Search result for

bray

(38 entries)
(0.1283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bray-, *bray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bray[VI] คุยหรือหัวเราะด้วยเสียงแหบพร่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bray(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสียงลาร้อง,เสียงแตรเป่า vt. ออกเสียงคล้ายลาร้อง,บดละเอียด,ทุบแตกละเอียด,ทาบาง
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก

English-Thai: Nontri Dictionary
bray(n) เสียงลาร้อง,เสียงแตร
bray(vi) ร้อง(ลา),เป่าแตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brayerลูกกลิ้งมือ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Robbie Turner died of septicaemia at Bray-Dunes... on June the first, 1940... the last day of the evacuation.ร็อบบี้ เทอร์เนอร์ ตายเพราะเสียเลือดมาก ที่ เบรย์-ดันส์ ในเดือนมิถุนายน ปี 1940 วันสุดท้ายในการอพยพ Atonement (2007)
Very good, Mr. Bray.เยี่ยมมาก คุณเบรย์ The Bond in the Boot (2009)
It appears Mr. Bray has lost his scholarship.ผลปรากฎว่า เบลย ไม่ได้เงินทุนสนับสนุนการศึกษา The Bond in the Boot (2009)
It is unfortunate Mr. Bray is losing s scholarship.โชคไม่ดีเลย เบลย์ไม่ได้ทุน The Bond in the Boot (2009)
Excellent wo, Mr. Bray.******ทำงานได้ดีมาก คุณเบรย์ ฉันเสียใจที่จะต้องเห็นคุณไปจากที่นี่ The Bond in the Boot (2009)
But perhs Mr. Bray has found something more on the remain m says he's staying remarkab focused despite losing his scholarship.บางที เบลย์ อาจจะ เจออะไรจากศพมากขึ้นก็ได้ แคมบอกว่า เขายังเป็นดาวเด่น ถึงแม้จะเสียทุนไป The Bond in the Boot (2009)
are all gratefufor your exceptional work, Mr. Bray.พวกเรายินดีมากที่ได้ร่วมงานกับคุณ เบลย์ The Bond in the Boot (2009)
We still need l of the evidence photographed and catalogued before we send ito the Federal Prosecutor's Office, Mr. Bray.เรายังต้องหาหลักฐานจากภาพถ่าย และบันทึกอีก ก่อนจะส่งให้สำนักงานอัยการ เบลย์ The Bond in the Boot (2009)
Cause of death, Mr. Bray?สาเหตุการตายได้ยัง คุณเบรย์? The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Mr. Bray, please assume the position.ดร.เบรย์ ช่วย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Brayo! There you go.เยี่ยมเลย นั่นล่ะ Leap Year (2010)
And you bray about wine and whores!และเจ้าพล่ามเรื่องไวน์กับพวกโสเภณี ! Delicate Things (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุดงาน[v. exp.] (yut ngān) EN: stop working ; go on strike ; lay down tools   FR: cesser le travail ; débrayer ; partir en grève

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAY    B R EY1
BRAYER    B R EY1 ER0
BRAYBOY    B R EY1 B OY2
BRAYMAN    B R EY1 M AH0 N
BRAYTON    B R EY1 T AH0 N
BRAYFIELD    B R EY1 F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bray    (v) (b r ei1)
brays    (v) (b r ei1 z)
brayed    (v) (b r ei1 d)
braying    (v) (b r ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コソ花;クッソ花;苦蘇花[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]
シャンブレー[, shanbure-] (n) chambray [Add to Longdo]
苦蘇[くっそ;こそ;クッソ;コソ, kusso ; koso ; kusso ; koso] (n) (uk) kousso (African flowering plant, Hagenia abyssinica); kosso; cusso; koso; brayera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bray \Bray\, v. i. [OE brayen, F. braire to bray, OF. braire to
   cry, fr. LL. bragire to whinny; perh. fr. the Celtic and akin
   to E. break; or perh. of imitative origin.]
   [1913 Webster]
   1. To utter a loud, harsh cry, as an ass.
    [1913 Webster]
 
       Laugh, and they
       Return it louder than an ass can bray. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a harsh, grating, or discordant noise.
    [1913 Webster]
 
       Heard ye the din of battle bray?   --Gray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bray \Bray\, v. t.
   To make or utter with a loud, discordant, or harsh and
   grating sound.
   [1913 Webster]
 
      Arms on armor clashing, brayed
      Horrible discord.            --MIlton.
   [1913 Webster]
 
      And varying notes the war pipes brayed. --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bray \Bray\ (br[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Brayed} (br[=a]d); p.
   pr. & vb. n. {Braying}.] [OE. brayen, OF. breier, F. broyer
   to pound, grind, fr. OHG. brehhan to break. See {Break}.]
   To pound, beat, rub, or grind small or fine.
   [1913 Webster]
 
      Though thou shouldest bray a fool in a mortar, . . .
      yet will not his foolishness depart from him. --Prov.
                          xxvii. 22.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bray \Bray\, n.
   The harsh cry of an ass; also, any harsh, grating, or
   discordant sound.
   [1913 Webster]
 
      The bray and roar of multitudinous London. --Jerrold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bray \Bray\, n. [OE. braye, brey, brew, eyebrow, brow of a hill,
   hill, bank, Scot. bra, brae, bray, fr. AS. br[=ae]w eyebrow,
   influenced by the allied Icel. br[=a] eyebrow, bank, also
   akin to AS. br[=u] eyebrow. See {Brow}.]
   A bank; the slope of a hill; a hill. See {Brae}, which is now
   the usual spelling. [North of Eng. & Scot.] --Fairfax.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bray
   n 1: the cry of an ass
   v 1: braying characteristic of donkeys [syn: {hee-haw}, {bray}]
   2: reduce to small pieces or particles by pounding or abrading;
     "grind the spices in a mortar"; "mash the garlic" [syn:
     {grind}, {mash}, {crunch}, {bray}, {comminute}]
   3: laugh loudly and harshly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top