Search result for

bristle

(49 entries)
(0.0377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bristle-, *bristle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bristle[N] ขนแข็งของสัตว์, Syn. stiff hair
bristle up[PHRV] (ขน)ลุกชัน, See also: (ขน)ตั้งตรง
bristle up[PHRV] รำคาญ, See also: หงุดหงิด, รู้สึกถูกรบกวน, ไม่พอใจ, เคือง, Syn. bridle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r

English-Thai: Nontri Dictionary
bristle(vi) ขนลุก,ขนตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bristleขนแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ seta ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bristlesขนแข็งยาวๆ,ขนเส้นใหญ่ๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Check out those tibial bristles. There's plenty of room in here, Sheriff, if you want to join us.ช่วยตรวจสอบที่ขนหน้าแข้ง ของมันด้วย ยังมีห้องว่างอยู่ที่นี่อีกน่ะ นายอำเภอ The Witch in the Wardrobe (2010)
But did I really need to cut down a 7,000-year-old bristlecone pine just to hang ornaments on it?แต่สิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคือ โค่นไม้ตระกูลสนอายุ 7000 ปี เพียงเพื่อแขวนของตกแต่งเท่านั้นเหรอ? Glee, Actually (2012)
Not your ebony handled bison bristle blush brush?นี่มันที่ปัดไม้ตะโกขนนุ่ม Confaegion (2013)
These little bristles, they'll take root and we'll have a whole new plant.ก้านเล็กๆพวกนี้มันจะงอกรากออกมา 30 Days Without an Accident (2013)
To make-a da bristle clean like a whistle...การตกแต่งขน ให้สะอาดเอี่ยมอ่อง... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bristleNew York bristles with towering buildings.
bristleThe dog's hair bristled up with anger.
bristleThe dog's hair bristled when it saw the lion.
bristleThe riverside bristles with factory chimneys.
bristleThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรง[N] bristles, Example: เวลาอาบน้ำหมู ต้องอาบให้สะอาด แม้กระทั่งตรงแปรงก็อย่าให้มีคราบสกปรกติดอยู่, Count unit: แถว, เส้น, Thai definition: ขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอม้าหรือหมูเป็นแถวๆ
ชัน[V] bristle, See also: stand erect, stand on end, Example: แมวจะชันขนขึ้นเมื่อรู้สึกถึงภัยที่ใกล้เข้ามา, Thai definition: ลักษณะที่ตั้งขึ้น เช่น ขนชัน
ขนพอง[V] bristle in anger, Syn. ขนลุก, Example: แมวขนพองขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดัง, Thai definition: ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles   FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
พราว[v.] (phrāo) EN: full of ; filled with ; bristle   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRISTLE    B R IH1 S AH0 L
BRISTLED    B R IH1 S AH0 L D
BRISTLES    B R IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bristle    (v) (b r i1 s l)
bristled    (v) (b r i1 s l d)
bristles    (v) (b r i1 s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borste {f} | Borsten {pl}bristle | bristles [Add to Longdo]
Borstenwurm {m} [zool.]bristle worm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
インディアンゴールドリングブリストルトゥース[, indeiango-rudoringuburisutorutou-su] (n) Indian gold-ring bristle-tooth (Ctenochaetus truncatus, species of bristletooth tang native to the Indian Ocean) [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ゴカイ類[ゴカイるい, gokai rui] (n) (col) (See 多毛類) bristle worm; polychaete [Add to Longdo]
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific) [Add to Longdo]
サザナミハギ属[サザナミハギぞく, sazanamihagi zoku] (n) Ctenochaetus (genus of bristletooth tangs in the family Acanthuridae) [Add to Longdo]
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth [Add to Longdo]
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific) [Add to Longdo]
ホワイトテールドサージョンフィッシュ[, howaitote-rudosa-jonfisshu] (n) Ctenochaetus flavicauda (species from the Central Pacific, smallest bristletooth tang of its genus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚毛[gāng máo, ㄍㄤ ㄇㄠˊ, / ] bristle [Add to Longdo]
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, / ] bristles lying down (brush movement in painting) [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] bristles; mane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bristle \Bris"tle\, v. i.
   1. To rise or stand erect, like bristles.
    [1913 Webster]
 
       His hair did bristle upon his head.  --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To appear as if covered with bristles; to have standing,
    thick and erect, like bristles.
    [1913 Webster]
 
       The hill of La Haye Sainte bristling with ten
       thousand bayonets.          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Ports bristling with thousands of masts. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To show defiance or indignation.
    [1913 Webster]
 
   {To bristle up}, to show anger or defiance.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bristle \Bris"tle\ (br[i^]s"s'l), n. [OE. bristel, brustel, AS.
   bristl, byrst; akin to D. borstel, OHG. burst, G. borste,
   Icel. burst, Sw. borst, and to Skr. bh[.r]shti edge, point,
   and prob, L. fastigium extremity, Gr. 'a`flaston stern of a
   ship, and E. brush, burr, perh. to brad. [root]96.]
   1. A short, stiff, coarse hair, as on the back of swine.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A stiff, sharp, roundish hair. --Gray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bristle \Bris"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Bristled}; p. pr. & vb.
   n. {Bristling}.]
   1. To erect the bristles of; to cause to stand up, as the
    bristles of an angry hog; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       Now for the bare-picked bone of majesty
       Doth dogged war bristle his angry crest. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Boy, bristle thy courage up.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix a bristle to; as, to bristle a thread.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bristle
   n 1: a stiff fiber (coarse hair or filament); natural or
      synthetic
   2: a stiff hair
   v 1: be in a state of movement or action; "The room abounded
      with screaming children"; "The garden bristled with
      toddlers" [syn: {abound}, {burst}, {bristle}]
   2: rise up as in fear; "The dog's fur bristled"; "It was a sight
     to make one's hair uprise!" [syn: {bristle}, {uprise}, {stand
     up}]
   3: have or be thickly covered with or as if with bristles;
     "bristling leaves"
   4: react in an offended or angry manner; "He bristled at her
     suggestion that he should teach her how to use the program"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top