Search result for

bravery

(52 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bravery-, *bravery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bravery[N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice

English-Thai: Nontri Dictionary
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
"Once upon a perfect time many hundred's of years ago when the old magic called Moonacre Valley there was a young woman whose skin glint as pale as the star and whose heart was as pure as a meteorite's such was her bravery and goodness she was beloved by nature as if she was their daughter...ณ กาลครั้งหนึ่ง.. เนิ่นนานมาแล้ว... ...หลายร้อยปีที่ผ่านมา... The Secret of Moonacre (2008)
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง Superhero Movie (2008)
This is not a question of bravery.นี่ไม่ใช้คำถามของความกล้าหาญ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Bravery will only get you so far.ใจไม่ถึง มันจะถึงที่ตาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
One night of bravery for an entire life of normalcy.ใช้ความกล้าหาญแค่คืนเดียว เพื่อชีวิตที่ปกติแบบเดิม Chuck Versus the Third Dimension (2009)
I'll give myself this one and this one, for bravery and honor.ชั้นจะให้อันนี้กับอันนีแก่ตัวเอง สำหรับความกล้าหาญและเกียรติยศ Princess Protection Program (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
Count Dooku himself intends to reward you for your bravery.เคาท์ดูกูตั้งใจที่จะให้รางวัลเจ้าด้วยตัวเอง เป็นการตอบแทนความกล้าหาญของเจ้า Blue Shadow Virus (2009)
- Bravery?- ความกล้า? Blue Shadow Virus (2009)
- maybe you could show some of that same braveryงั้นคุณก็น่าจะแสดงความกล้าหาญนั่นให้ผมเห็น Road Kill (2009)
Greed? Bravery?ความโลภ หรือความกล้าหาญ The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveryBravery is a great virtue.
braveryHe is celebrated for his bravery.
braveryHe is unrivaled in bravery.
braveryHis bravery is above all praise.
braveryHis bravery is worth respecting.
braveryHis bravery is worthy of praise.
braveryHis bravery to save the child from drowning is above praise.
braveryI am filled with admiration for your bravery.
braveryI greatly admire her for her bravery.
braveryTrue bravery is quite another thing from bravado.
braveryWe admire her for her bravery.
braveryWe must allow his bravery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
พิริยะ[N] bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ
วิกรม[N] courage, See also: bravery, Syn. ความเก่งกล้า, ความกล้าหาญ
วิริยภาพ[N] bravery, See also: courage, boldness, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความองอาจ
ความกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความเก่งกล้า, ความองอาจ, ความกล้าหาญ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: เขาสอนลูกให้เป็นคนมีความกล้าในทางที่ถูกต้อง, Thai definition: ความกล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆ
ความเก่งกล้า[N] courage, See also: bravery, valor, Syn. ความกล้า, ความองอาจ, ความห้าวหาญ, ความเก่งกาจ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความกล้าหาญ[n.] (khwām klāhān) EN: bravery ; courage ; valiance   FR: courage
เหรียญกล้าหาญ[n. exp.] (rīen klāhān) EN: decoration for bravery ; decoration for valour   
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity   FR: bravoure [f]
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery   FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVERY    B R EY1 V ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravery    (n) (b r ei1 v @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice [Add to Longdo]
剛気[ごうき, gouki] (adj-na,n) bravery; stoutheartedness [Add to Longdo]
剛勇;豪勇[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
剛勇無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) [Add to Longdo]
忠勇[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery [Add to Longdo]
忠勇無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]
度胸[どきょう, dokyou] (n) courage; bravery; pluck; nerve; grit; guts; (P) [Add to Longdo]
[ぶ, bu] (n) (1) (arch) the art of war; martial arts; military arts; (2) military force; the sword; (3) valor; bravery; (4) military officer; military man [Add to Longdo]
武勇[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravery \Brav"er*y\, n. [Cf. F. braverie.]
   1. The quality of being brave; fearless; intrepidity.
    [1913 Webster]
 
       Remember, sir, my liege, . . .
       The natural bravery of your isle.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of braving; defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reform, then, without bravery or scandal of former
       times and persons.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Splendor; magnificence; showy appearance; ostentation;
    fine dress.
    [1913 Webster]
 
       With scarfs and fans and double change of bravery.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a stately ship . . .
       With all her bravery on, and tackle trim. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. A showy person; a fine gentleman; a beau. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A man that is the bravery of his age. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courage; heroism; interpidity; gallantry; valor;
     fearlessness; dauntlessness; hardihood; manfulness. See
     {Courage}, and {Heroism}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bravery
   n 1: a quality of spirit that enables you to face danger or pain
      without showing fear [syn: {courage}, {courageousness},
      {bravery}, {braveness}] [ant: {cowardice}, {cowardliness}]
   2: feeling no fear [syn: {fearlessness}, {bravery}] [ant:
     {fear}, {fearfulness}, {fright}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top