Search result for

break down

(38 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break down-, *break down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break down[PHRV] พังหรือทำให้พัง, See also: ทุบ, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้
break down[PHRV] ใช้งานไม่ได้ (เครื่องจักร), See also: หยุดทำงาน, ไม่ทำงาน, เสีย, Syn. conk out, cut out, give out, kick off
break down[PHRV] เสื่อมโทรม (สุขภาพ), See also: ล้มเหลว (การเจรจา)
break down[PHRV] ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย
break down[PHRV] ควบคุมอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ได้
break down[PHRV] มีการเปลี่ยนแปลง (สารเคมี)
break down[PHRV] แบ่งแยกออกเป็นหลายชนิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then, when I wouldn't break down he hit on me.จากนั้น ฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธ... ...เขาก็ทุบฉัน Basic Instinct (1992)
The embryo will break down... and be reabsorbed naturally into your body.และเดี๋ยวก็จะกลืนเข้ากับร่างกายนายเอง Junior (1994)
Thanks to chemical implants in our bodies, we can break down the alcohol in seconds.ต้องขอบคุณสารเคมีที่ฝังไว้ในตัวเรา, มันหยุดฤทธิ์ของแอลกอฮอลล์ได้ดีเลย Ghost in the Shell (1995)
People break down into two groups when they experience something lucky.ผู้คนแตกออกเป็นสองกลุ่ม เมื่อเจอกับโชคดี Signs (2002)
By the time you read this, she'll be sailing to Europe where I know she'll find new walls to break down and new ideas to replace them with.ขณะที่คุณอ่านบทความนี้ เธอคงกำลังไปยุโรป... ไปหากำแพงใหม่ที่ต้องพังมันลง... และเอาความคิดใหม่ๆ ไปใส่แทนที่ Mona Lisa Smile (2003)
I refuse to break down in front of strangers.ชั้นทำมันพังยับเยินสิ้นดี Latter Days (2003)
- Break down the door!พังประตูเร็ว! ได้เลย Around the World in 80 Days (2004)
!" So I won't give up!" !" No, I won't break down!"!" ฉันจะไม่ยอมแพ้!" !" ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" Raise Your Voice (2004)
!" So I won't give up!" !" No, I won't break down!"!" ฉันจะไม่ยอมแพ้!" !" ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" Raise Your Voice (2004)
!" No, I won't break down!" !" Sooner than it seems life turns around!"!" ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" !" ชีวิตเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่คิด!" Raise Your Voice (2004)
!" That I won't give up!" !" No, I won't break down!"\" !" ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้!" !"ไม่ ฉันจะไม่เลิกล้ม!" Raise Your Voice (2004)
I'd rather you break down and tell me that you hated me.ถ้าฉันทำให้คุณไม่พอใจเรื่องอะไร คุณก็บอกฉันมาเลยดีกว่า Saw (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break downA good-looking horse may sometimes break down.
break downIf you weren't careless, your word processor wouldn't break down.
break downIt took a long time to break down her reserve and get her to relax.
break downSo, when are you going to break down and buy a house?
break downThis car is going to break down.
break downToil and worry caused his health to break down.
break downWe must work hard to break down social barriers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door   FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
泣き伏す;泣伏す[なきふす, nakifusu] (v5s,vi) to break down crying [Add to Longdo]
泣き崩れる;泣崩れる[なきくずれる, nakikuzureru] (v1,vi) to break down crying [Add to Longdo]
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool [Add to Longdo]
熟す[じゅくす, jukusu] (v5s,vt) (1) (uk) to digest; (2) (uk) to break down; to break to pieces; to crush; (3) (uk) to be able to use; to be good at; to have a good command of; (4) (uk) to finish; to complete; to manage; to perform; (5) (uk) to sell; (suf,v5s) (6) (uk) (after the -masu stem of a verb) to do ... well; to do ... completely; (P) [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break down
   v 1: make ineffective; "Martin Luther King tried to break down
      racial discrimination" [syn: {break down}, {crush}]
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]
   3: lose control of one's emotions; "When she heard that she had
     not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby
     died, she snapped" [syn: {break down}, {lose it}, {snap}]
   4: stop operating or functioning; "The engine finally went";
     "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
     down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
     engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
     the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
     {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   5: fall apart; "the building crumbled after the explosion";
     "Negotiations broke down" [syn: {crumble}, {crumple},
     {tumble}, {break down}, {collapse}]
   6: cause to fall or collapse
   7: separate (substances) into constituent elements or parts
     [syn: {decompose}, {break up}, {break down}]
   8: collapse due to fatigue, an illness, or a sudden attack [syn:
     {break down}, {collapse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top