หรือคุณหมายถึง broad-mindedneß?
Search result for

broad-mindedness

(5 entries)
(1.591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -broad-mindedness-, *broad-mindedness*, broad-mindednes
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใจกว้าง    [N] broad-mindedness, See also: generousness, Syn. ความมีน้ำใจ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Ant. ความใจแคบ, Example: ความใจกว้างของเขาทำให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broad-mindedness    (n) - (b r oo1 d - m ai1 n d i d n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
度量の広さ[どりょうのひろさ, doryounohirosa] (n) broad-mindedness [Add to Longdo]
包容力[ほうようりょく, houyouryoku] (n) tolerance; broad-mindedness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 broad-mindedness
   n 1: an inclination to tolerate or overlook opposing or shocking
      opinions or behavior [ant: {narrow-mindedness},
      {narrowness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top