Search result for

buddha

(66 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -buddha-, *buddha*
English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddha[N] พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
Buddha image[N] พระพุทธรูป, See also: ปฏิมา, ปฏิมากร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buddha(บูด'ดะ) พระพุทธเจ้า.
gautama buddhan. พระพุทธเจ้า, Syn. Buddha

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddha(n) พระพุทธเจ้า,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระพุทธองค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddha (The concept)พุทธ (แนวคิด) [TU Subject Heading]
Buddhasพุทธวงศ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You make a wish and lift the Buddha.คิดถึงคำอธิฐฐานแล้วยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
If you cannot lift the Buddha this time, your wish will be granted.ถ้าคุณไม่สามารถยกพระพุทธรูปได้ คำอธิฐฐานจะเป็นจริง Birthmarks (2008)
I don't know how, but I know it caused her to get sick 25 years later trying to lift a Buddha.ฉันไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่ฉันรู้ว่าเธอเริ่มป่วยใน25ปีต่อมา\ หลังจากยกพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
- Buddha wouldn't make it worse.พระพุทธรูปไม่ได้ทำให้มันแย่ลง Birthmarks (2008)
I'm guessing these particular monks are bilking the faithful by pushing a magnet up Buddha's butt.ผมแปลกใจที่พระทำเรื่อง\ หลอกลวงที่ไม่ธรรมดานี้\ \\โดยติดตั้งแม่เหล็กไว้ที่ฐานพระพุทธรูป Birthmarks (2008)
Oh, and the Buddha Palm Technique.โอ้ แล้วก็ฝ่ามือยูไล The Forbidden Kingdom (2008)
There's a guy in Virtua Fighter 2 who does the Buddha Palm Technique.มีตัวละครในเกมvirtua fighter2ที่ใช้วิชานี้ด้วย The Forbidden Kingdom (2008)
No Shadow Kick, Buddha Palm. Empty your cup.รู้จักวิชาลูกเตะไร้เงา ฝ่ามือยูไล ลืมมันซะ The Forbidden Kingdom (2008)
You are an insult to the name of Buddha. Blasphemy!เจ้ากำลังดูหมิ่นพระพุทธองค์นะ เจ้าคนไม่มีศาสนา The Forbidden Kingdom (2008)
With blessings from the Buddha, I vow to capture Zilong alive todayข้าขอให้ วันนี้ข้าจะจับเป็นจูล่ง Three Kingdoms (2008)
Just think about the beautiful Buddha statues they blew up in Afghanistan.ก็แค่คิดว่า เป็นรูปที่สวยงามมากน่ะ รูปปั้นพระพุทธรูปที่ถูกระเบิด ในอาฟกานิสถาน.. 2012 (2009)
- Where should I put my buddha incense holder?ฉันจะเอาพระพุทธรูปนี้วางไว้ที่ไหนดี? Comparative Religion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
buddhaThere is now no God and no Buddha.
buddhaThe sculptor carved wood into an image of Buddha.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธภาษิต[N] Buddha's proverbs, See also: saying of the Buddha, Example: พระพุทธภาษิตเป็นถ้อยคำที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัย, Thai definition: ถ้อยคำอันเป็นคำกล่าวของพระพุทธเจ้า
พระพุทธมนต์[N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ
ศาสนธรรม[N] Buddha teaching, Example: ศาสนาธรรมเป็นแห่งที่มาสำคัญของสัจธรรม, Thai definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
สารีริกธาตุ[N] Buddha's relics, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, พระบรมธาตุ, Example: ศิลาจารึกหลักนี้ทำขึ้นเมื่อปีที่สถาปนาพระบรมสารีริกธาตุ คือพ.ศ.1900, Count unit: องค์, Thai definition: พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
พระ[N] Buddha image, Syn. พุทธรูป, พระพุทธรูป, Example: เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์, Count unit: องค์
วิหาร[N] temple, See also: Buddha image hall, Example: หลวงพ่อได้พัฒนาวัดบางพระอย่างจริงจังจนโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมีครบถ้วน, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของพระสงฆ์
มเหสี[N] Buddha, Syn. พระพุทธเจ้า, มเหสิ, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้แสวงหาศีลาทิคุณอันยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปาง[N] Buddha posture, Syn. ครั้ง, คราว, เมื่อ, Example: บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดงเรื่องราวปางต่างๆ ของพระพุทธองค์ขึ้น
พระไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Buddha's teaching divided into three parts, Buddhist Scriptures, Example: พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ชำระรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเป็นพระไตรปิฎกจารึกลงบนแผ่นใบลานปิดทองใบปกทั้งหน้าหลัง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎก
พระธรรม[N] Buddha's teaching, See also: Buddhist doctrine, Example: เมื่อพระพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เสด็จเผยแพร่พระธรรมยังแคว้นมคธและแคว้นใกล้เคียง, Thai definition: คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบหล่อพระพุทธรูป[n. prop.] (baēp lø Phraphuttharūp) EN: mold for casting images of Buddha   
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices   
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
กราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra Phuttha Jao) EN: prostrate oneself to worship Buddha   FR: se prosterner devant le Bouddha
กริ่ง[n.] (kring) EN: medal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha   FR: chapitre de sermon [m]
เล่นพระ[v. exp.] (len phra) EN: collect Buddha images   
มะหิ่ง[n.] (mahing) EN: metal Buddha image   
เมฆพัด[n.] (mēkphat) EN: Buddha image made of several metal   
หน้าตัก[n.] (nātak) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUDDHA    B UW1 D AH0
BUDDHA'S    B UW1 D AH0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Buddha(n) |der, nur Sg.| พระพุทธเจ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
お釈迦様;御釈迦様;お釈迦さん[おしゃかさま(お釈迦様;御釈迦様);おしゃかさん, oshakasama ( o shakasama ; o shakasama ); oshakasan] (n) Buddha; Shakyamuni [Add to Longdo]
お釈迦様の誕生日;御釈迦様の誕生日[おしゃかさまのたんじょうび, oshakasamanotanjoubi] (exp) Buddha's birthday [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]
阿しゅく;阿閦[あしゅく, ashuku] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
阿しゅく如来;阿閦如来[あしゅくにょらい, ashukunyorai] (n) Akshobhya (one of the Five Wisdom Buddhas) [Add to Longdo]
阿しゅく仏;阿閦仏[あしゅくぶつ, ashukubutsu] (n) {Buddh} Akshobhya (the immovable buddha) [Add to Longdo]
円寂[えんじゃく, enjaku] (n) nirvana; death of the Buddha [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n,vs) {Buddh} assumption of a suitable form (by a buddha or bodhisattva) [Add to Longdo]
応供[おうぐ, ougu] (n) {Buddh} (See 阿羅漢) arhat (meritorious person, esp. an epithet of Buddha) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fó, ㄈㄛˊ, ] Buddha; Buddhism [Add to Longdo]
佛性[Fó xìng, ㄈㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, ] Buddha nature [Add to Longdo]
佛陀[Fó tuó, ㄈㄛˊ ㄊㄨㄛˊ, ] Buddha; transliteration of Sanskrit; the all-enlightened one [Add to Longdo]
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, / ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand [Add to Longdo]
浮图[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, / ] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo); also written 浮屠 [Add to Longdo]
浮屠[fú tú, ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, ] Buddha; Buddhist stupa (transliteration of Pali thupo) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほとけ, hotoke] Buddha [Add to Longdo]
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
本尊[ほんぞん, honzon] Buddha, Idol, er_selbst, sie_selbst [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Buddha \Bud"dha\, n. [Skr. buddha wise, sage, 'the enlightened'
   fr. budh to know.]
   1. The title of an incarnation of self-abnegation, virtue,
    and wisdom.
    [1913 Webster]
 
   2. The title of Siddhartha or Gautama, a deified religious
    teacher of the Buddhists and the founder of Buddhism;
    called also {Gautama Siddartha} or {Sakya Sinha} (or
    Muni). From three newly discovered inscriptions of the
    emperor Asoka it follows that the 37th year of his reign
    was reckoned as the 257th from the death of Buddha. Hence
    it is inferred that Buddha died between 482 and 472 B. C.
    It being agreed that he lived to be eighty, he was born
    between 562 and 552 B. C. The Buddhist narratives of his
    life are overgrown with legend and myth. Senart seeks to
    trace in them the history of the sun-hero. Oldenberg finds
    in the most ancient traditions -- those of Ceylon -- at
    least definite historical outlines. Siddhartha, as Buddha
    was called before entering upon his great mission, was
    born in the country and tribe of the Sakhyas, at the foot
    of the Nepalese Himalayas. His father, Suddhodana, was
    rather a great and wealthy landowner than a king. He
    passed his youth in opulence at Kapila-vastu, the Sakhya
    capital. He was married and had a son Rahula, who became a
    member of his order. At the age of twenty-nine he left
    parents, wife, and only son for the spiritual struggle of
    a recluse. After seven years he believed himself possessed
    of perfect truth, and assumed the title of Buddha, 'the
    enlightened.' He is represented as having received a
    sudden illumination as he sat under the Bo-tree, or ' tree
    of knowledge,' at Bodhgaya or Buddha-Gaya. For
    twenty-eight or, as later narratives give it, forty-nine
    days he was variously tempted by Mara. One of his doubts
    was whether to keep for himself the knowledge won, or to
    share it. Love triumphed, and he began to preach, at first
    at Benares. For forty-four years he preached in the region
    of Benares and Behar. Primitive Buddhism is only to be
    gathered by inference from the literature of a later time.
    Buddha did not array himself against the old religion. The
    doctrines were rather the outgrowth of those of certain
    Brahmanical schools. His especial concern was salvation
    from sorrow, and so from existence. There are "four noble
    truths": (1) existence is suffering; (2) the cause of pain
    is desire, (3) cessation of pain is possible through the
    suppression of desire; (4) the way to this is the
    knowledge and observance of the "good law " of Buddha. The
    end is Nirvana, the cessation of existence. Buddhism was
    preached in the vulgar tongue, and had a popular
    literature and an elaborately organized monastic and
    missionary system. It made its way into Afghanistan,
    Bactriana., Tibet, and China. It passed away in India not
    from Brahman persecution, but rather from internal causes,
    such as its too abstract nature, too morbid view of life,
    relaxed discipline, and overgrowth of monasticism, and
    also because Shivaism and Vishnuism employed many of its
    own weapons more effectively. The system has been
    variously modified in dogma and rites in the many
    countries to which it has spread. It is supposed to number
    about 850,000,000 of adherents, who are principally in
    Ceylon, Tibet, China, and Japan.
    [Century Dict. 1906.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Buddha
   n 1: founder of Buddhism; worshipped as a god (c 563-483 BC)
      [syn: {Buddha}, {Siddhartha}, {Gautama}, {Gautama
      Siddhartha}, {Gautama Buddha}]
   2: one who has achieved a state of perfect enlightenment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top