Search result for

built-in

(41 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -built-in-, *built-in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
built-in[ADJ] ที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า, Syn. fitted
built-in[ADJ] ที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
built-in[N] สิ่งที่สร้างเป็นส่วนถาวรในโครงสร้างที่ใหญ่กว่า
built-in[N] สิ่งหรือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
built-in fontแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะมีแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องอย่างน้อยหนึ่งแบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
built-in checkการตรวจสอบในตัว [มีความหมายเหมือนกับ automatic check และ hardware check] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hired some men, uh, out of my own pocket of course, to, uh, add some built-in uh, uh, storage in my closet-- I hope you don't mind.ผมจ้างคนมา... อ่า ผมจ่ายค่าจ้างเองน่ะครับ ให้มาทำ อ่า... Greatness Achieved (2008)
It's got a built-in blender, four electric fans, and a thermal sewage disposal.เขามีเครื่องผสมอาหาร และพัดลม 4 ตัว เครื่องกำจัดขยะ Confessions of a Shopaholic (2009)
It's very mild and has a built-in sunblock.มันอ่อนโยนต่อผิว แถมกันแดดด้วย Ballad (2009)
I want leather seats with built-in ball warmers.คุณรู้มั้ย ตุกติกแบบนี้อย่าได้หวังเลย Pilot (2009)
Which has its own built-in sound system,ซึ่งก็ยังมีระบบเสียงเซอร์ราวด์ติดมาในตัวด้วย Advanced Criminal Law (2009)
One a built-in babysitter, the other a little angel.คนนึงก้อเป็นพี่เลี้ยงให้นางฟ้าตัวน้อยๆไปในตัวไง The Haunting in Connecticut (2009)
There's a built-in trigger.เก้าอี้นี่มีกลไกลร่วมอยู่ด้วย Human (2010)
We're talking appliances, furniture, built-ins.เราพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรถที่ใหญ่ Green Light (2010)
And built-in grinder, honey.ด้วยเครื่องบดสำเร็จรูป Tell It to the Frogs (2010)
It's got a built-in spy cam.แถมติดกล้องสอดแนม Aerodynamics of Gender (2010)
They have a built-in GPS.มี GPS ภายใน Chuck Versus the Suitcase (2010)
I brought my attack dog with a built-in force field.ฉันพาหมาสนามแม่เหล็กมาด้วย Toy Story 3 (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
built-in    (j) - (b i1 l t - i1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビィルトイン[, biirutoin] (n) {comp} built-in [Add to Longdo]
ビルトイン[, birutoin] (adj-f) built-in; (P) [Add to Longdo]
ビルトインスタビライザー[, birutoinsutabiraiza-] (n) (See 自動安定装置) built-in stabilizer [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] (n) {comp} built-in monitor [Add to Longdo]
戸袋[とぶくろ, tobukuro] (n) box (built-in) for containing shutters [Add to Longdo]
作り付け;造り付け[つくりつけ, tsukuritsuke] (n) fixed; built-in; fixture [Add to Longdo]
自動安定装置[じどうあんていそうち, jidouanteisouchi] (n) (See ビルトインスタビライザー) built-in stabilizer [Add to Longdo]
組み込み;組込み;組込[くみこみ, kumikomi] (n,vs) (1) cut-in (printing); insertion; inclusion; (adj-f) (2) built-in; predefined; embedded (e.g. software) [Add to Longdo]
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] (n) {comp} built-in command [Add to Longdo]
組み込み関数;組込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] (n) built-in function (e.g. in programming language) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗锁[àn suǒ, ㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] built-in lock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビィルトイン[びいるといん, biirutoin] built-in [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
一体型モニタ[いったいがたモニタ, ittaigata monita] built-in monitor [Add to Longdo]
組み込み[くみこみ, kumikomi] built-in, cut-in (printing), insert, include [Add to Longdo]
組み込みコマンド[くみこみコマンド, kumikomi komando] built-in command [Add to Longdo]
組み込み関数[くみこみかんすう, kumikomikansuu] built-in function [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]
定義済み変数[ていぎすみへんすう, teigisumihensuu] built-in variable, predefined variable [Add to Longdo]
統合[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 built-in
   adj 1: existing as an essential constituent or characteristic;
       "the Ptolemaic system with its built-in concept of
       periodicity"; "a constitutional inability to tell the
       truth" [syn: {built-in}, {constitutional}, {inbuilt},
       {inherent}, {integral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top