Search result for

breeding

(58 entries)
(0.0116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breeding-, *breeding*, breed
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeding(บรีด'ดิง) n. การเพาะพันธ์,การออกลูก,กิริยาfission, Syn. raising

English-Thai: Nontri Dictionary
breeding(n) การเลี้ยง,การอบรม,การเพาะพันธุ์,อากัปกิริยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breeding๑. การผสมพันธุ์๒. การปรับปรุงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding Placeแหล่งเอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์,แหล่งเพาะพันธุ์ [การแพทย์]
Breeding, Seasonalฤดูกาลสืบพันธุ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
When we get back, I might sign up for the breeding program.พวกนายรู้อะไรมั้ย ฉันกำลังคิดว่า เมื่อเรากลับถึงบ้าน ฉันจะสมัครเข้าโครงการหาคู่ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Breeding program?โครงการหาคู่หรอ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
First discovered in 1956, breeding inside drums of radioactive waste.ค้นพบครั้งแรกในปี 1956 แพร่พันธุ์ในถังกากกัมมันตรังสี The Day the Earth Stood Still (2008)
Breeding ground for Streseman's talent.หนำซ้ำยังเป็นที่ของ สเตรซมันน์ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
That creates a breeding ground for the e coli.และก่อให้เกิดอีควอไลน์ Bad Seed (2009)
Generations of breeding and wealthสายเลือด และทรัพย์สิน Enough About Eve (2009)
For dog breeding, you think i had any friends?ในการผสมพันธุ์สุนัขขาย คิดรึ ผมจะมีเพื่อนมากมายนัก? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
this tight schedule he keeps the moms on-- he could be breeding.เขาอาจให้กำเนิดเพื่อการค้า ติดต่อไปที่ฝ่ายบริการคุ้มครองเด็ก Cradle to Grave (2009)
The Fae were known for breeding with humans, sometimes against the human's will.พวกแฟรี่ขึ้นชื่อเรื่อง\ การแพร่พันธุ์กับมนุษย์ บางครั้งก็ขัดกับ\ ความตั้งใจของมนุษย์ I Smell a Rat (2010)
Weave innocence, good breeding and doug jarrett,ทำให้ถึงที่สุดอย่างดัค แบเร็ท เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ของเรา The Sixteen Year Old Virgin (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breedingA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
breedingBirth is much, breeding is more. [Proverb]
breedingHe is a man of birth and breeding.
breedingHe is breeding cattle on his farm.
breedingIn late August, they set off on a long journey for breeding.
breedingNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.
breedingThis chemical will prevent germs from breeding.
breedingTo my knowledge, this chemical will prevent germs from breeding.
breedingWhat a surprise! The onsen lodge had turned into a fish breeding farm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเจริญพันธุ์[N] reproduction, See also: breeding
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจริญพันธุ์[n. exp.] (kān jaroēnphan) EN: reproduction ; breeding   FR: reproduction [f]
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   
สถานีประสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (sathānī prasomphan sat) EN: breeding station ; breedind centre   

CMU English Pronouncing Dictionary
BREEDING    B R IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeding    (v) (b r ii1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehung {f} | schlechte Erziehung {f}; Unerzogenheit {f}breeding | ill-breeding [Add to Longdo]
Zuchtschaf {n} | Zuchtschafe {pl}breeding ewe | breeding ewes [Add to Longdo]
Zuchtvieh {n}breeding cattle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異種交配[いしゅこうはい, ishukouhai] (n) crossbreeding [Add to Longdo]
育ち[そだち, sodachi] (n) breeding; growth; (P) [Add to Longdo]
育種[いくしゅ, ikushu] (n,vs) (plant) breeding [Add to Longdo]
育種学[いくしゅがく, ikushugaku] (n) thremmatology; study of plant and animal breeding [Add to Longdo]
温床[おんしょう, onshou] (n) hotbed; breeding ground; (P) [Add to Longdo]
近親交配[きんしんこうはい, kinshinkouhai] (n,vs) inbreeding [Add to Longdo]
群棲地[ぐんせいち, gunseichi] (n) rookery; breeding grounds; nesting place [Add to Longdo]
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]
産卵期[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
氏より育ち[うじよりそだち, ujiyorisodachi] (exp) birth is much, but breeding is more [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孵化[fū huà, ㄈㄨ ㄏㄨㄚˋ, ] breeding; to incubate; innovation (esp. in commerce and marketing), #14,052 [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] breeding; to incubate; to hatch, #30,677 [Add to Longdo]
种蛋[zhǒng dàn, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄢˋ, / ] breeding egg, #42,368 [Add to Longdo]
种畜[zhǒng chù, ㄓㄨㄥˇ ㄔㄨˋ, / ] breeding stock (of animal species); stud, #55,507 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breed \Breed\, v. t. [imp. & p. p. {Bred}; p. pr. & vb. n.
   {Breeding}.] [OE. breden, AS. br[=e]dan to nourish, cherish,
   keep warm, from br[=o]d brood; akin to D. broeden to brood,
   OHG. bruoten, G. br["u]ten. See {Brood}.]
   1. To produce as offspring; to bring forth; to bear; to
    procreate; to generate; to beget; to hatch.
    [1913 Webster]
 
       Yet every mother breeds not sons alike. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If the sun breed maggots in a dead dog. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take care of in infancy, and through the age of youth;
    to bring up; to nurse and foster.
    [1913 Webster]
 
       To bring thee forth with pain, with care to breed.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Born and bred on the verge of the wilderness.
                          --Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. To educate; to instruct; to form by education; to train;
    -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       But no care was taken to breed him a Protestant.
                          --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       His farm may not remove his children too far from
       him, or the trade he breeds them up in. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To engender; to cause; to occasion; to originate; to
    produce; as, to breed a storm; to breed disease.
    [1913 Webster]
 
       Lest the place
       And my quaint habits breed astonishment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To give birth to; to be the native place of; as, a pond
    breeds fish; a northern country breeds stout men.
    [1913 Webster]
 
   6. To raise, as any kind of stock.
    [1913 Webster]
 
   7. To produce or obtain by any natural process. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Children would breed their teeth with less danger.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To engender; generate; beget; produce; hatch; originate;
     bring up; nourish; train; instruct.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeding \Breed"ing\, n.
   1. The act or process of generating or bearing.
    [1913 Webster]
 
   2. The raising or improving of any kind of domestic animals;
    as, farmers should pay attention to breeding.
    [1913 Webster]
 
   3. Nurture; education; formation of manners.
    [1913 Webster]
 
       She had her breeding at my father's charge. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Deportment or behavior in the external offices and
    decorums of social life; manners; knowledge of, or
    training in, the ceremonies, or polite observances of
    society.
    [1913 Webster]
 
       Delicacy of breeding, or that polite deference and
       respect which civility obliges us either to express
       or counterfeit towards the persons with whom we
       converse.               --Hume.
    [1913 Webster]
 
   5. Descent; pedigree; extraction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Honest gentlemen, I know not your breeding. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Close breeding}, {In and in breeding}, breeding from a male
    and female from the same parentage.
 
   {Cross breeding}, breeding from a male and female of
    different lineage.
 
   {Good breeding}, politeness; genteel deportment.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Education; instruction; nurture; training; manners. See
     {Education}.
     [1913 Webster] Breeze

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breeding
   adj 1: producing offspring or set aside especially for producing
       offspring; "the breeding population"; "retained a few
       bulls for breeding purposes"
   n 1: elegance by virtue of fineness of manner and expression
      [syn: {breeding}, {genteelness}, {gentility}]
   2: the result of good upbringing (especially knowledge of
     correct social behavior); "a woman of breeding and
     refinement" [syn: {education}, {training}, {breeding}]
   3: helping someone grow up to be an accepted member of the
     community; "they debated whether nature or nurture was more
     important" [syn: {breeding}, {bringing up}, {fostering},
     {fosterage}, {nurture}, {raising}, {rearing}, {upbringing}]
   4: the production of animals or plants by inbreeding or
     hybridization
   5: the sexual activity of conceiving and bearing offspring [syn:
     {reproduction}, {procreation}, {breeding}, {facts of life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top