Search result for

break in

(61 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -break in-, *break in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break in[PHRV] บุกเข้าไป, See also: พังเข้าไป, Syn. burst in
break in[PHRV] งัดแงะ (ผิดกฎหมาย)
break in[PHRV] ขัดจังหวะ, Syn. burst in, cut in
break in[PHRV] บังคับ, See also: ควบคุม, ฝึกให้เชื่อง (ม้า), พยายามทำให้เคยชินกับ
break in[PHRV] สวมใส่หรือใช้จนกว่าจะเคยชิน
break into[PHRV] แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ, See also: ทำให้แตกเป็นส่วนๆ, บิออก
break into[PHRV] บุกรุก (ด้วยกำลัง), See also: พังเข้าไป, Syn. burst into
break into[PHRV] ขัดจังหวะ
break into[PHRV] ปล่อยเสียง(ร้องเพลง, หัวเราะ, เสียงอื่นๆ)ทันที, See also: ปล่อยก๊าก (หัวเราะ), Syn. burst into
break into[PHRV] เคลื่อนไหวทันที, See also: ไหลออกมาทันที (เช่น น้ำ, เหงื่อ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People will break in, and nothing left.คนอื่นจะเข้ามา แล้วทุกอย่างก็หายไป The Cement Garden (1993)
People will break in. There'll be nothing left.คนอื่นจะมา แล้วจะไม่เหลือใคร The Cement Garden (1993)
Always remember, your bones will not break in a bobsled.แต่จำไว้ กระดูกคุณ จะไม่หักในบ๊อบสเลด Cool Runnings (1993)
This is a house that will break into pieces.นี่เป็นบ้านที่จะต้องแตกละเอียดเป็นชิ้นๆ The Joy Luck Club (1993)
You know, I have to go upstairs and... take my calcium so my bones don't break into little pieces... my aspirin, so my heart doesn't clog up... my Metamucil, so I don't get colon cancer... and, of course, my estrogen to convince my body... that I'm still 23.รู้ไหม ฉันต้องขึ้นข้างบนแล้ว ต้องกินแคลเซี่ยม กระดูกฉันจะได้ไม่เปราะ Don Juan DeMarco (1994)
We thought we'd take a... break in yourfamous little town.ก็เลยคิดว่า จะแวะพักที่โรงแรมอันโด่งดังของคุณก่อน In the Mouth of Madness (1994)
I want that nice Armani break in the front.ฉันต้องการพักที่อาร์มานี่มีความสุขในด้านหน้า The Birdcage (1996)
Break into fours. Back to your common room.Keep calm all, already it will be solved Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
- And wait for them to break in?- และรอให้พวกนั้นบุกเข้ามาเหรอ Crash (2004)
Sometimes the redneck is actually watching the Discovery Channel when they break in to arrest him.บางทีพวกกรรมกรกำลังดู ช่อง ดิสโคเวอรี่ อยู่ ตอนที่พวกนั้นบุกเข้ามาจับตัว Crash (2004)
I'm not spending my entire break in Planet Chinaหนูไม่อยู่ในโรงงิ้วนี่ จนหมดเวลาพักร้อนนะคะ Saving Face (2004)
When will the thief break in?เมื่อไหร่ขโมยจะเข้ามาล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
break inAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
break inFor what purpose did you break into the house?
break inHe caught sight of a thief attempting to break into the house.
break inHis ambition was to break into television as an announcer.
break inI'll take a few days to break in these shoes.
break inI watched television during a break in my studies.
break inThe news of her victory will break in the evening paper.
break inThe police were forced to break into the apartment through the window.
break inThere was a brief break in the discussion.
break inThe thief seemed to break in through a window.
break in"With no picks how did you break in?" "The toilet window was open."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดแทรก[V] interrupt, See also: break into, Syn. พูดขัดจังหวะ, พูดคั่น, พูดสอด, Example: อย่าพูดสอดหรือพูดแทรก ขณะผู้อื่นกำลังกล่าวแสดงความคิดเห็น, Thai definition: พูดขึ้นมาขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
แหวก[V] part, See also: break into, Syn. แยก
แหลก[V] be crushed, See also: break into pieces, Syn. ป่นปี้, Example: ฟันของเขาไม่แข็งแรงพอที่จะขบเม็ดผลไม้แข็งให้แตกและแหลกได้, Thai definition: เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ละเอียดเป็นผง
ถลาย[V] smash, See also: break into pieces, bring to naught, annihilate, destroy, Syn. แตก
เหลวแหลก[V] break into splinters, See also: fall to pieces, be shattered, smash into fragments, be utterly destroyed, be badly damaged, Syn. ป่นปี้, เละเทะ, เละ, Example: สภาพรถเหลวแหลกไม่มีชิ้นดี, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ
เจาะตลาด[V] penetrate the market, See also: break into the market, Example: สินค้าประเภทนี้มีโอกาสเจาะตลาดต่างประเทศได้ง่าย, Thai definition: ตั้งใจเลือกหรือมุ่งไปที่ตลาดการซื้อขายนั้นโดยเฉพาะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely   FR: réduire en miettes
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly   
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngplǿng) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in   FR: interrompre la conversation
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts   FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up   FR: dérober ; cambrioler

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stromkreisunterbrechung {f}break in the circuit [Add to Longdo]
Wetterumschwung {m}break in the weather [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨のやみ間[あめのやみま, amenoyamima] (exp) (col) break in the rain; letup in the rain [Add to Longdo]
雨間[あまあい, amaai] (n) break in the rain [Add to Longdo]
雨止み[あまやみ, amayami] (n) (1) break in the rain; (2) waiting for a break in the rain [Add to Longdo]
押し込む(P);押しこむ[おしこむ, oshikomu] (v5m,vi,vt) (1) to push into; to cram into; to stuff into; to crowd into; (vt) (2) to break in; to burglarize; (P) [Add to Longdo]
音信不通[おんしんふつう;いんしんふつう, onshinfutsuu ; inshinfutsuu] (n) break in contact; not hearing from; having no communication with [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause [Add to Longdo]
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation [Add to Longdo]
駆け出す;駆出す;駈け出す;駈出す[かけだす, kakedasu] (v5s,vi) to run off; to break into a run; to start running [Add to Longdo]
荒らし回る[あらしまわる, arashimawaru] (v5r) to break into (houses here and there); to rampage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破颜[pò yán, ㄆㄛˋ ㄧㄢˊ, / ] break into a smile; to open (of flowers) [Add to Longdo]
冲进[chōng jìn, ㄔㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ, / ] break in; burst in; force into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 break in
   v 1: enter someone's (virtual or real) property in an
      unauthorized manner, usually with the intent to steal or
      commit a violent act; "Someone broke in while I was on
      vacation"; "They broke into my car and stole my radio!";
      "who broke into my account last night?" [syn: {break in},
      {break}]
   2: break into a conversation; "her husband always chimes in,
     even when he is not involved in the conversation" [syn:
     {chime in}, {cut in}, {put in}, {butt in}, {chisel in},
     {barge in}, {break in}]
   3: start in a certain activity, enterprise, or role
   4: intrude on uninvited; "The nosy couple broke in on our
     conversation"
   5: break so as to fall inward; "He broke in the door"
   6: make submissive, obedient, or useful; "The horse was tough to
     break"; "I broke in the new intern" [syn: {break in},
     {break}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top