Search result for

butch

(74 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -butch-, *butch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
butch[ADJ] (หญิง) ที่แต่งตัวเป็นชาย
butch[ADJ] (ชาย) ที่ตัวใหญ่และก้าวร้าว
butcher[N] คนขายเนื้อ, See also: คนฆ่าสัตว์ขาย, คนชำแหละเนื้อสัตว์
butcher[VT] ฆ่าสัตว์ขาย, Syn. slaughter
butchers[SL] การมอง, See also: การดู
butchery[N] การฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
butcher(n) คนฆ่าสัตว์,คนขายเนื้อ
butcher(vt) ฆ่าสัตว์
butchery(n) การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม Outlander (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
I cut off one arm, then I cut off the other, and I'm not a good butcher!แล้วก็ตัดทิ้งอีกข้างหนึ่ง และผมก็ไม่ใช่คนชำแหละเนื้อที่ดี! Frost/Nixon (2008)
"The bureau chief in Belgrade we all call Slovak the Butcher.เราเรียกหัวหน้าเอฟบีไอ ที่เบลเกรดว่าสโลวัคนักฆ่า Burn After Reading (2008)
Like, like Butch and Sundance.อย่าง บุท์ช กับ ซันแดนซ์ ไง Under & Out (2008)
Butch and sundance died.บุท์ช กับ ซันแดนซ์ ตาย Under & Out (2008)
Ju stand by and watch her butchered?คุณจะอยู่เฉยๆแล้วดูลูกคุณถูกฆ่าเหรอ? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Just stand by and watch her butchered?จะแค่รอดูเธอถูกฆ่างั้นเหรอ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm not going to let you butcher me like you did him.ผมไม่ยอมคุณเชือดผมแบบนั้นหรอก Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
The Butcher of Sangala.นักฆ่าแห่งฉซงกาลา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
You think you could butch it up just a bit, though, bro.นายคิดมั้ยว่า ที่นายพูดมา, Chuck Versus the Best Friend (2009)
The cops around here are like butchers, always got their thumbs on the scales.ตำรวจอยู่เต็มทุกที่ไปหมดยังกะร้านขายเนื้อ ที่มักจะมือนิ้วโป้งของพวกเขามือติดตรงตาชั่ง Better Call Saul (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
butchA butcher deals in meat.
butchHe set up as a butcher.
butchShe bought it at the butcher's.
butchThat ugly butcher resembles that fictional monster.
butchThe baker's is next door to the butcher's.
butchThe butcher who sold me this beef is always friendly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม[V] slaughter, See also: butcher, kill, Syn. ฆ่า, Example: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of   FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คนขายเนื้อ[n.] (khonkhāi neūa) EN: butcher   FR: boucher [m]
คนฆ่าสัตว์[n.] (khon khā sat) EN: butcher   FR: boucher [m] ; bouchère [f]
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill   FR: tuer
ร้านขายเนื้อสัตว์[n. exp.] (rān khāi neūa sat) EN: butcher's ; butcher's shop   FR: boucherie [f]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
ทอม[n.] (thøm) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)
ทอมบอย[n. exp.] (thømbøi) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUTCH    B UH1 CH
BUTCHKO    B AH1 CH K OW0
BUTCHKO    B UH1 CH K OW0
BUTCHER    B UH1 CH ER0
BUTCHERS    B UH1 CH ER0 Z
BUTCHERY    B UH1 CH ER0 IY0
BUTCHART    B UH1 CH ER0 T
BUTCHER'S    B UH1 CH ER0 Z
BUTCHERED    B UH1 CH ER0 D
BUTCHERING    B UH1 CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
butch    (j) (b u1 ch)
butcher    (v) (b u1 ch @ r)
butchers    (v) (b u1 ch @ z)
butchery    (n) (b u1 ch @ r ii)
butchered    (v) (b u1 ch @ d)
butchering    (v) (b u1 ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher [Add to Longdo]
ブッチャー[, buccha-] (n) butcher [Add to Longdo]
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef [Add to Longdo]
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife [Add to Longdo]
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant [Add to Longdo]
食肉解体[しょくにくかいたい, shokunikukaitai] (n) butchery [Add to Longdo]
精肉店[せいにくてん, seinikuten] (n) meat shop; butcher's shop [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, ] butcher; fig. brutal killer [Add to Longdo]
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, ] butcher's knife; abattoir hatchet [Add to Longdo]
屠夫[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, ] butcher; fig. murderous dictator [Add to Longdo]
屠户[tú hù, ㄊㄨˊ ㄏㄨˋ, / ] butcher [Add to Longdo]
卖肉[mài ròu, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ, / ] butcher; meat merchant [Add to Longdo]
卖肉者[mài ròu zhě, ㄇㄞˋ ㄖㄡˋ ㄓㄜˇ, / ] butcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 butch \butch\ (b[.u]ch), adj.
   1. markedly masculine in appearance or manner; -- used of
    men.
 
   Syn: macho.
     [WordNet 1.5]
 
   2. same as {lesbian}. [pejorative]
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 butch \butch\ n.
   a lesbian who is noticeably masculine.
 
   Syn: dyke.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 butch
   adj 1: used of men; markedly masculine in appearance or manner
       [syn: {butch}, {macho}]
   2: (of male or female homosexuals) characterized by
     stereotypically male traits or appearance
   n 1: (slang) offensive term for a lesbian who is noticeably
      masculine [syn: {butch}, {dike}, {dyke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top