Search result for

bur

(190 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bur-, *bur*
English-Thai: Longdo Dictionary
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,
suburb(n) ชานเมือง
Highbury(n) สนามฟุตบอลเดิมของทีมอาร์เซนอล ประเทศอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bur[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. burr
burn[VT] ไหม้, See also: เผา, เผาไหม้, Syn. heat
burn[N] การเผาผลาญ
burn[VT] แดดเผา, See also: ไหม้แดด, เกรียมแดด
burn[VI] ทำให้ไหม้, See also: เผา
burn[N] บริเวณที่ถูกเผา, See also: บริเวณที่ไหม้
burp[VI] เรอ
burr[N] การลงเสียงหนักบนเสียง r ในภาษาอังกฤษ
burr[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. bur
bury[VT] ฝังศพ, Syn. inter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbotn. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
burden(เบอร์'เดิน) n. ภาระ,น้ำหนักที่แบก vt. บรรจุอย่างหนัก, ทำให้ยุ่งยาก
burdensome(เบอ'เดินเซิม) adj. ยากลำบาก,ยุ่งยาก,เป็นภาระ, Syn. arduous
burdock(เบอร์'ดอค) n. หญ้าเจ้าชู้
bureau(บิว'โร) n. สำนักงาน,สำนักข่าว,สำนัก -pl. bureaus,bureaux -Conf.bureaux
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape

English-Thai: Nontri Dictionary
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
burden(n) เครื่องบรรทุก,ภาระ,ใจความ,ส่วนสำคัญ
burden(vt) บรรทุก,เป็นภาระ,สุม(งาน)
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
bureau(n) ที่ทำการ,โต๊ะทำงาน,โต๊ะเขียนหนังสือ
bureaucracy(n) การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย
bureaucrat(n) ขุนนางในระบอบอมาตยาธิปไตย
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
burgher(n) ชาวเมือง,พลเมือง,ประชาชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bur; burrผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burdenชั้นฟลักซ์หลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
burden of obligationภาระแห่งหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burden of proofหน้าที่นำสืบ, ภาระการพิสูจน์ [ดู onus probandi] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureauสำนัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureauสำนักงาน, สำนัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Bureau of the Censusสำนักสำมะโน (สหรัฐอเมริกา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bureaucracyอมาตยาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureaucracy, representativeระบบข้าราชการประจำที่มีผู้แทน (จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำบางส่วน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buraku peopleชาวบูราคุ [TU Subject Heading]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Burdock Rootรากเบอร์ดอก [การแพทย์]
Bureau de Cooperation pour le Francaisสำนักงานความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศสกับรัฐบาล ไทยเพื่อดำเนินโครงการ BCF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา โดยรัฐบาลฝรั่งเศสให้ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม เป็นต้น [การทูต]
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]
Buretteบิวเรต,บิวเรตต์ [การแพทย์]
buretteบิวเรตต์, อุปกรณ์ใช้วัดปริมาตรของของเหลวในการไทเทรต มักทำด้วยแก้วใสและมีมาตราส่วนบอกปริมาตรไว้อย่างละเอียด และมีที่ปิดเปิดควบคุมการไหลของของเหลว  ดูรูป    [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Burglar alarmsสัญญาณกันขโมย [TU Subject Heading]
Burglarsนักย่องเบา [TU Subject Heading]
Burglaryการลักทรัพย์ในอาคาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bureau of Woman and Children Anti-traffickingสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
burick (n slang ) ใช้ในวงการเกม! แปลว่า เทคนิคที่ได้มาจากการใช้ข้อผิดพลาดในเกม (มาจากคำว่า บัค รวม กับ ทริค) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
burr (n ) ครีบที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาหล่อโลหะ
Bursaeถุงน้ำขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยของเหลวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อต่อ
bursty[バーストてき] อัตราการไหลของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Getting my hair burned off was not a part of the deal.เรื่องผมไหม้นี่ไม่ได้ อยู่ในข้อตกลงซักหน่อย The Ex-Files (2008)
Are those last season's tory burch flats?นั่นมันซีซันที่แล้วของโทรี่ เบิร์ชรึเปล่าน่ะ The Ex-Files (2008)
Sorry. Uh, back burner starting now.โทษทีครับ เรื่องที่ว่าให้เก็บไว้ ข้างหลังน่ะ เริ่มเลยก็แล้วกัน The Ex-Files (2008)
And the deflection through sarcasm thing you might want to put on the back burner for a while.แล้วก็หลีกเลี่ยงคำพูดถากถาง ที่ลูกอยากไว้ข้างหลัง The Ex-Files (2008)
Doesn't want to burden me-- the same old story.ฉันไม่อยากเป็นกังวลหรอก เรื่องเก่าทั้งนั้น The Dark Night (2008)
I may as well have gone commando and held my party at Nyla's burger basket.ฉันเคยทำตัวลุยดะเหมือนหน่วยคอมมานโด แถมยัง จัดปาร์ตี้ที่ Nylar's burger basket Never Been Marcused (2008)
Blair wants to be a princess, and your greatest achievement is owning part of a Burlesque club.แบร์อยากจะเป็นเจ้าหญิง และความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของนายคือเป้นเจ้าของคลับ Never Been Marcused (2008)
Mother, I just came from burying my husband.แม่คะ หนูเพิ่งกลับจากพิธีฝังศพสามี O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Their secrets are buried with them,ความลับก็จะถูกฝังไปพร้อมเขา O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I have to go bury my father.ผมต้องไปฝังศพพ่อผม O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Maybe she went to burn it. I don't blame her. I should have burned mine.บางทีคงเอาไปเผาทิ้ง แม่ไม่ว่าเธอหรอก แม่ก็ว่าจะเผาของแม่เหมือนกัน The Magnificent Archibalds (2008)
A lot has been happening. agnes kicked me out. She burned all my dresses,มันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมาย แอคแนสไล่หนูออกมา The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
burShe watched the apple trees burst into blossom.
burShe was burning with fever.
burThe burglar burst into his house.
burMary was about to burst out laughing.
burHe has to burn his fingers to learn.
burHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
burA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
burSeeing his mother the lost child burst Into tears.
burSulfur burns with a blue flame.
burFire burns.
burShouts of joy burst forth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอดไหม้[V] burn out, See also: burn down, die out, Example: อาคารบ้านเรือนถูกไฟเผาผลาญให้มอดไหม้ จนไม่มีอะไรเหลือ, Thai definition: สลายไปเพราะได้รับความร้อน
เปลวแดด[N] burning sunshine, Example: พวกคนงานทำงานท่ามกลางเปลวแดดอย่างมิรู้เหนื่อย
พว.[N] Bureau of the Royal Household, Syn. สำนักพระราชวัง
ไหม้[V] burn, Syn. เผา, ลุก
นักย่องเบา[N] burglar, See also: cat burglar, Syn. ขโมยย่องเบา, Example: นักย่องเบาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่ค่อยนิยมใช้กำลังประทุษร้ายใคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกที่คอยย่องเข้าไปลักสิ่งของของคนอื่น โดยที่ไม่ให้เจ้าของรู้ตัว
สำนักงาน[N] office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
ขัดเงา[V] polish, See also: burnish, furbish, shine, brighten, wax, Syn. ขัดมัน, Thai definition: ขัดถูให้เงา, ขัดถูให้วาว
มุด[V] duck, See also: burrow, go through, dive, Syn. ลอด, ผลุบ, Example: ขโมยอาจจะมุดเข้าไปขโมยไข่ของเราทางรูเล็กๆ นี้ก็ได้, Thai definition: เอาหัวลอดเข้าไป, เอาหัวดำลงไป
เผา[V] burn, Syn. เผาผลาญ, Example: คุณต้องรีบดับกิเลสตัณหาที่กำลังเผาใจคุณอยู่ตอนนี้ให้หมดสิ้นไป, Thai definition: ทําให้เร่าร้อน เช่น กิเลสเผา
เผาไหม้[V] burn, Example: สารตัวนี้จะช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์, Thai definition: ติดเชื้อหรือลุกขึ้นเพราะไฟหรือความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อเมซอน [n.] (amēsøn) EN: Burhead ; Texas mud baby   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
อัตราการบริโภคน้ำมัน [n. exp.] (attrā kān børiphōk namman) FR: niveau de consommation de carburant [m]
แบกภาระ[v. exp.] (baēk phāra) EN: shoulder a burden ; shoulder the responsibility   
แบบรัชกาล[n. exp.] (baēp ratchakān) EN: bureaucratic   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUR    B ER1
BURD    B ER1 D
BURN    B ER1 N
BURP    B ER1 P
BURT    B ER1 T
BURI    B UH1 R IY0
BURL    B ER1 L
BURR    B ER1
BURG    B ER1 G
BURK    B ER1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bur    (n) (b @@1 r)
Bury    (n) (b e1 r ii)
burg    (n) (b @@1 g)
burn    (v) (b @@1 n)
burp    (v) (b @@1 p)
burr    (n) (b @@1 r)
burs    (n) (b @@1 z)
bury    (v) (b e1 r ii)
Burma    (n) (b @@1 m @)
burgh    (n) (b uh1 r @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
鞦韆[ぶらんこ, buranko] (n) ชิงช้า
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
ブリキ[ぶりき, buriki] (n) ดีบุก (tin), เหล็กฉาบดีบุก (tinplate), See also: S. 錫,

German-Thai: Longdo Dictionary
Burg(n) |die, pl. Burgen| ปราสาท, See also: S. Schloss,
Bürger(n) |der, pl. Bürger| พลเมือง, See also: die Bürgerin
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Büro(n) |das, pl. Büros| สำนักงาน, ห้องทำงานในตึกสำนักงานหรือสถาบันหนึ่งๆ
Bürste(n) |die, pl. Bürsten| แปรง เช่น Zahnbürste
Hamburgเมืองใหญ่ทางเหนือของเยอรมนี
Hamburgerชาวเมือง Hamburg, See also: Hamburg
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
Geburtsdatum(n) |das, pl. Geburtsdaten| วันที่เกิด
Geburtstag(n) |der, pl. Geburtstage| วันเกิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burenkrieg {m} [hist.]Boer War [Add to Longdo]
Burgvogt {m}; Kastellan {m}castellan [Add to Longdo]
Burleske {f}; Parodie {f}; Posse {f}burlesque [Add to Longdo]
Bursche {m}fellow [Add to Longdo]
Bursche {m} | Burschen {pl}bloke | blokes [Add to Longdo]
Bursche {m} | Burschen {pl}chap | chaps [Add to Longdo]
Bursche {m}laddie [Add to Longdo]
Bursche {m}; Jüngling {m}lad [Add to Longdo]
Burschenschaft {f}(student) fraternity; student league [Add to Longdo]
Burst-Generator {m}burst generator [Add to Longdo]
burlesk; possenhaft; parodistisch {adj}burlesque [Add to Longdo]
burschikos {adj}pert [Add to Longdo]
Bursitis {f}; Schleimbeutelentzündung {f} [med.]bursitis [Add to Longdo]
Burmafasan {m} [ornith.]Mrs Hume's Pheasant [Add to Longdo]
Burolori {m} [ornith.]Blue-fronted Lorikeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BWR[ビーダブリューアール, bi-daburyu-a-ru] (n) boiling-water reactor; BWR [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
LWR[エルダブリューアール, erudaburyu-a-ru] (n) (See 軽水炉) light-water reactor; LWR [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下葬[xià zàng, ㄒㄧㄚˋ ㄗㄤˋ, ] bury; inter [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] buried with dead; die for a cause [Add to Longdo]
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, ] bureaucrat [Add to Longdo]
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, ] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France [Add to Longdo]
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, ] bury; to place; dispose [Add to Longdo]
司长[sī zhǎng, ㄙ ㄓㄤˇ, / ] bureau chief [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury [Add to Longdo]
埋葬[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury [Add to Longdo]
[yīn, , ] bury; mound; to dam; close [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] bury; plaster with mud [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time [Add to Longdo]
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インキュナブラ[いんきゅなぶら, inkyunabura] incunabulum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武力[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]
無礼[ぶれい, burei] Unhoeflichkeit, Frechheit, Beleidigung [Add to Longdo]
部落[ぶらく, buraku] kleines_Dorf, Siedlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bur \Bur\, Burr \Burr\ (b[^u]r), n. [OE. burre burdock; cf. Dan.
   borre, OSw. borra, burdock, thistle; perh. akin to E. bristle
   (burr- for burz-), or perh. to F. bourre hair, wool, stuff;
   also, according to Cotgrave, "the downe, or hairie coat,
   wherewith divers herbes, fruits, and flowers, are covered,"
   fr. L. burrae trifles, LL. reburrus rough.]
   1. (Bot.) Any rough or prickly envelope of the seeds of
    plants, whether a pericarp, a persistent calyx, or an
    involucre, as of the chestnut and burdock; a seed vessel
    having hooks or prickles. Also, any weed which bears burs.
    [1913 Webster]
 
       Amongst rude burs and thistles.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Bur and brake and brier.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. The thin ridge left by a tool in cutting or shaping metal.
    See {Burr}, n., 2.
    [1913 Webster]
 
   3. A ring of iron on a lance or spear. See {Burr}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   4. The lobe of the ear. See {Burr}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   5. The sweetbread.
    [1913 Webster]
 
   6. A clinker; a partially vitrified brick.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mech.)
    (a) A small circular saw.
    (b) A triangular chisel.
    (c) A drill with a serrated head larger than the shank; --
      especially a small drill bit used by dentists.
      [1913 Webster]
 
   8. [Cf. Gael. borr, borra, a knob, bunch.] (Zool.) The round
    knob of an antler next to a deer's head. [Commonly written
    {burr}.]
    [1913 Webster]
 
   {Bur oak} (Bot.), a useful and ornamental species of oak
    ({Quercus macrocarpa}) with ovoid acorns inclosed in deep
    cups imbricated with pointed scales. It grows in the
    Middle and Western United States, and its wood is tough,
    close-grained, and durable.
 
   {Bur reed} (Bot.), a plant of the genus {Sparganium}, having
    long ribbonlike leaves.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bur
   n 1: seed vessel having hooks or prickles [syn: {bur}, {burr}]
   2: small bit used in dentistry or surgery [syn: {bur}, {burr}]
   v 1: remove the burrs from [syn: {bur}, {burr}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bur
   cage
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bur
   cage
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top