Search result for

bumper year

(1 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bumper year-, *bumper year*
English-Thai: Longdo Dictionary
bumper year(n) ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

bumper year ( B AH1 M P ER0 Y IH1 R)

 


  

 
bumper year
  • ปีที่ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เช่น Another bumper year for soybean firm.; 2008 is set to be a bumper year for IT graduates. [LongdoEN]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Jumper, Bummler, Jumpern, Jumpers, dumpfer, Bunker, Nummer, Pump, bunter, Pumpe, bumse, pumpe, super, umher, plumper, Butler, Butter, Camper, Hummer, Kummer, Kumpel, Lumpen, Pumpen, bumsen, dummer, pumpen, rumpel, Blume, pimpern, Rupert, bäumte, Hupe, Lupe, Bude, Buße, humpeln, rumpeln, Rumpf, Sumpf, dumpf, Bombe, Bulle, Butze, Kuppe, Lampe, Mumie, Puppe, Rampe, Summe, Suppe, Tulpe, bäumt, bunt, Baum, BIP, BMW, Burg, BP, um, Burma, Bund, Vamp, Bsp, Bub, Bug, Bus, Rum, buk, cum, zum, plump, Buch, Bull, Bush, Camp, Mumm, Pomp, Puma, dumm Lear, rar, Ar, Hera, er, Lears, gebar, Team, Teer, zwar, Bar, Bea, Yen, Zar, bar, dar, der, gar, her, per, wer, Beas, Behr, Deal, Haar, Heer, Herr, Isar, Jean, Maar, Meer, Paar, Peak, Star, Wehr, Yeti, kehr, klar, leer, mehr, paar, real, sehr, zehr, UART, Wart, Art, Lesart, derart, Unart, Bart, Bern, Bert, Farn, Garn, Harn, Kern, Part, Wert, fern, gern, hart, wert, zart, Meran, heran, Abart, Chart, Quart, Start, apart, smart, dealen, leasen, teeren, Seren, Kehren, Leeren, Paaren, kehren, leeren, paaren, wehren, zehren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
boumer, bunker, bûmes, bomber, pomper, boume, boumé, boumes, pupe, pupes, pûmes, bombe, bombé, bulbe, pompe, pompé, pulpe, bombes, bombés, bulbes, pompes, pompés, pulpes yak, yen, yens, yeux

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top