Search result for

bring out

(31 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring out-, *bring out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring out[PHRV] ดึงออกมา, See also: ลากออกมา, Syn. pull out
bring out[PHRV] เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร), Syn. fetch out
bring out[PHRV] วางให้เห็น, See also: นำมาให้เห็น, Syn. be out, come out, fetch out
bring out[PHRV] เผยให้เห็น, See also: เผยออกมา, แสดงออกมา, Syn. show up
bring out[PHRV] ผลิต, See also: สร้าง, Syn. be out, come out, fetch out
bring out[PHRV] กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ), Syn. come out, draw out
bring out[PHRV] หยุดงานประท้วง, Syn. be out, call out, come out
bring out[PHRV] ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น, Syn. come over
bring out[PHRV] แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)
bring out[PHRV] ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ), See also: ล่วงรู้, แอบรู้, Syn. let out

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shut up and bring out some wine!ถ้าเมาแล้วก็หุบปากซะ Portrait of a Beauty (2008)
Hey, bring out the kid.นี่ เอาเด็กออกมา Baby and I (2008)
Listen Cujo, I got some pretty wicked claws under these mitts, do not, I beg of you, do not make me bring out these bad boys!ฟังนะ คูโจ ฉันมีเจ้าอุ้งเท้าที่แฝงไปด้วยเขี้ยวเล็บน่ารักๆ อย่าให้ฉัน.. ขอร้องละ อย่าทำให้ฉัน ... Bolt (2008)
I guess mummies bring out the best in me.มัมมี่คงจุดพลังดีๆในตัวฉันขึ้นมา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I can do it. - All right. Screaming Rooster, bring out Ferrari.ไก่ที่กู่ขัน เอามาเลย เฟอร์รารี่ Bedtime Stories (2008)
MAN: Bring out the cash, papa. Bring out the cash.เอาเงินพนันสดๆมาเลย ปาป้า พนันกันได้เลยด้วยเงินสดๆ Fighting (2009)
So bring out the product, yo.งั้นเอาสินค้าออกมาดูเลยว่ะ โย่ว Breakage (2009)
You've been on TV now and that could bring out a lot of sick individuals.สแตนลี่ย์บอกว่าเธอยังไม่ตาย นี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ Cold Comfort (2009)
He really does bring out the best in people.เขาสามารถนำสิ่งดีๆออกมาจากผู้คน Legion (2009)
We had a military grade thermal camera, which you're not allowed to bring out of the country.ที่จะเริ่มปฎิบัติการนี้ เราต้องการคนที่มี ความสามารถเฉพาะ The Cove (2009)
Cities bring out the worst in people.เมืองมีแต่ ผู้คนแย่ๆ Shake and Fingerpop (2009)
Commander, bring out the lightning squad.ผู้บัญชาการ เอาหน่วยสายฟ้าออกมา Liberty on Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring outHe intends to bring out a new monthly magazine.
bring outHer husband intends to bring out a new monthly magazine.
bring outIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
bring outIt's warm enough today to bring out a slight sweat.
bring outThey are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.
bring outTry to bring out the best in him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring out
   v 1: make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He
      brings out the best in her" [syn: {uncover}, {bring out},
      {unveil}, {reveal}]
   2: bring out of a specific state [syn: {bring out}, {let out}]
   3: prepare and issue for public distribution or sale; "publish a
     magazine or newspaper" [syn: {publish}, {bring out}, {put
     out}, {issue}, {release}]
   4: direct attention to, as if by means of contrast; "This dress
     accentuates your nice figure!"; "I set off these words by
     brackets" [syn: {bring out}, {set off}]
   5: bring onto the market or release; "produce a movie"; "bring
     out a book"; "produce a new play" [syn: {produce}, {bring
     on}, {bring out}]
   6: encourage to be less reserved; "The teacher tried to bring
     out the shy boy"
   7: take out of a container or enclosed space; "Get out your best
     dress--we are going to a party!" [syn: {bring out}, {get
     out}]
   8: bring before the public for the first time, as of an actor,
     song, etc. [syn: {introduce}, {bring out}]
   9: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top