Search result for

break of

(60 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break of-, *break of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break of[PHRV] แก้ไข, See also: รักษา, เยียวยา
break off[PHRV] แยกออกจาก, See also: บิ, ทำให้แยก, Syn. break away
break off[PHRV] ยุติ, See also: สิ้นสุด, พังทลาย, Syn. declare off, declare on
break off[PHRV] หยุดพูด, See also: เลิกพูด
break off[PHRV] หยุดทำงาน (ช่วงสั้นๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
break of dayn. รุ่งอรุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Break of Diplomatic Relationsการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อสองรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกัน เพราะมีการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรง หรือเพราะเกิดสงคราม จึงไม่มีหนทางติดต่อกันได้โดยตรง ดังนั้น แต่ละรัฐมักจะขอให้มิตรประเทศที่เป็นกลางแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในอีกรัฐหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ช่วยดูแลคนชาติของรัฐนั้น ตัวอย่างเช่น ในตอนที่สหรัฐอเมริกากับคิวบาได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกดัน สหรัฐอเมริกาได้ขอให้คณะผู้แทนทางการทูตของสวิส ณ กรุงฮาวานา ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในประเทศคิวบา ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตเช็คโกสโลวาเกียในกรุงวอชิงตัน ก็ได้รับการขอจากประเทศคิวบา ให้ช่วยพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนในสหรัฐอเมริกาถึงสังเกตว่า การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ มิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ทางกงสุลจะต้องตัดขาดไปด้วย มาตรา 45 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติว่า ?ถ้าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองรัฐขาดลง หรือถ้าคณะผู้แทนถูกเรียกกลับเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก. แม้ในกรณีการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ รัฐผู้รับจะต้องเคารพและคุ้มครองสถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทนด้วยข. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการพิทักษ์สถานที่ของคณะผู้แทน รวมทั้งทรัพย์สินและบรรณสารของคณะผู้แทน ให้แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่รัฐผู้รับก็ได้ค. รัฐผู้ส่งอาจมอบหมายการอารักขาผลประโยชน์ของคนและคนชาติของตน แก่รัฐที่สามซึ่งเป็นที่ยอมรับได้แก่รัฐผู้รับก็ได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you smuggle the guns into Indiana State Penitentiary for the big break of September 26th?คุณลักลอบเอาปืนเข้าเรือนจำอินเดียน่า เพื่อแหกคุกเมื่อวันที่ 26 กันยา Public Enemies (2009)
If not living together is a deal breaker, then she's free to break off the engagement and go on her merry way.ถ้าการไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทำให้ต้องเลิกกัน เธอก็ถอนหมั้นซะ แล้วก็ไปแต่งงานตามวิถีเธอเลย Sir Lancelot's Litter Box (2009)
I'll beat him, I'll break off his fingers and then I'll kill him.ฉันจะซ้อมเขา ฉันจะตัดนิ้วมือของเขา แล้วจากนั้นฉันจะฆ่าเขาซะ Fa Guan (2009)
Our first encounter with the fishermen was they went down there at first break of light, and as soon as we arrived, a number of fishermen showed up.เราจะได้ดูพื้นที่ไปด้วย แล้วเราทั้งหมดก็ไปขึ้นรถ สิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นก็คือ The Cove (2009)
Her leg will break off like a chicken wing if you hold her like that.เดี๋ยวขาเจ๊เขาหักเป็นปีกไก่ ถ้าไปจับเจ๊เขาแบบนั้นน่ะ Nothing But the Blood (2009)
And I still think Florida will break offและฉันยังคิดว่าฟลอริด้าจะต้องแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ Pilot (2009)
It's got a lock on you. Break off.นรก Terminator Salvation (2009)
I will break off your legsผมจะหักขามันซะ Interpretive Dance (2010)
Boss says we can't kill you But I bet we can break off a few pieces.เจ้านายบอกว่าฆ่านายไม่ได้... ...แต่เราคงทำแตกหักนิดหน่อยได้ My Bloody Valentine (2010)
"The break of dawn awakens lingering music"ในยามเช้าตรู่ ปลุกเพลงที่เอ้อระเหย Love in Disguise (2010)
So... You break off your engagement, but you won't adjust your schedule....คุณยกเลิกงานหมั้นคุณ Now What? (2010)
Lieutenant Martinez, I want you to break off a squad and a machine gun team.คุณต้องไปทางตะวันตกของลินคอล์น ที่นั้นมีสถานนีตำรวจ Battle Los Angeles (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break ofBreak off with such a man as that.
break ofDon't break off the branch.
break ofLet's break off for half an hour and have some coffee.
break ofLet's break off, shall we?
break ofWe want to break off this negotiation.
break ofWhy did she break off her speech?
break ofWhy don't we break off for a while and have some coffee?
break ofYou'll better break off smoking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหมั้น[V] break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
เลิกคบ[V] severe relations with, See also: break off relations with, Example: ถ้าเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ ผลการเรียนของเขาคงดีขึ้น, Thai definition: ทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
ตัดความสัมพันธ์[V] cut off relations, See also: break off relations, sever relations with, Syn. เลิกคบ, Example: เขาจะตัดความสัมพันธ์กับเพื่อนรักแค่ผู้หญิงคนเดียวเชียวหรือ, Thai definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
ตัดไมตรี[V] break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดสัมพันธ์, Example: เจ้าเมืองยอมตัดไมตรี ไม่ยกราชธิดาให้เป็นมเหสี, Thai definition: ไม่รับความหวังดีหรือไม่ยุ่งเกี่ยวอีกต่อไป
ตัดสัมพันธ์[V] break off relations, See also: cut off relations, sever relations, Syn. ตัดไมตรี, Example: เธอตัดสัมพันธ์กับเขาได้จริงอย่างที่ปากพูดหรือเปล่า, Thai definition: ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือไม่สนใจกัน, ตัดขาดจากความเกี่ยวข้องกัน
เราะ[V] crack, See also: break off, chip off, Syn. กะเทาะ, Example: ความเจริญทางวัฒนธรรมในชั้นต้นของมนุษย์ คือ รู้จักเอาหินมาเราะ และทำเป็นอาวุธ และเครื่องมือ, Thai definition: กะเทาะให้ออก
เด็จ[V] break off, See also: be torn, Syn. ขาด
ตัด[V] cut off, See also: break of, sever, get rid off, Syn. ตัดขาด, เลิก, ทิ้ง, ตัดทิ้ง, ละ, Example: เขาปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นลูกมหาเศรษฐี ดังนั้น จึงถูกตัดออกจากกองมรดก
ตัดขาด[V] break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai definition: เลิกติดต่อคบหากัน
ตัดขาด[V] break off, See also: break up, sever, separate, put an end to, Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ, Example: พ่อตัดขาดลูกชายที่ไม่เอาถ่าน, Thai definition: เลิกติดต่อคบหากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เลิกกัน[v.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship   FR: se séparer ; rompre ; divorcer
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown   FR: rompre ; interrompre
ตัดความสัมพันธ์[v. exp.] (tat khwām samphan) EN: break off relations   FR: rompre les relations
ตัดไมตรี[v. exp.] (tat maitrī) EN: break off a friendship ; sever friendly relations ; become estranged   FR: se brouiller
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving   FR: rompre ; se séparer
ตัดรอน[v.] (tatrøn) EN: break off a friendship ; stop seeing one another   FR: arrêter toute relation
ทิ้งช่วง[v. exp.] (thing chūang) EN: stop for a time ; break off for a time ; leave space   
ถอน[v.] (thøn) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind   
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage   FR: rompre ses fiançailles

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrtunterbrechung {f}; Fahrunterbrechung {f}break of journey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開戦[かいせん, kaisen] (n,vs) outbreak of war; starting a war; (P) [Add to Longdo]
言い止す;言止す[いいさす, iisasu] (v5s) to break off (in middle of sentence) [Add to Longdo]
時を作る;時をつくる[ときをつくる, tokiwotsukuru] (exp,v5r) to crow at the break of dawn (of a rooster, etc.); to mark the dawn; to proclaim the dawn [Add to Longdo]
手が切れる[てがきれる, tegakireru] (exp,v1) (1) to break off with (e.g. one's lover); (2) to be sharp enough to cut one's skin (of a new banknote, etc.) [Add to Longdo]
手折る[たおる, taoru] (v5r,vt) (1) to break by hand (e.g. a flower); to break off (a twig); to pluck (a flower, a bud); (2) to make a young woman one's own thing [Add to Longdo]
出火[しゅっか, shukka] (n,vs) outbreak of fire; (P) [Add to Longdo]
折る[おる, oru] (v5r,vt) (1) to break; to fracture; to break off; to snap off; to pick (e.g. flowers); (2) to fold; to bend; (3) to make (origami); (4) (See 筆を折る) to interrupt; to end; (P) [Add to Longdo]
断ち切る;断切る;截ち切る;裁ち切る;絶ちきる[たちきる, tachikiru] (v5r,vt) (1) to cut apart (cloth, paper, etc.); (2) (断ち切る, 断切る only) to sever (ties); to break off (a relationship); (3) (断ち切る, 断切る only) to cut off (an enemy's retreat); to block (a road, etc.); to disconnect [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
朝まだき[あさまだき, asamadaki] (n-t,n-adv) (arch) early morning (before the break of dawn) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juē, ㄐㄩㄝ, ] break off; stick up (as a tail) [Add to Longdo]
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, / ] break off diplomatic relations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top