หรือคุณหมายถึง caißon?
Search result for

caisson

(16 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caisson-, *caisson*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caisson[N] กล่องที่บรรจุอากาศเพื่อให้คนสามารถลงไปทำงานใต้น้ำได้ เช่น ในการสร้างสะพาน, Syn. coffer, cofferdam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caisson(เค'เซิน) n. หีบกระสุน,รังกระสุน,หีบลม,ห้องใต้น้ำมีอากาศสำหรับสร้างสะพาน,กระบอกลอยอัดอากาศสำหรับยกเรือที่จม,รถใส่กระสุน, See also: caissoned,adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caisson diseaseโรคเคซอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caissonถัง [การแพทย์]
Caisson Diseaseโรคที่เกิดจากการลดความดันของบรรยากาศ,โรคกระดูกตายจากการเปลี่ยนความดันบรรยากาศ [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caisson    (n) (k ei1 s n)
caissons    (n) (k ei1 s n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケーソン[, ke-son] (n) caisson [Add to Longdo]
ケーソン工法[ケーソンこうほう, ke-son kouhou] (n) caisson method; (P) [Add to Longdo]
ケーソン病[ケーソンびょう, ke-son byou] (n) caisson disease [Add to Longdo]
潜水病[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends [Add to Longdo]
潜函[せんかん, senkan] (n) caisson [Add to Longdo]
潜函病[せんかんびょう, senkanbyou] (n) caisson disease; the bends [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caisson \Cais"son\, n. [F., fr. caisse, case, chest. See 1st
   {Case}.]
   1. (Mil.)
    (a) A chest to hold ammunition.
    (b) A four-wheeled carriage for conveying ammunition,
      consisting of two parts, a body and a limber. In light
      field batteries there is one caisson to each piece,
      having two ammunition boxes on the body, and one on
      the limber. --Farrow.
    (c) A chest filled with explosive materials, to be laid in
      the way of an enemy and exploded on his approach.
      [1913 Webster]
 
   2.
    (a) A water-tight box, of timber or iron within which work
      is carried on in building foundations or structures
      below the water level.
    (b) A hollow floating box, usually of iron, which serves
      to close the entrances of docks and basins.
    (c) A structure, usually with an air chamber, placed
      beneath a vessel to lift or float it.
      [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A sunk panel of ceilings or soffits.
    [1913 Webster]
 
   {Pneumatic caisson} (Engin.), a caisson, closed at the top
    but open at the bottom, and resting upon the ground under
    water. The pressure of air forced into the caisson keeps
    the water out. Men and materials are admitted to the
    interior through an air lock. See {Lock}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caisson
   n 1: an ornamental sunken panel in a ceiling or dome [syn:
      {coffer}, {caisson}, {lacuna}]
   2: a two-wheeled military vehicle carrying artillery ammunition
   3: a chest to hold ammunition [syn: {caisson}, {ammunition
     chest}]
   4: large watertight chamber used for construction under water
     [syn: {caisson}, {pneumatic caisson}, {cofferdam}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top