Search result for

burglary

(37 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burglary-, *burglary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burglary[N] การบุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: การย่องเบา, Syn. housebreaking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burglary(เบอร์'กละรี) n. การขโมยย่องเบา, See also: burglarious adj. ดูburglary

English-Thai: Nontri Dictionary
burglary(n) การย่องเบา,การขโมย,การลักขโมย,การลักทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burglary insuranceการประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน ดู theft insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]
Burglary protectionการป้องกันการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wonder what your daddy is gonna think about the fact that you're under arrest for burglary.ฉันสงสัยจังว่าพ่อของเธอจะคิดยังไง ถ้ารู้ว่ลูกชายกำลังถูกจับเพราะเป็นพวกหัวขโมย And How Does That Make You Kill? (2008)
Not on burglary, anyway.ไม่เอาแล้วเรื่องย่องเบา The Lazarus Project (2008)
We've had a burglary.เราโดนขโมยของ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Burglary, larceny, bribing a city official.ย่องเบา โจรกรรม ติดสินบนเจ้่าหน้าที่ New York Sucks (2009)
A WOMAN WAS KILLED IN A BURGLARY.ผู้หญิงถูกฆ่าในคดีปล้นทรัพย์ Zoe's Reprise (2009)
WAS MURDERED AND RAPED 3 DAYS AGO IN A BURGLARY-HOMICIDE.ถูกฆ่าข่มขืนสามวันก่อน คดีปล้นทรัพย์ Zoe's Reprise (2009)
There's no sign of burglary or forced entry at the house, and he was such a sweet old man that there'd be no reason to hurt him, anyway.ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในบ้าน แล้วแกก็เป็นคนดีด้วย ไม่มีเหตุผลที่ใครจะมาฆ่าแก Nothing But the Blood (2009)
And one open burglary case.และ 1 คดีเรื่อง ขโมย Hungry Man (2009)
Staging a fake burglary to protect her stuff from Orson.จัดฉากว่าโดนปล้นเพื่อซ่อนของจากออร์สัน Don't Walk on the Grass (2009)
What I need to know is who was helping Bryce out with his burglary.สิ่งที่ผมอยากรู้คือ ใครช่วยไบรซ์ออกมา ตอนที่เขาย่องเข้าไปขโมย The Dwarf in the Dirt (2009)
It could have been a burglary.อาจเป็นการปล้นธรรมดา Watchmen (2009)
They said it was just a burglary, but nothing was missing.เขาบอกว่าเป็นแค่โจรปล้น แต่ก็ไม่เห็นมีของหายเลย RED (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burglaryHe was arrested on the charge of burglary.
burglaryOn arriving home, I discovered the burglary.
burglaryThe inmate was doing time for a burglary conviction.
burglaryThere are a lot of cases of burglary around here days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การโจรกรรม[N] robbery, See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy, Ant. การปล้น, Example: การโจรกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีนี้คือการปล้นร้านทองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและคนร้ายกวาดทองไปเกือบหมดร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   

CMU English Pronouncing Dictionary
BURGLARY    B ER1 G L ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burglary    (n) (b @@1 g l @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}burglary | burglaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
強盗[ごうとう, goutou] (n) (1) robber; mugger; (2) robbery; burglary; (P) [Add to Longdo]
強盗事件[ごうとうじけん, goutoujiken] (n) robbery; robbery case; burglary [Add to Longdo]
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary [Add to Longdo]
切り取り強盗[きりとりごうとう, kiritorigoutou] (n) violent robbery or burglary; killing and robbing (someone) [Add to Longdo]
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny [Add to Longdo]
夜稼ぎ[よかせぎ, yokasegi] (n) night work; burglary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burglary \Bur"gla*ry\, n.; pl. {Burglaries}. [Fr. {Burglar}; cf.
   LL. burglaria.] (Law)
   Breaking and entering the dwelling house of another, in the
   nighttime, with intent to commit a felony therein, whether
   the felonious purpose be accomplished or not. --Wharton.
   --Burrill.
   [1913 Webster]
 
   Note: By statute law in some of the United States, burglary
      includes the breaking with felonious intent into a
      house by day as well as by night, and into other
      buildings than dwelling houses. Various degrees of the
      crime are established.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burglary
   n 1: entering a building unlawfully with intent to commit a
      felony or to steal valuable property

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top