Search result for

break off

(55 entries)
(0.9112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break off-, *break off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break off[PHRV] แยกออกจาก, See also: บิ, ทำให้แยก, Syn. break away
break off[PHRV] ยุติ, See also: สิ้นสุด, พังทลาย, Syn. declare off, declare on
break off[PHRV] หยุดพูด, See also: เลิกพูด
break off[PHRV] หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He'd break off the marriage if she came here...เขาจะยกเลิกการแต่งงาน ถ้าเค้ามาที่นี่... Innocent Steps (2005)
Break off pursuit, run her light and douse canvas!หยุดไล่ล่ามัน แล่นเรือช้าลง .. ผ่อนระโยงได้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Did it break off or did someone break it?มันหักเอง หรือมีคนทำมันหัก The Rat (2006)
Break off!หักออกเร็ว Transformers (2007)
If not living together is a deal breaker, then she's free to break off the engagement and go on her merry way.ถ้าการไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำให้ต้องเลิกกัน เธอก็ถอนหมั้นซะ แล้วก็ไปแต่งงานตามวิถีเธอเลย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
I'll beat him, I'll break off his fingers and then I'll kill him.ฉันจะซ้อมเขา ฉันจะตัดนิ้วมือของเขา แล้วจากนั้นฉันจะฆ่าเขาซะ Fa Guan (2009)
Her leg will break off like a chicken wing if you hold her like that.เดี๋ยวขาเจ๊เขาหักเป็นปีกไก่ ถ้าไปจับเจ๊เขาแบบนั้นน่ะ Nothing But the Blood (2009)
And I still think Florida will break offและฉันยังคิดว่าฟลอริด้าจะต้องแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ Pilot (2009)
It's got a lock on you. Break off.นรก Terminator Salvation (2009)
I will break off your legsผมจะหักขามันซะ Interpretive Dance (2010)
Boss says we can't kill you But I bet we can break off a few pieces.เจ้านายบอกว่าฆ่านายไม่ได้... ...แต่เราคงทำแตกหักนิดหน่อยได้ My Bloody Valentine (2010)
So... You break off your engagement, but you won't adjust your schedule....คุณยกเลิกงานหมั้นคุณ Now What? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break offBreak off with such a man as that.
break offDon't break off the branch.
break offLet's break off for half an hour and have some coffee.
break offLet's break off, shall we?
break offWe want to break off this negotiation.
break offWhy did she break off her speech?
break offWhy don't we break off for a while and have some coffee?
break offYou'll better break off smoking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหมั้น[V] break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
เลิกคบ[V] severe relations with, See also: break off relations with, Example: ถ้าเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ ผลการเรียนของเขาคงดีขึ้น, Thai definition: ทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
ตัดความสัมพันธ์[V] cut off relations, See also: break off relations, sever relations with, Syn. เลิกคบ, Example: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ, Thai definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดไมตรี[V] break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดสัมพันธ์, Example: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี, Thai definition: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ตัดสัมพันธ์[V] break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดไมตรี, Example: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า, Thai definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
เราะ[V] crack, See also: break off, chip off, Syn. กะเทาะ, Example: ความเจริญทางวัฒนธรรมในชั้นต้นของมนุษย์ คือ รู้จักเอาหินมาเราะ และทำเป็นอาวุธ และเครื่องมือ, Thai definition: กะเทาะให้ออก
เด็จ[V] break off, See also: be torn, Syn. ขาด
ตัดขาด[V] break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai definition: เลิกติดต่อคบหากัน
ตัดขาด[V] break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai definition: เลิกติดต่อคบหากัน
บิ[V] break off, Example: เขาบิขนมออกเป็นสองชิ้นแบ่งให้ลูกสองคน คนละชิ้น, Thai definition: ทำให้แตกออกหรือหลุดออกเป็นชิ้นๆ ด้วยนิ้วมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เลิกกัน[v.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship   FR: se séparer ; rompre ; divorcer
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown   FR: rompre ; interrompre
ตัดความสัมพันธ์[v. exp.] (tat khwām samphan) EN: break off relations   FR: rompre les relations
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged   FR: se brouiller
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving   FR: rompre ; se séparer
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ทิ้งช่วง[v. exp.] (thing chūang) EN: stop for a time ; break off for a time ; leave space   
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind   
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage   FR: rompre ses fiançailles

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い止す;言止す[いいさす, iisasu] (v5s) to break off (in middle of sentence) [Add to Longdo]
手が切れる[てがきれる, tegakireru] (exp,v1) (1) to break off with (e.g. one's lover); (2) to be sharp enough to cut one's skin (of a new banknote, etc.) [Add to Longdo]
手折る[たおる, taoru] (v5r,vt) (1) to break by hand (e.g. a flower); to break off (a twig); to pluck (a flower, a bud); (2) to make a young woman one's own thing [Add to Longdo]
折る[おる, oru] (v5r,vt) (1) to break; to fracture; to break off; to snap off; to pick (e.g. flowers); (2) to fold; to bend; (3) to make (origami); (4) (See 筆を折る) to interrupt; to end; (P) [Add to Longdo]
断ち切る;断切る;截ち切る;裁ち切る;絶ちきる[たちきる, tachikiru] (v5r,vt) (1) to cut apart (cloth, paper, etc.); (2) (断ち切る, 断切る only) to sever (ties); to break off (a relationship); (3) (断ち切る, 断切る only) to cut off (an enemy's retreat); to block (a road, etc.); to disconnect [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P) [Add to Longdo]
筆を折る[ふでをおる, fudewooru] (exp,v5r) to break off writing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juē, ㄐㄩㄝ, ] break off; stick up (as a tail) [Add to Longdo]
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, / ] break off diplomatic relations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break off
   v 1: interrupt before its natural or planned end; "We had to cut
      short our vacation" [syn: {cut short}, {break short},
      {break off}]
   2: prevent completion; "stop the project"; "break off the
     negotiations" [syn: {break}, {break off}, {discontinue},
     {stop}]
   3: break off (a piece from a whole); "Her tooth chipped" [syn:
     {chip}, {chip off}, {come off}, {break away}, {break off}]
   4: break a piece from a whole; "break a branch from a tree"
     [syn: {break}, {break off}, {snap off}]
   5: break a small piece off from; "chip the glass"; "chip a
     tooth" [syn: {chip}, {knap}, {cut off}, {break off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top