้องมีการคำนวนที่ดีในการตัดสินใจ Adverse Events (2008)
The navi-computer has had to calculate a complex course around a large nebula near the medical station.ระบบนำร่องของเรากำลังคำนวณ เส้นทางจำนวนมากรอบๆ เนบิลล่าที่ใกล้กับสถานีแพทย์นั่น Shadow of Malevolence (2008)
How long do you calculate you'll last in there?คุ้มครองตัวเองไม่ได้ดเวยซ้ำ ถ้าไม่ร่วมมือคุณจะไม่ได้กลับมาที่ The Dark Knight (2008)
Calculated morbidity, 50%.** ผู้บาดเจ็บล้มตาย 50% ** WarGames: The Dead Code (2008)
Do you throw caution to the wind and fly off to save the day, or do you take the more calculated approach and learn the whole picture before you act?คุณชอบแบบ ทิ้งคำเตือนไปกับสายลม แล้วกระโดดงับใส่งานทันที หรือชอบแบบ คำนวณอย่างถี่ถ้วน Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
They're sleeping with a carefully calculated set of venal choices.แต่พวกเธอกำลังนอนกับ ตัวเลือกสมบัติอันโอชะต่างหาก The Ugly Truth (2009)
Calculate the distance and inform the brigade.ลองคำนวนดูนะว่า.. มันน่าจะห่างจากรังของพวกมันแค่ไหน The Breath (2009)
It's very calculated, isn't it?อาการบาดเจ็บเขาลึกและซับซ้อน V (2009)
Everything that Anna does is calculated.และถึงจะมีเทคโนโลยีการรักษาของเรา เขาอาจไม่รอดชีวิตได้ V (2009)
I calculate that the worm is now present in aผมคำณวนดู หนอนปรากฎใน To the Lighthouse (2009)
At our place it's 2,500 Won, but I calculated it according to Kang Nam's rates.ตามปกติมันแค่ 2,500 วอน แต่ฉันคิดตามอัตราคังนัม Episode #1.1 (2009)
Calculate the triangle's area, the length of the B side and the type of triangle.ลองคำนวณหาพื้นที่ของมัน ความยาวของด้านบี และมันเป็นสามเหลี่ยมชนิดไหน? Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calculateA computer can calculate very rapidly.
calculateBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
calculateCalculate how much money we will need next year.
calculateGeorge calculated the cost of the trip.
calculateHe calculated that it would cost him 100 dollars.
calculateHe calculated the consequences of his action.
calculateHe calculated the expenses.
calculateHe calculated the speed of light.
calculateI calculated hastily.
calculateI calculated that it would cost 300 dollars.
calculateI calculate he will be late coming home.
calculateI cannot calculate the final cost until I talk with our contractors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเมินราคา[V] estimate, See also: calculate, evaluate, Syn. ตีราคา, Example: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา, Thai definition: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
หาฤกษ์หายาม[V] pick an auspicious day, See also: calculate an auspicious time, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, Example: พ่อแม่เตรียมหาฤกษ์หายามเพื่อจัดงานแต่งงานให้ลูกชาย
คณานับ[V] count, See also: calculate, reckon, compute, Syn. นับ, Example: บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ, Thai definition: ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน
คิด[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Syn. คำนวณ, Example: นายจ้างจะคิดค่าอาหารและค่าที่พักให้ลูกจ้างโดยเรียกเก็บจากลูกจ้างภายหลัง
คิดบัญชี[V] calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, เก็บเงิน
คิดเงิน[V] calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดบัญชี, เก็บเงิน, Example: เจ้าของร้านคิดเงินค่าอาหารผิดไป 200 บาท, Thai definition: เรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ, เรียกเก็บเงินค่าจ้างหรือค่าบริการต่างๆ
คิดเลข[V] calculate, See also: compute
คำนวณ[V] calculate, See also: compute, estimate, reckon, figure, count, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้เราคิดหรือคำนวณเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ, Thai definition: กะประมาณ, คิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลข
เก็บเงิน[V] calculate, See also: count, reckon, work out accounts, do accounts, Syn. คิดเงิน, คิดบัญชี, Example: นายโรงลิเกจะเก็บเงินจากเจ้าของงานตามที่ตกลงกันแล้วหลังจากที่การแสดงลิเกจบลง, Thai definition: เรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ, เรียกเก็บเงินค่าจ้างหรือค่าบริการต่างๆ
บวกลบคูณหาร[V] compute, See also: calculate, Syn. คิดเลข, คำนวณ, Example: เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-khūn-hān) EN: compute ; calculate ; do sums   FR: calculer ; faire des calculs
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count   FR: calculer ; compter
คำนวณใหม่[v. exp.] (khamnūan mai) EN: recalculate   FR: recalculer
คำนวณผิด[v. exp.] (khamnūan phit) EN: miscalculate   FR: mal calculer
คำนวณราคา[v. exp.] (khamnūan rākhā) EN: calculate the price   FR: calculer le prix
คณิตกรณ์[n.] (khanitkøn) EN: computer   FR: calculateur [m]
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge   FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: calculer ; compter
คิดเลข[v.] (khitlēk) EN: calculate ; compute   FR: calculer

CMU English Pronouncing Dictionary
CALCULATE    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T
CALCULATED    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T AH0 D
CALCULATES    K AE1 L K Y AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calculate    (v) (k a1 l k y u l ei t)
calculated    (v) (k a1 l k y u l ei t i d)
calculates    (v) (k a1 l k y u l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り出す(P);割出す(P)[わりだす, waridasu] (v5s,vt) to calculate; to compute; to infer; (P) [Add to Longdo]
逆算[ぎゃくさん, gyakusan] (n,vs) count; calculate back [Add to Longdo]
計算ずく;計算尽く;計算づく;計算尽(io)[けいさんずく(計算ずく;計算尽く;計算尽);けいさんづく(計算尽く;計算づく;計算尽), keisanzuku ( keisan zuku ; keisan kotogotoku ; keisan jin ); keisanduku ( keisan ko] (n,adj-no) calculated; premeditated; considered [Add to Longdo]
刻みに[きざみに, kizamini] (exp) in steps of; in units of; calculated by [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] (n,vs) {comp} recalculation; recalculate [Add to Longdo]
算を置く[さんをおく, sanwooku] (exp,v5k) to calculate; to divine [Add to Longdo]
所要時間を計る[しょようじかんをはかる, shoyoujikanwohakaru] (exp,v5r) to calculate the time required [Add to Longdo]
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out [Add to Longdo]
弾く[ひく, hiku] (v5k,vt) (1) (uk) to flip; to snap; to flick; (2) (uk) to repel; (3) (uk) to use (an abacus); to calculate; (4) (uk) to strum; to pluck the strings (of a guitar, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
刻みに[きさみに, kisamini] in steps of, in units of, calculated by [Add to Longdo]
再計算[さいけいさん, saikeisan] recalculation, recalculate (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculate \Cal"cu*late\, v. i.
   To make a calculation; to forecast consequences; to estimate;
   to compute.
   [1913 Webster]
 
      The strong passions, whether good or bad, never
      calculate.                --F. W.
                          Robertson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calculate \Cal"cu*late\, v. i. [imp. & p. p. {Calculater}; p.
   pr. & vb. n. {Calculating}.] [L, calculatus, p. p. of
   calculate, fr. calculus a pebble, a stone used in reckoning;
   hence, a reckoning, fr. calx, calcis, a stone used in gaming,
   limestone. See {Calx}.]
   1. To ascertain or determine by mathematical processes,
    usually by the ordinary rules of arithmetic; to reckon up;
    to estimate; to compute.
    [1913 Webster]
 
       A calencar exacity calculated than any othe.
                          --North.
    [1913 Webster]
 
   2. To ascertain or predict by mathematical or astrological
    computations the time, circumstances, or other conditions
    of; to forecast or compute the character or consequences
    of; as, to calculate or cast one's nativity.
    [1913 Webster]
 
       A cunning man did calculate my birth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To adjust for purpose; to adapt by forethought or
    calculation; to fit or prepare by the adaptation of means
    to an end; as, to calculate a system of laws for the
    government and protection of a free people.
    [1913 Webster]
 
       [Religion] is . . . calculated for our benefit.
                          --Abp.
                          Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. To plan; to expect; to think. [Local, U. S.]
 
   Syn: To compute; reckon; count; estimate; rate.
 
   Usage: {To Calculate}, {Compute}. {Reckon}, {Count}. These
      words indicate the means by which we arrive at a given
      result in regard to quantity. We calculate with a view
      to obtain a certain point of knowledge; as, to
      calculate an eclipse. We compute by combining given
      numbers, in order to learn the grand result. We reckon
      and count in carrying out the details of a
      computation. These words are also used in a secondary
      and figurative sense. "Calculate is rather a
      conjection from what is, as to what may be;
      computation is a rational estimate of what has been,
      from what is; reckoning is a conclusive conviction, a
      pleasing assurance that a thing will happen; counting
      indicates an expectation. We calculate on a gain; we
      compute any loss sustained, or the amount of any
      mischief done; we reckon on a promised pleasure; we
      count the hours and minutes until the time of
      enjoyment arrives" --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calculate
   v 1: make a mathematical calculation or computation [syn:
      {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
      {reckon}, {figure}]
   2: judge to be probable [syn: {calculate}, {estimate}, {reckon},
     {count on}, {figure}, {forecast}]
   3: keep an account of [syn: {account}, {calculate}]
   4: predict in advance [syn: {forecast}, {calculate}]
   5: specifically design a product, event, or activity for a
     certain public [syn: {calculate}, {aim}, {direct}]
   6: have faith or confidence in; "you can count on me to help you
     any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet
     on that!"; "Depend on your family in times of crisis" [syn:
     {count}, {bet}, {depend}, {look}, {calculate}, {reckon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top