Search result for

breeder

(41 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breeder-, *breeder*
English-Thai: Longdo Dictionary
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeder[N] ผสมพันธุ์สัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breeder(บรีด'เดอะ) n. คนผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์,สัตว์หรือพืชที่ออกลูก,คนเลี้ยง,คนอบรม, Syn. originator

English-Thai: Nontri Dictionary
breeder(n) ผู้เพาะ,ผู้ผสมพันธุ์,ผู้เลี้ยง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breeder seedเมล็ดพันธุ์คัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breeder reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตเชื้อเพลิง, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตวัสดุฟิสไซล์ขึ้นในแบล็งเคต โดยนิวตรอนเข้าไปทำปฏิกิริยากับวัสดุเฟอร์ไทล์บางส่วนทำให้กลายเป็นวัสดุฟิสไซล์
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were just a breeder.คุณเป็นแค่ผู้ให้กำเนิด Bloodline (2009)
I am but a simple cockroach breeder Rebecca.แต่ฉันไม่กลัวแมลงสาบนะ รีเบคก้า Womb (2010)
I've always dreamt of meeting a cockroach breeder.งั่นฉันก็ฝันอยู่เสมอ - ว่าจะได้ประชุมการเพาะพันธ์แมลงสาบ Womb (2010)
This guy is definitely a breeder.หมอนี่ เป็นนีักขยายพันธุ์ Lonelyhearts (2011)
That means he's not just a breeder.หมายความว่าเขาไม่ใช่ แค่คนเพาะพันธุ์ Lonelyhearts (2011)
We profiled she was abducting the men as breeders.เราวิเคราะห์ว่าเธอลักพาตัวผู้ชาย เพื่อจะมีลูกด้วย The Good Earth (2012)
I hope he's a good breeder.ผมหวังว่า เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี. 2 Guns (2013)
They were invented by breeders to sell cheap chocolate and false hope.มันถูกเนรมิตขึ้นโดยพวกนักรัก เพื่อขายช็อคโกแลตห่วยๆ แล้วก็ผิดหวังในที่สุด I Do (2013)
No breeder guided these changes.พ่อแม่พันธุ์ไม่แนะนำ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Perhaps the breeder would do it... if somebody just asked him.เขาอาจจะยอมไปดีๆก็ได้ The Chronicles of Riddick (2004)
Interesting breeder.พันธุ์ดิบไม่ธรรมดา The Chronicles of Riddick (2004)
You want me to take a frigate for one breeder?จะให้ข้าออกล่า คนคนเดียวเนี่ยนะครับ The Chronicles of Riddick (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อพันธุ์[N] breeder, See also: stud (e.g. bull), Ant. แม่พันธุ์, Example: การเลี้ยงจิ้งหรีด 1 ชุด ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 3 ตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เพศผู้ที่ใช้ทำพันธุ์
แม่พันธุ์[N] breeder, Ant. พ่อพันธุ์
แม่พันธุ์[N] breeder (animal), See also: parent breeding stock, Ant. พ่อพันธุ์, Example: ในแม่น้ำมีพันธุ์ปลาอยู่มากมาย ทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับเพิ่มจำนวนลูกปลาในแต่ละปี, Thai definition: สัตว์เพศเมียที่ใช้เป็นตัวขยายพันธุ์ เนื่องจากมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์
แม่พันธุ์[N] breeder (animal), See also: parent breeding stock, Ant. พ่อพันธุ์, Example: ในแม่น้ำมีพันธุ์ปลาอยู่มากมาย ทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับเพิ่มจำนวนลูกปลาในแต่ละปี, Thai definition: สัตว์เพศเมียที่ใช้เป็นตัวขยายพันธุ์ เนื่องจากมีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อพันธุ์[n.] (phøphan) EN: breeder ; stud   

CMU English Pronouncing Dictionary
BREEDER    B R IY1 D ER0
BREEDERS    B R IY1 D ER0 Z
BREEDERS'    B R IY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breeder    (n) (b r ii1 d @ r)
breeders    (n) (b r ii1 d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutreaktor {m}; Brüter {m} [phys.]breeder reactor; breeder [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang] [Add to Longdo]
Züchter {m}; Züchterin {f} | Züchter {pl}breeder | breeders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリーダー[, buri-da-] (n) breeder [Add to Longdo]
育種家[いくしゅか, ikushuka] (n) (plant) breeder [Add to Longdo]
育雛器[いくすうき, ikusuuki] (n) breeder [Add to Longdo]
高速増殖炉[こうそくぞうしょくろ, kousokuzoushokuro] (n) fast-breeder reactor [Add to Longdo]
増殖炉[ぞうしょくろ, zoushokuro] (n) breeder reactor [Add to Longdo]
鳥飼病[とりかいびょう, torikaibyou] (n) bird fancier's lung; bird breeder's disease [Add to Longdo]
牧羊者[ぼくようしゃ, bokuyousha] (n) sheep breeder; sheepman; shepherd [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增殖反应堆[zēng zhí fǎn yìng duī, ㄗㄥ ㄓˊ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] breeder reactor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breeder \Breed"er\, n.
   1. One who, or that which, breeds, produces, brings up, etc.
    [1913 Webster]
 
       She was a great breeder.       --Dr. A.
                          Carlyle.
    [1913 Webster]
 
       Italy and Rome have been the best breeders of worthy
       men.                 --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. A cause. "The breeder of my sorrow." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breeder
   n 1: a person who breeds animals [syn: {breeder}, {stock
      breeder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top