Search result for

break through

(33 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break through-, *break through*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break through[PHRV] (พระจันทร์หรือพระอาทิตย์) ขึ้นหรือปรากฏให้เห็น, Syn. come through
break through[PHRV] ฝ่าเข้าไป
break through[PHRV] ค้นพบ, See also: พบ
break through[PHRV] ทำทางผ่านเข้าไป
break through[PHRV] เอาชนะให้ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hikaru kumo wo tsukuinuke Fly Away Break through the shining clouds, and fly awayHikaru kumo tsukinuke Fly Away Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
# Just break through 'em all I'm punching, crashingทะลุพวกมันให้หมด ต่อยมัน ทำลายมัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Sometimes intense thoughts kind of break through, even when I'm not trying.แม้ว่าฉันจะไม่พยายาม ใช่มันห่วย Some Kinda Love (2009)
[\All right, ]There's a weak point in the shield that Todo should be able to break through.มีจุดอ่อนอยู่ที่เกราะ ซึ่งโทโดสามารถทำลายมันได้ Holocron Heist (2009)
Like, I'm gonna break through.เหมือนกับว่า... ฉันจะต้องทำได้ Precious (2009)
Or somebody's gonna break through to me.หรือไม่ก็ ต้องมีใครสักคนช่วยฉันอะนะ Precious (2009)
Don't you get it? We have to break through.ไม่เข้าใจรึไง เราต้องพังออกไป Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
You'll need to break through 15 levels of security to get there.นายต้องผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันภัยระดับ15เพื่อจะเข้าไปที่นั่น Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Now all we have to do is just break through the security we just spy-proofed.ที่เราต้องทำคือต้องผ่าน ระบบป้องกันภัยไป เราเพิ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสายลับ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
Well, I might be able to break through the encryption software, see who he was in contact with before he was taken.ผมอาจเจาะข้อมูล ผ่านซอฟแวร์ที่เข้ารหัสเอาไว้ได้ จะได้รู้ว่าใครบ้างที่เขาติดต่อด้วย ก่อนที่จะถูกลักพาตัวไป Revelation Zero: Part 1 (2010)
Now, if the Japs do break through, and they retake the airfield, our orders are to take to the jungles and fight as guerrillas.ดังนั้น ถ้าพวกยุ่นมันบุกสำเร็จ.. และยึดฐานทัพอากาศคืนได้ คำสั่งของเราก็คือ ให้ถอยกำลังเข้าป่า.. Basilone (2010)
I know. Even if we're able to break through the seal,ถึงพวกเราจะสามารถทำลายมนต์สะกดได้ Fool Me Once (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break throughBreak through the ice.
break throughIt is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse.
break throughThey attempted to break through the enemy line.
break throughThough the enemy's defenses were strong, we tried to break through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดส่อง[V] break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา
ตีฝ่า[V] break through, See also: breach, Syn. ตีแตก, Example: กองทัพตีฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้ เพราะแผนอันชาญฉลาดของหัวหน้าทัพ, Thai definition: ต่อสู้หรือสู้รบผ่านสิ่งอันตรายออกมาอย่างกล้าหาญ
ทะลวง[V] break through, Syn. บุก, โจมตี, Example: กองทัพพม่าได้ทะลวงแนวรบของข้าศึกได้เรียบร้อยแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
พัง[v.] (phang) EN: break up ; break through ; pull down ; destroy ; breach   FR: détruire ; défoncer ; enfoncer

Japanese-English: EDICT Dictionary
囲みを破る[かこみをやぶる, kakomiwoyaburu] (exp,v5r) (See 囲み・2) to break through a siege [Add to Longdo]
押し破る[おしやぶる, oshiyaburu] (v5r,vt) to break through [Add to Longdo]
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1,vi) to break through; to become unbound by; to ooze out [Add to Longdo]
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce [Add to Longdo]
突き抜ける(P);突抜ける[つきぬける, tsukinukeru] (v1,vi) to pierce through; to break through; (P) [Add to Longdo]
突崩す;突き崩す[つきくずす, tsukikuzusu] (v5s,vt) to crush; to break through; to flatten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break through
   v 1: pass through (a barrier); "Registrations cracked through
      the 30,000 mark in the county" [syn: {break through},
      {crack}]
   2: penetrate; "The sun broke through the clouds"; "The rescue
     team broke through the wall in the mine shaft" [syn: {break
     through}, {come through}]
   3: break out; "The tooth erupted and had to be extracted" [syn:
     {erupt}, {come out}, {break through}, {push through}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top