หรือคุณหมายถึง busineß?
Search result for

business

(152 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -business-, *business*, busines
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

English-Thai: Longdo Dictionary
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
business[N] ธุรกิจ, See also: การค้า, Syn. firm
business[N] ผู้สนับสนุน
business[N] หน้าที่, See also: ธุระ, ภารกิจ, กิจธุระ, กิจ, งาน, หน้าที่การงาน, Syn. task
business[SL] เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. the business
businessman[N] นักธุรกิจ, Syn. executive, tradesman
businesslike[ADJ] เหมือนธุรกิจ
businesswoman[N] หญิงนักธุรกิจ
business end of[IDM] ส่วนปลายของบางสิ่ง
business administration[N] การบริหารธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย
businesswoman(-วู'เมิน) n. นักธุรกิจหญิง
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
international business maนิยมเรียกชื่อย่อว่า IBM (อ่านว่า ไอบีเอ็ม) เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าคือ ใช้โปรแกรมระบบเดียวกัน
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
show businessn. ธุรกิจการบันเทิง (ได้แก่ ละคร ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุเป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
business(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง
business(n) ธุรกิจ,การงาน,กิจธุระ,การค้า,อาชีพ
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
businessman(n) นักธุรกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
businessธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
business interruption insuranceการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business riskการเสี่ยงภัยทางธุรกิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
business, order ofระเบียบวาระการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
business, unopposedเรื่องที่ไม่มีผู้คัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Businessธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Businessธุรกิจ [TU Subject Heading]
Businessธุรกิจ [การแพทย์]
Business and educationธุรกิจกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Business and politicsธุรกิจกับการเมือง [TU Subject Heading]
Business combinationการควบกิจการ [การบัญชี]
Business communicationการสื่อสารทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business conditionภาวะธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Business consultantsที่ปรึกษาทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Business cycleวัฏจักรธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
business hotle (n vt adj adv slan) ธุรกิจโรงแรม
Business Information Centre (n ) ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only problem is, they won't do businessปัญหาเดียวก็คือ พวกเค้าไม่ได้มาคุยธุระกิจ Chuck in Real Life (2008)
You're the bigger threat to Bart's business.เธอก็เป็นลางร้ายที่ใหญ่กว่าต่อธุรกิจของบาร์ท Chuck in Real Life (2008)
To this unique business opportunity. No.สู่โอกาสที่จะได้ร่วมกับธุรกิจที่พิเศษนี้ ไม่! Chuck in Real Life (2008)
That they will want to be in business with me and not you.พวกเขาก็อยากจะทำธุรกิจกับฉัน ไม่ใช่คุณ Pret-a-Poor-J (2008)
You really think you can start your own business right now?เธอคิดจริง ๆ เหรอว่าเธอจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองตอนนี้ ? Pret-a-Poor-J (2008)
And blair-- it's none of your business.และแบลร์ - นี่ไม่ใช่เรื่องของนาย Pret-a-Poor-J (2008)
My husband's off to his business dinner,สามีของฉันยกเลิกมื้อค่ำกับลูกค้า There Might be Blood (2008)
This body's open for business.ส่วนนี้ได้เปิดสำหรับธุรกิจ แล้ว There Might be Blood (2008)
Business. Dan, I promise I'll tell dad everything tomorrowพี่แดน ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกพ่อทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ There Might be Blood (2008)
Straight to business then.งั้นก้เริ่มธุรกิจได้เลย There Might be Blood (2008)
Lily, this is none of your business.ลิลลี่, นี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะ There Might be Blood (2008)
Business is business.ไปซื้อตึก สตาร์ ซิตี้ ทาวเวอร์ตัดหน้าผม Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
businessA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
businessA businessman is working out some figures with a calculator.
businessA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
businessAfter a slow summer season, business began to pick up.
businessAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
businessAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
businessA good businessman knows how to make money.
businessA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
businessAllow us to describe our products and our business operations.
businessAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
businessAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
businessAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนการค้า[N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ภาษีการค้า[N] purchase tax, See also: business tax, Example: กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ขอให้รัฐบาลปรับการคิดภาษีการค้าเสียใหม่
การพาณิชย์[N] business, See also: trade, commerce, dealing, Syn. การค้าขาย, Example: ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการ[N] entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
พาณิช[N] businessman, See also: merchant, tradesman, trader, Syn. พ่อค้า, Thai definition: ผู้ที่ค้าขาย
ภารธุระ[N] task, See also: business, Example: เมื่อเวลาท่านรัฐมนตรีมาถึง เขาจะต้องเอาภารธุระกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด, Thai definition: การงานที่รับทำ, กิจการที่ขวนขวายประกอบ
วณิชย์[N] business, See also: trade, commerce, Syn. วณิชยา, การพาณิชย์, การซื้อขาย, การค้าขาย, การค้า, การขาย, Notes: (สันสกฤต)
นามบัตร[N] name card, See also: business card, Example: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น
บริหารธุรกิจ[N] business administration, Example: เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน, Thai definition: วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: business administration   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit bandit) EN: Bachelor of Business Administration   
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
บริษัทค้าส่ง[n. exp.] (børisat khā-song) EN: wholesale business ; wholesaler   
ชั้นธุรกิจ[n. exp.] (chan thurakit) EN: businesss class ; business   FR: classe affaires [f ] ; business class [f] ; business [f]
ดำเนินกิจการ[v. exp.] (damnoēn kitjakān) EN: run business   
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman   FR: démarcher

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSINESS    B IH1 Z N AH0 S
BUSINESS'    B IH1 Z N AH0 S
BUSINESS'S    B IH1 Z N AH0 S AH0 Z
BUSINESSES    B IH1 Z N AH0 S AH0 Z
BUSINESSES'    B IH1 Z N AH0 S AH0 Z
BUSINESSMEN    B IH1 Z N AH0 S M EH2 N
BUSINESSMAN    B IH1 Z N AH0 S M AE2 N
BUSINESSLIKE    B IH1 Z N AH0 S L AY2 K
BUSINESSLAND    B IH1 Z N AH0 S L AE2 N D
BUSINESSMAN'S    B IH1 Z N AH0 S M AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
business    (n) (b i1 z n @ s)
businesses    (n) (b i1 z n @ s i z)
businessman    (n) (b i1 z n @ s m a n)
businessmen    (n) (b i1 z n @ s m e n)
businesslike    (j) (b i1 z n @ s l ai k)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ビジネス[びじねす, bijinesu] Thai: ธุรกิจ English: business
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การค้า English: business
経済[けいざい, keizai] Thai: ธุรกิจการค้า English: business

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auftragsbestand {m}business backlog [Add to Longdo]
Beratungsfirma {f}business consultancy [Add to Longdo]
Bereichsleiter {m}business unit manager [Add to Longdo]
Betriebsauftrag {m}business order [Add to Longdo]
Betriebslehre {f}business operations [Add to Longdo]
Betriebswirtschaft {f}; Betriebswirtschaftslehre {f}business economics; business management [Add to Longdo]
Betriebswirtschaftler {m}business economist [Add to Longdo]
Bürocomputer {m}business computer [Add to Longdo]
Dienstreise {f} | auf Dienstreisebusiness trip | on a business trip [Add to Longdo]
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA [Add to Longdo]
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business [Add to Longdo]
Geschäftsabschluss {m}; Geschäftsvorfall {m}business transaction [Add to Longdo]
Geschäftsbedingungen {pl} | allgemeine Geschäftsbedingungen {pl} (AGB)business conditions; terms of business | general conditions (of business; of sale); terms and conditions [Add to Longdo]
Geschäftsbereich {m}business division [Add to Longdo]
Geschäftsbericht {m}business report; company report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
アグリビジネス[, aguribijinesu] (n) agribusiness [Add to Longdo]
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
イービジネス[, i-bijinesu] (n) {comp} e-business [Add to Longdo]
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业务[yè wù, ㄧㄝˋ ˋ, / ] business; profession, #504 [Add to Longdo]
商业[shāng yè, ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business; trade; commerce, #1,060 [Add to Longdo]
[yè, ㄧㄝˋ, / ] business; occupation; study, #1,366 [Add to Longdo]
生意[shēng yi, ㄕㄥ ㄧ˙, ] business, #3,345 [Add to Longdo]
事务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] business office, #5,530 [Add to Longdo]
商报[shāng bào, ㄕㄤ ㄅㄠˋ, / ] business newspaper, #7,303 [Add to Longdo]
商界[shāng jiè, ㄕㄤ ㄐㄧㄝˋ, ] business world; business community, #15,033 [Add to Longdo]
工商业[gōng shāng yè, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ㄧㄝˋ, / ] business, #15,702 [Add to Longdo]
商学院[shāng xué yuàn, ㄕㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] business school; university of business studies, #18,867 [Add to Longdo]
商业区[shāng yè qū, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, / ] business district; downtown, #25,409 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic [Add to Longdo]
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
業務アプリケーション[ぎょうむアプリケーション, gyoumu apurike-shon] business application [Add to Longdo]
事務用[じむよう, jimuyou] business use [Add to Longdo]
イービジネス[いーびじねす, i-bijinesu] e-business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Business \Busi"ness\ (b[i^]z"n[e^]s), n.; pl. {Businesses}
   (b[i^]z"n[e^]s*[e^]z). [From {Busy}.]
   1. That which busies one, or that which engages the time,
    attention, or labor of any one, as his principal concern
    or interest, whether for a longer or shorter time;
    constant employment; regular occupation; as, the business
    of life; business before pleasure.
    [1913 Webster]
 
       Wist ye not that I must be about my Father's
       business?               --Luke ii. 49.
    [1913 Webster]
 
   2. Any particular occupation or employment engaged in for
    livelihood or gain, as agriculture, trade, art, or a
    profession. "The business of instruction." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. Financial dealings; buying and selling; traffic in
    general; mercantile transactions.
    [1913 Webster]
 
       It seldom happens that men of a studious turn
       acquire any degree of reputation for their knowledge
       of business.             --Bp. Popteus.
    [1913 Webster]
 
   4. That which one has to do or should do; special service,
    duty, or mission.
    [1913 Webster]
 
       The daughter of the King of France,
       On serious business, craving quick despatch,
       Importunes personal conference.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What business has the tortoise among the clouds?
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. Affair; concern; matter; -- used in an indefinite sense,
    and modified by the connected words.
    [1913 Webster]
 
       It was a gentle business, and becoming
       The action of good women.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bestow
       Your needful counsel to our business. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Drama) The position, distribution, and order of persons
    and properties on the stage of a theater, as determined by
    the stage manager in rehearsal.
    [1913 Webster]
 
   7. Care; anxiety; diligence. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley.
 
   {To make (a thing) one's business}, to occupy one's self with
    a thing as a special charge or duty. [Colloq.]
 
   {To mean business}, to be earnest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Affairs; concern; transaction; matter; engagement;
     employment; calling; occupation; trade; profession;
     vocation; office; duty.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 business
   n 1: a commercial or industrial enterprise and the people who
      constitute it; "he bought his brother's business"; "a small
      mom-and-pop business"; "a racially integrated business
      concern" [syn: {business}, {concern}, {business concern},
      {business organization}, {business organisation}]
   2: the activity of providing goods and services involving
     financial and commercial and industrial aspects; "computers
     are now widely used in business" [syn: {commercial
     enterprise}, {business enterprise}, {business}]
   3: the principal activity in your life that you do to earn
     money; "he's not in my line of business" [syn: {occupation},
     {business}, {job}, {line of work}, {line}]
   4: a rightful concern or responsibility; "it's none of your
     business"; "mind your own business"
   5: an immediate objective; "gossip was the main business of the
     evening"
   6: the volume of commercial activity; "business is good today";
     "show me where the business was today"
   7: business concerns collectively; "Government and business
     could not agree" [syn: {business}, {business sector}]
   8: customers collectively; "they have an upper class clientele"
     [syn: {clientele}, {patronage}, {business}]
   9: incidental activity performed by an actor for dramatic
     effect; "his business with the cane was hilarious" [syn:
     {business}, {stage business}, {byplay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top