Search result for

browse

(61 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -browse-, *browse*
English-Thai: Longdo Dictionary
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
browse[N] การอ่านคร่าวๆ, Syn. skim
browse[VT] มองไปรอบ ๆ, See also: ดูผ่านๆ
browse[VT] เล็ม, See also: และเล็ม, Syn. graze
browse[N] การเล็ม, See also: การและเล็ม
browser[N] โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
browse on[PHRV] (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร, See also: กิน
browse among[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse through
browse through[PHRV] อ่านเพลินๆ, See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน, Syn. browse among

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
web browserเว็บบราวเซอร์ <คำอ่าน>เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านไฮเปอร์เทกซ์ (hypertext) บนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โปรแกรมที่มีชื่อที่เป็นที่นิยมในขณะนี้คือ Nestcape และ Microsoft Internet Explorerดู world wide web ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
browseค้นดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browseค้นดู [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shan't even browse.ผมไม่ดูดีกว่า Pride & Prejudice (2005)
That's my Blog, where you can find my photos and diary... you will know better when you browse it.นั่นเป็นโฮมเพจส่วนตัวซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูรูปและไดอารี่ของชั้น... คุณจะรู้จักชั้นมากกว่านี้เมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชม บาย Spider Lilies (2007)
Did you browse my Blog?เข้าไปดูโฮมเพจฉันหรือยัง? Spider Lilies (2007)
You're pretty nonchalant about your supercomputer boyfriend trying to browse someone else's network.ดูคุณไม่ค่อยใส่ใจแฟนหนุ่มซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่พยายามจะเชื่อมระบบกับคนอื่นเลยนะเนี่ย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Browse magazines.อ่านนิตยสารน่ะครับ The Two in Tracksuits (2008)
IN YOUR WEB BROWSER FOR SEARCH HISTORY.ไปดูที่ประวัติการเข้าเว็บของเธอ Zoe's Reprise (2009)
Excuse me, can I browse around?เราเสียใจที่รบกวนคุณ แต่ฉันอาจมองไปรอบ ๆ ? Postman to Heaven (2009)
Browse around. Maybe it's someone you just met at a party.ลิ๊งเวบต่างๆ อาจเป้นแค่คนที่นายเจอที่ปาร์ตี้ The Social Network (2010)
I'm going to have a browse.ฉันจะเดินดูอะไรหน่อย Questions and Antlers (2010)
Everybody knows that you go to Tiffany's to browse, not buy.ใครๆก็รู้ว่าเข้าร้านเพชรไปก็แค่เดินดู ไม่ได้คิดจะซื้อ Chuck Versus the Living Dead (2010)
I browsed, yeah.ลุงก็ค้นคว้าเจอ ใช่แล้ว Miss Mystic Falls (2010)
Baby, go say your prayers. I'm gonna browse a bit.อย่าลืมอฐิษฐานก่อนนอนนะ TS-19 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
browseI switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
และเล็ม[V] nibble, See also: browse, Syn. เล็ม, แทะเล็ม, แทะ, Example: ฝูงวัวและเล็มหญ้าอยู่ตามชายทุ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWSE    B R AW1 Z
BROWSED    B R AW1 Z D
BROWSER    B R AW1 Z ER0
BROWSERS    B R AW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
browse    (v) (b r au1 z)
browsed    (v) (b r au1 z d)
browses    (v) (b r au1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software [Add to Longdo]
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[, uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software [Add to Longdo]
オブジェクトブラウザ[, obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser [Add to Longdo]
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P) [Add to Longdo]
バロース[, baro-su] (n) {comp} browse [Add to Longdo]
ブラウザ;ブラウザー[, burauza ; burauza-] (n) {comp} (web) browser [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラウザヘルパーオブジェクト[, burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) {comp} browser war [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, / ] browser (software) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browse \Browse\, v. t. [imp. & p. p. {Browsed} (brouzd); p. pr.
   & vb. n. {Browsing}.] [For broust, OF. brouster, bruster, F.
   brouter. See {Browse}, n., and cf. {Brut}.]
   1. To eat or nibble off, as the tender branches of trees,
    shrubs, etc.; -- said of cattle, sheep, deer, and some
    other animals.
    [1913 Webster]
 
       Yes, like the stag, when snow the plasture sheets,
       The barks of trees thou browsedst.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To feed on, as pasture; to pasture on; to graze.
    [1913 Webster]
 
       Fields . . . browsed by deep-uddered kine.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To look casually through (a book, books, or a set of
    documents), reading those parts which arouse one's
    interest. Contrasted with {scan}, in which one typically
    is searching for something specific.
    [PJC]
 
   3. (Computers) To look at a series of electronic documents on
    a computer screen by means of a {browser[2]}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browse \Browse\ (brouz), n. [OF. brost, broust, sprout, shoot,
   F. brout browse, browsewood, prob. fr. OHG. burst, G. borste,
   bristle; cf. also Armor. brousta to browse. See {Bristle},
   n., {Brush}, n.]
   The tender branches or twigs of trees and shrubs, fit for the
   food of cattle and other animals; green food. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Sheep, goats, and oxen, and the nobler steed,
      On browse, and corn, and flowery meadows feed.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Browse \Browse\ (brouz), v. i.
   1. To feed on the tender branches or shoots of shrubs or
    trees, as do cattle, sheep, and deer.
    [1913 Webster]
 
   2. To pasture; to feed; to nibble; to graze. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To look casually through a book, books, or a set of
    documents, reading those parts which arouse one's
    interest.
    [PJC]
 
   4. To search through a group of items to find something, not
    previously specified, which may be of interest.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 browse
   n 1: vegetation (such as young shoots, twigs, and leaves) that
      is suitable for animals to eat; "a deer needs to eat twenty
      pounds of browse every day"
   2: reading superficially or at random [syn: {browse},
     {browsing}]
   3: the act of feeding by continual nibbling [syn: {browse},
     {browsing}]
   v 1: shop around; not necessarily buying; "I don't need help,
      I'm just browsing" [syn: {shop}, {browse}]
   2: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" [syn:
     {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}]
   3: look around casually and randomly, without seeking anything
     in particular; "browse a computer directory"; "surf the
     internet or the world wide web" [syn: {browse}, {surf}]
   4: eat lightly, try different dishes; "There was so much food at
     the party that we quickly got sated just by browsing" [syn:
     {browse}, {graze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top