Search result for

butcher

(64 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butcher-, *butcher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butcher[N] คนขายเนื้อ, See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์
butcher[VT] ฆ่าสัตว์ขาย, Syn. slaughter
butchers[SL] การมอง, See also: การดู
butchery[N] การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม Outlander (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
I cut off one arm, then I cut off the other, and I'm not a good butcher!แล้วก็ตัดทิ้งอีกข้างหนึ่ง และผมก็ไม่ใช่คนชำแหละเนื้อที่ดี! Frost/Nixon (2008)
"The bureau chief in Belgrade we all call Slovak the Butcher.เราเรียกหัวหน้าเอฟบีไอ ที่เบลเกรดว่าสโลวัคนักฆ่า Burn After Reading (2008)
Ju stand by and watch her butchered?คุณจะอยู่เฉยๆแล้วดูลูกคุณถูกฆ่าเหรอ? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Just stand by and watch her butchered?จะแค่รอดูเธอถูกฆ่างั้นเหรอ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm not going to let you butcher me like you did him.ผมไม่ยอมคุณเชือดผมแบบนั้นหรอก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The Butcher of Sangala.นักฆ่าแห่งฉซงกาลา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
The cops around here are like butchers, always got their thumbs on the scales.ตำรวจอยู่เต็มทุกที่ไปหมดยังกะร้านขายเนื้อ ที่มักจะมือนิ้วโป้งของพวกเขามือติดตรงตาชั่ง Better Call Saul (2009)
THE BUTCHER OF KINGSBURY RUN IN THE 1930s.คดีนักฆ่าคิงส์เบอร์รี่ ปี1930 Zoe's Reprise (2009)
THAT CLEVELAND'S MOST FAMOUS SERIAL KILLER WAS THE BUTCHER OF KINGSBURY RUN.พูดถึงฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงของคลิฟแลนด์ คือ "นักฆ่าคิงส์เบอร์รี่" Zoe's Reprise (2009)
BUT IF HE'S TRYING TO BE THE BUTCHER OF KINGSBURY RUN,เขาพยายามลอก "นักฆ่าคิงส์เบอร์รี่" นี่นา Zoe's Reprise (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butcherA butcher deals in meat.
butcherHe set up as a butcher.
butcherShe bought it at the butcher's.
butcherThat ugly butcher resembles that fictional monster.
butcherThe baker's is next door to the butcher's.
butcherThe butcher who sold me this beef is always friendly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คนขายเนื้อ[n.] (khonkhāi neūa) EN: butcher   FR: boucher [m]
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sat) EN: butcher   FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill   FR: tuer
ร้านขายเนื้อสัตว์[n. exp.] (rān khāi neūa sat) EN: butcher's ; butcher's shop   FR: boucherie [f]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTCHER    B UH1 CH ER0
BUTCHERS    B UH1 CH ER0 Z
BUTCHERY    B UH1 CH ER0 IY0
BUTCHER'S    B UH1 CH ER0 Z
BUTCHERED    B UH1 CH ER0 D
BUTCHERING    B UH1 CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butcher    (v) (b u1 ch @ r)
butchers    (v) (b u1 ch @ z)
butchery    (n) (b u1 ch @ r ii)
butchered    (v) (b u1 ch @ d)
butchering    (v) (b u1 ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ブッチャー[, buccha-] (n) butcher [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
食肉解体[しょくにくかいたい, shokunikukaitai] (n) butchery [Add to Longdo]
精肉店[せいにくてん, seinikuten] (n) meat shop; butcher's shop [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, ] butcher; fig. brutal killer [Add to Longdo]
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet [Add to Longdo]
屠夫[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, ] butcher; fig. murderous dictator [Add to Longdo]
屠户[tú hù, ㄊㄨˊ ㄏㄨˋ, / ] butcher [Add to Longdo]
卖肉[mài ròu, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ, / ] butcher; meat merchant [Add to Longdo]
卖肉者[mài ròu zhě, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] butcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butcher \Butch"er\, v. t. [imp. & p. p. {Butchered}; p. pr. &
   vb. n. {Butchering}.]
   1. To kill or slaughter (animals) for food, or for market;
    as, to butcher hogs.
    [1913 Webster]
 
   2. To murder, or kill, especially in an unusually bloody or
    barbarous manner. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       [Ithocles] was murdered, rather butchered. --Ford.
    [1913 Webster]
 
   3. to bungle badly; to botch; -- used also when an object is
    damaged (literally or figuratively) in an activity; as,
    the new choir butchered the hymn.
 
   Syn: mangle. [PJC] butcher-bird
     butcher bird

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Butcher \Butch"er\ (b[.u]ch"[~e]r), n. [OE. bochere, bochier,
   OF. bochier, F. boucher, orig., slaughterer of buck goats,
   fr. OF. boc, F. bouc, a buck goat; of German or Celtic
   origin. See {Buck} the animal.]
   1. One who slaughters animals, or dresses their flesh for
    market; one whose occupation it is to kill animals for
    food.
    [1913 Webster]
 
   2. A slaughterer; one who kills in large numbers, or with
    unusual cruelty; one who causes needless loss of life, as
    in battle. "Butcher of an innocent child." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Butcher's meat}, such flesh of animals slaughtered for food
    as is sold for that purpose by butchers, as beef, mutton,
    lamb, and pork.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butcher
   n 1: a retailer of meat [syn: {butcher}, {meatman}]
   2: a brutal indiscriminate murderer
   3: a person who slaughters or dresses meat for market [syn:
     {butcher}, {slaughterer}]
   4: someone who makes mistakes because of incompetence [syn:
     {bungler}, {blunderer}, {fumbler}, {bumbler}, {stumbler},
     {sad sack}, {botcher}, {butcher}, {fuckup}]
   v 1: kill (animals) usually for food consumption; "They
      slaughtered their only goat to survive the winter" [syn:
      {butcher}, {slaughter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top