Search result for

brood

(82 entries)
(0.0421 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brood-, *brood*, broo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brood[VT] กก, See also: ฟัก, กกไข่, ฟักไข่
brood[N] ลูก, See also: ลูกอ่อน, Syn. progeny, Ant. adult
brood[VI] ครุ่นคิด, See also: กังวล
brood[VI] หน้างอ, See also: ทำหน้าบึ้ง
brood[ADJ] สำหรับไว้กกไข่, See also: สำหรับฟักไข่
broody[ADJ] ซึ่งต้องการที่จะมีลูกมากเกินไป
brood on[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brooding[ADJ] เศร้าสร้อยและดูลึกลับ
brood over[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood upon[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
brooder(บรู'เดอะ) n. เครื่อง (สัตว์) ฟักไข่,คนที่ครุ่นคิด
broodmaren. ม้าตัวเมียสำหรับผสมพันธุ์
broody(บรู'ดี) adj. มีอารมณ์,ครุ่นคิด,รำพึง, See also: broodiness n. ดูbroody, Syn. moody

English-Thai: Nontri Dictionary
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
brood(vi) ครุ่นคิด,รำพึง,คิด
brood(vt) กกไข่,กกลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
broodingอาการครุ่นวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop brooding.เลิกคิดมาก Wild Reeds (1994)
I don't know. So you can brood?ไม่รู้เหมือนกัน อาจเพื่อคุณจะได้นั่งเศร้ามั้ง Pilot (2004)
Stop brooding about it. Man. The gaffer does that to everyone.เลิกทำหน้าจ๋อยซะที บอสก็เฉ่งทุกคนแหละ Goal! The Dream Begins (2005)
Always brooding' away on yer wrongs what happened heaven knows how many years ago...มัวหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลยร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณ ไม่รู้ตั้งกี่ปีมาแล้ว... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Displayed like a brood mare.หน้างออย่างกับม้าหมากรุก Becoming Jane (2007)
But then, after, you know, months of brooding I would find a lyricist and write a song about how horribly depressed I was.หลังจากนั้น รู้มั้ย จะเป็นหลายเดือนแห่งความสิ้นหวัง เศร้าสร้อย ฉันต้องหานักแต่งเพลง และแต่งเพลง ที่เกี่ยวกับความสิ้นหวังที่ฉันมี Music and Lyrics (2007)
Well, he just broods.เขาเอาแต่นั่งซึม Cassandra's Dream (2007)
-I'm going to brood for a while.- ฉันขอเวลาคิดสักครู่ Operation Proposal (2007)
I mean, are you an ideologue or just a silly schoolgirl following the brooding boy who finally noticed her?คุณเชื่อในหรือผู้ชายคนนั้นเหรอ ? ผมหมายถึง คุณเป็นพวกมีอุดมการณ์ หรือว่าเป็นแค่นักเรียนหญิงที่ไล่ตามผู้ชายไปวันๆ Going Under (2008)
Or did he play it more the broody type?หรือดูท่าทางเป็นพวกอยากมีครอบครัว 52 Pickup (2008)
Our brooding son has a classmateเจ้าแฝดของเรามีเพื่อนร่วมชั้นเรียน We're So Happy You're So Happy (2008)
Three. Here. Show you a little snapshot of the Grogan brood.3 เอง นี่ เดี๋ยวให้ดูรูป ที่แอบถ่ายสายเลือดของโกรแกน Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
broodBob brooded on the matter.
broodDark clouds were brooding over the city.
broodHe brooded over his misfortunes.
broodHe brooded over the mistake he made.
broodHe sat brooding over his troubles all day.
broodHe's the deep brooding type.
broodShe brooded over the bullying done to her.
broodThe hen has been brooding its eggs for a week.
broodThe hen keeps her brood under her.
broodThe storm-clouds brooded over the valley.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟัก[V] hatch, See also: brood, Syn. ฟักไข่, Example: แม่กาช่วยฟักไข่และเลี้ยงลูกอ่อนของนกกาเหว่าที่แอบมาวางไข่ไว้, Thai definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
ฟักไข่[V] hatch, See also: brood, Syn. ฟัก, Example: แม่นกกำลังฟักไข่อยู่ในโพรงของต้นไม้โดยไม่รู้เลยว่ามีศัตรูคอยจ้องทำร้ายอยู่, Thai definition: กกไข่ให้เป็นตัว, ทำให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว
หนักอก[V] worry, See also: brood, Syn. หนักใจ, วิตก, ลำบากใจ, หนักอกหนักใจ, Ant. โล่งอก, Example: เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา ทำให้ครูอาจารย์หนักอกในการให้การศึกษาอบรม
กก[V] brood, See also: hatch, incubate, Example: นกแทบทุกชนิดมักจะช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
ครอก[N] litter, See also: brood, Example: แม่จะขายลูกหมาครอกนี้ทั้งหมด, Thai definition: ฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว
ครอก[CLAS] litter, See also: brood, Example: แม่สุนัขให้ลูกปีละสองครอก, Thai definition: คำลักษณนามแสดงจำนวนนับฝูงลูกสัตว์ที่เกิดร่วมกันคราวเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟักไข่[v. exp.] (fak khai) EN: hatch eggs ; brood eggs ; incubate eggs ; hatch ; brood   FR: couver des oeufs
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood   FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
กก[v.] (kok) EN: brood ; hatch ; incubate   FR: couver ; faire éclore ; incuber
กกไข่[v.] (kok khai) EN: brood eggs ; sit on eggs ; incubate eggs   FR: couver (des oeufs)
ลูกไก่ครอกหนึ่ง[n. exp.] (lūkkai khrøk neung) EN: a brood of chickens   FR: une couvée de poussins [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BROOD    B R UW1 D
BROODY    B R UW1 D IY0
BROODED    B R UW1 D AH0 D
BROODING    B R UW1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brood    (v) (b r uu1 d)
broods    (v) (b r uu1 d z)
broody    (j) (b r uu1 d ii)
brooded    (v) (b r uu1 d i d)
broodier    (j) (b r uu1 d i@ r)
brooding    (v) (b r uu1 d i ng)
brood-hen    (n) - (b r uu1 d - h e n)
broodiest    (j) (b r uu1 d i i s t)
brood-hens    (n) - (b r uu1 d - h e n z)
brood-mare    (n) - (b r uu1 d - m e@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuchtstute {f}brood mare [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P) [Add to Longdo]
ふさぎ込む;塞ぎ込む;鬱ぎ込む[ふさぎこむ, fusagikomu] (v5m,vi) to mope; to brood; to be in low spirits; to have the blues [Add to Longdo]
育雛[いくすう, ikusuu] (n,vs) brooding [Add to Longdo]
考え込む[かんがえこむ, kangaekomu] (v5m,vi) to ponder; to brood [Add to Longdo]
思い詰める;思いつめる[おもいつめる, omoitsumeru] (v1,vt) to think hard; to brood over; to worry too much (about); to torment oneself (with the thought of) [Add to Longdo]
托卵;託卵(iK)[たくらん, takuran] (n) brood parasitism (planting one's eggs in another bird's nest, as demonstrated by the cuckoo, etc.) [Add to Longdo]
肌馬[はだうま, hadauma] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]
繁殖牝馬[はんしょくひんば, hanshokuhinba] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报窝[bào wō, ㄅㄠˋ ㄨㄛ, / ] brood; hatch [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] brood over; old woman; protect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brood \Brood\, a.
   1. Sitting or inclined to sit on eggs.
    [1913 Webster]
 
   2. Kept for breeding from; as, a brood mare; brood stock;
    having young; as, a brood sow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brood \Brood\ (br[=o]ch), v. i. [imp. & p. p. {Brooded}; p. pr.
   & vb. n. {Brooding}.]
   1. To sit on and cover eggs, as a fowl, for the purpose of
    warming them and hatching the young; or to sit over and
    cover young, as a hen her chickens, in order to warm and
    protect them; hence, to sit quietly, as if brooding.
    [1913 Webster]
 
       Birds of calm sir brooding on the charmed wave.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have the mind dwell continuously or moodily on a
    subject; to think long and anxiously; to be in a state of
    gloomy, serious thought; -- usually followed by over or
    on; as, to brood over misfortunes.
    [1913 Webster]
 
       Brooding on unprofitable gold.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Brooding over all these matters, the mother felt
       like one who has evoked a spirit.   --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       When with downcast eyes we muse and brood.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brood \Brood\ (br[=oo]d), n. [OE. brod, AS. br[=o]d; akin to D.
   broed, OHG. bruot, G. brut, and also to G. br["u]he broth,
   MHG. br["u]eje, and perh. to E. brawn, breath. Cf. {Breed},
   v. t.]
   1. The young birds hatched at one time; a hatch; as, a brood
    of chickens.
    [1913 Webster]
 
       As a hen doth gather her brood under her wings.
                          --Luke xiii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       A hen followed by a brood of ducks.  --Spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. The young from the same dam, whether produced at the same
    time or not; young children of the same mother, especially
    if nearly of the same age; offspring; progeny; as, a woman
    with a brood of children.
    [1913 Webster]
 
       The lion roars and gluts his tawny brood.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is bred or produced; breed; species.
    [1913 Webster]
 
       Flocks of the airy brood,
       (Cranes, geese or long-necked swans). --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) Heavy waste in tin and copper ores.
    [1913 Webster]
 
   {To sit on brood}, to ponder. [Poetic] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brood \Brood\ (br[=oo]d), v. t.
   1. To sit over, cover, and cherish; as, a hen broods her
    chickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To cherish with care. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. To think anxiously or moodily upon.
    [1913 Webster]
 
       You'll sit and brood your sorrows on a throne.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brood
   n 1: the young of an animal cared for at one time
   v 1: think moodily or anxiously about something [syn: {brood},
      {dwell}]
   2: hang over, as of something threatening, dark, or menacing;
     "The terrible vision brooded over her all day long" [syn:
     {brood}, {hover}, {loom}, {bulk large}]
   3: be in a huff and display one's displeasure; "She is pouting
     because she didn't get what she wanted" [syn: {sulk}, {pout},
     {brood}]
   4: be in a huff; be silent or sullen [syn: {grizzle}, {brood},
     {stew}]
   5: sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
     [syn: {brood}, {hatch}, {cover}, {incubate}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 brood [brot]
   bread; loaf
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top