Search result for

bring down

(37 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring down-, *bring down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring down[PHRV] นำลงมา, Syn. get down, send down, take down
bring down[PHRV] ทำให้ร่วงลงมา, Syn. come down, get down
bring down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้
bring down[PHRV] ลดราคา, Syn. go down, Ant. send up
bring down[PHRV] ทำให้ลด
bring down[PHRV] ตกทอด, See also: เป็นมรดกตกทอด
bring down[PHRV] ทำให้ทันสมัย, See also: นำมาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น
bring down[PHRV] ทำให้ยุ่งยาก, See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
bring down[PHRV] ทำให้สถานภาพลดลง, See also: ทำให้ตกต่ำลง, Syn. hand down
bring down[PHRV] ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ, Syn. hand down

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire.คานธีจะพบว่า ต้องใช้มากกว่าเกลืออีกมาก ที่จะทำลายราชอาณาจักรอังกฤษ Gandhi (1982)
Bring down your dungarees and stuff for the laundry, OK?ผมอธิฐานไว้เมื่อคืน ผมก็เลยตัวโตขี้นมาครับ แม่ Big (1988)
Bring down Rachel with you, all right?ตํารวจ Big (1988)
Bring down the curtains!ดึงม่านลงมา Mannequin: On the Move (1991)
He will stop at nothing to bring down those he hates.และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้ Wuthering Heights (1992)
Wait here. I'll bring down some ice.รอที่นี่ ผมจะนำมาลงน้ำแข็งบาง The Birdcage (1996)
He's trying to bring down the mountain! Gandalf, we must turn back!เขาพยายามทำให้เขาถล่ม,เราควรกลับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And maybe you can bring down the guys who killed your boyfriend in the process.และอาจจะนำพวกที่ฆ่าแฟนคุณมาลงโทษ Cell Test (2005)
I don't really give a rat's ass what you think of us, but if we're gonna bring down this spirit, we need to find the remains, salt them, and burn them into dust.เราไม่ใช่คนโง่อยากที่คุณคิดหรอกนะ ถ้าจะปราบวิญญาณร้าย พวกเราต้องหาชิ้นส่วนของมันให้พบ Dead in the Water (2005)
You have no idea of the level of hell I could bring down on you.ชั้นไม่รู้แน่ว่าชั้นจะนำพา ความล่มจมไปให้นายได้แค่ไหน The Marine (2006)
- You can't bring down the monarchy.- คุณล้มล้างราชวงศ์ไม่ได้ The Illusionist (2006)
And how many planes you gotta bring down to get back in his good graces?ต้องยิงตกกี่เครื่อง เขาถึงจะอิ่มเอมใจ Flyboys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bring downCan't you bring down the price a bit?
bring downCan you bring down my trunk from upstairs?
bring downGo upstairs and bring down my trunk.
bring downIt will bring down trouble on your family.
bring downThey did not agree to bring down the price.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุดโค่น[V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   
กดราคา[v. exp.] (kot rākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell   FR: baisser le prix
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi long) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen   FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕留める[しとめる, shitomeru] (v1,vt) to bring down (a bird); to kill [Add to Longdo]
取り下ろす;取下ろす[とりおろす, toriorosu] (v5s,vt) to take down; to bring down; to lower [Add to Longdo]
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down [Add to Longdo]
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s,vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head) [Add to Longdo]
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bring down
   v 1: move something or somebody to a lower position; "take down
      the vase from the shelf" [syn: {lower}, {take down}, {let
      down}, {get down}, {bring down}] [ant: {bring up},
      {elevate}, {get up}, {lift}, {raise}]
   2: cause the downfall of; of rulers; "The Czar was overthrown";
     "subvert the ruling class" [syn: {overthrow}, {subvert},
     {overturn}, {bring down}]
   3: impose something unpleasant; "The principal visited his rage
     on the students" [syn: {inflict}, {bring down}, {visit},
     {impose}]
   4: cause to come to the ground; "the pilot managed to land the
     airplane safely" [syn: {land}, {put down}, {bring down}]
   5: cause to be enthusiastic; "Her playing brought down the
     house"
   6: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
     intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
     [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down},
     {trim back}, {cut}, {bring down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top