Search result for

brave

(97 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brave-, *brave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brave[ADJ] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ, Syn. courageous, Ant. cowardly
brave[VI] กล้า, See also: กล้าหาญ, อาจหาญ
bravery[N] ความกล้าหาญ, Syn. courage, Ant. cowardice
brave it out[PHRV] เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, See also: กล้าเผชิญ, Syn. bluff out, brazen out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave

English-Thai: Nontri Dictionary
brave(adj) กล้า,กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,อาจหาญ,อดทน
brave(vt) กล้าเผชิญ,ไม่เกรงกลัว,อดทน,เสี่ยงอันตราย
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว
bravery(n) ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความอาจหาญ,ความไม่เกรงกลัว
outbrave(vt) กล้าหาญกว่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might be brave enough to reveal your secret, only to have it used against you... or someone else's secret might affect you in unexpected ways.คุณอาจจะกล้าพอที่จะเปิดเผยความลับของคุณ เพื่อที่มันจะถูกใช้เล่นงานคุณเอง หรือความลับของคนอื่นอาจทำให้คุณโดนอะไรที่คาดไม่ถึง The Serena Also Rises (2008)
Because I genuinely thought that you would help her be brave.เพราะ ฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องกล้าช่วยเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Tell those on Earth that many people fought and died bravely.บอกคนบนโลก ว่าหลายคนต่อสู้ และตายอย่างกล้าหาญ Dead Space: Downfall (2008)
You're very brave.นายกล้าหาญมาก Emancipation (2008)
Braver than you look. Most servants collapse after the first blow.เจ้านี่กล้าหาญกว่าที่เห็นนะเนี่ย คนรับใช้ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มักจะน็อคตั้งแต่โดนอัดทีแรก Valiant (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
And, Merlin, what you did was very brave.แล้วอีกอย่างนะเมอร์ลิน ที่เธอทำน่ะมันกล้าหาญมาก Valiant (2008)
They have their pick of the best and bravest.พวกเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดและกล้าหาญที่สุดในอาณาจักรนี้ Lancelot (2008)
These men are brave enough to fight for what they believe in, even if you aren't.คนพวกนี้กล้าพอที่จะสู้เพื่อสิ่งที่พวกเขาเชื่อ แต่เจ้าไม่ The Moment of Truth (2008)
I know no-one braver.ไม่มีใครกล้าหาญเยี่ยงเจ้า Excalibur (2008)
He was so brave.เขากล้าหาญมาก Bombad Jedi (2008)
You're either the bravest or the most foolish Jedi I have ever met.ถ้าท่านไม่ใช่เจไดที่กล้าหาญที่สุด ท่านก็เป็นเจไดที่เซ่อซ่าที่สุดที่ข้าเคยพบมา Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
braveAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
braveAn able sportsman should be brave.
braveBravely though they fought, they were defeated.
braveBrave man as he was, he recoiled at the sight.
braveBravery is a great virtue.
braveChild as he was, he was brave.
braveChild as she was, she was brave.
braveChris brought her a present and bravely gave it to her.
braveDo you think the Braves will take the series?
braveFather told me always to be brave and cheerful.
braveFortune is the rod of the weak, and the staff of the brave.
braveGirl as she is, she is brave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
อาจ[ADJ] brave, See also: courageous, bold, Syn. กล้าหาญ, กล้า, อาจหาญ, Ant. ขลาด
ความกล้าหาญ[N] bravery, See also: courage, boldness, daring, pluck, mettle, valour, fortitude, Syn. ความกล้า, ความอาจหาญ, ความเด็ดเดี่ยว, ความกล้าหาญชาญชัย, Ant. ความขี้ขลาด, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญความเสียสละความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน
เก่งกล้า[ADJ] brave, See also: courageous, fearless, audacious, daring, bold, Syn. เก่งกล้าสามารถ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว, Thai definition: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
แข็งกล้า[ADJ] brave, See also: fearless, Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ, Ant. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนแข็งกล้าพร้อมที่จะต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ได้ทุกเมื่อ, Thai definition: ที่มีความกล้ามาก
ป้ำ[V] brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai definition: กล้าได้กล้าเสีย
พิริยโยธา[N] brave warrior, Count unit: คน, Thai definition: พลรบผู้กล้าหาญ
พิริยะ[N] braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count unit: คน
พิริยะ[N] bravery, See also: vigour, Syn. ความกล้า, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่ามรสุม[v. exp.] (fā mørasum) EN: brave the storm   FR: braver la tempête
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVE    B R EY1 V
BRAVED    B R EY1 V D
BRAVES    B R EY1 V Z
BRAVER    B R EY1 V ER0
BRAVES'    B R EY1 V Z
BRAVERY    B R EY1 V ER0 IY0
BRAVEST    B R EY1 V AH0 S T
BRAVELY    B R EY1 V L IY0
BRAVERMAN    B R EY1 V ER0 M AH0 N
BRAVEHEART    B R EY1 V HH AA0 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brave    (v) (b r ei1 v)
braved    (v) (b r ei1 v d)
braver    (j) (b r ei1 v @ r)
braves    (v) (b r ei1 v z)
bravely    (a) (b r ei1 v l ii)
bravery    (n) (b r ei1 v @ r ii)
bravest    (j) (b r ei1 v i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mutig; tapfer; wacker; kühn {adj} | mutiger; tapferer | am mutigsten; am tapferstenbrave | braver | bravest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレーブ;ブレイヴ[, bure-bu ; bureivu] (n,adj-na) (See 勇士) brave [Add to Longdo]
益荒猛男[ますらたけお, masuratakeo] (n) brave and stalwart man [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
危険を冒す[きけんをおかす, kikenwookasu] (exp,v5s) to brave (defy) a danger [Add to Longdo]
虚勢を張る[きょせいをはる, kyoseiwoharu] (exp,v5r) to bluff; to act brave [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勇敢[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave, #5,882 [Add to Longdo]
英勇[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant, #9,483 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; owl; Strix uralensis, #22,682 [Add to Longdo]
壮烈[zhuàng liè, ㄓㄨㄤˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] brave; heroic, #27,348 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, / ] brave; good horse; strong, #44,970 [Add to Longdo]
豪侠[háo xiá, ㄏㄠˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] brave and chivalrous, #62,576 [Add to Longdo]
勇武[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, ] brave, #64,622 [Add to Longdo]
勇略[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, ] brave and cunning, #177,495 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, ] brave; cautious; sad, #202,524 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, v. t. [imp. & p. p. {Braved}; p. pr. & vb. n.
   {Braving}.]
   1. To encounter with courage and fortitude; to set at
    defiance; to defy; to dare.
    [1913 Webster]
 
       These I can brave, but those I can not bear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn; to make fine or showy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou [a tailor whom Grunio was browbeating] hast
       braved meny men; brave not me; I'll neither be faced
       or braved.              --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, n.
   1. A brave person; one who is daring.
    [1913 Webster]
 
       The star-spangled banner, O,long may it wave
       O'er the land of the free and the home of the brave.
                          --F. S. Key.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an Indian warrior.
    [1913 Webster]
 
   3. A man daring beyond discretion; a bully.
    [1913 Webster]
 
       Hot braves like thee may fight.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. A challenge; a defiance; bravado. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Demetrius, thou dost overween in all;
       And so in this, to bear me down with braves. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brave \Brave\, a. [Compar. {Braver}; superl. {Bravest}.] [F.
   brave, It. or Sp. bravo, (orig.) fierce, wild, savage, prob.
   from. L. barbarus. See {Barbarous}, and cf. {Bravo}.]
   [1913 Webster]
   1. Bold; courageous; daring; intrepid; -- opposed to
    {cowardly}; as, a brave man; a brave act.
    [1913 Webster]
 
   2. Having any sort of superiority or excellence; --
    especially such as in conspicuous. [Obs. or Archaic as
    applied to material things.]
    [1913 Webster]
 
       Iron is a brave commodity where wood aboundeth.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       It being a brave day, I walked to Whitehall.
                          --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   3. Making a fine show or display. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Wear my dagger with the braver grace. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       For I have gold, and therefore will be brave.
       In silks I'll rattle it of every color. --Robert
                          Greene.
    [1913 Webster]
 
       Frog and lizard in holiday coats
       And turtle brave in his golden spots. --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Courageous; gallant; daring; valiant; valorous; bold;
     heroic; intrepid; fearless; dauntless; magnanimous;
     high-spirited; stout-hearted. See {Gallant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brave
   adj 1: possessing or displaying courage; able to face and deal
       with danger or fear without flinching; "Familiarity with
       danger makes a brave man braver but less daring"- Herman
       Melville; "a frank courageous heart...triumphed over
       pain"- William Wordsworth; "set a courageous example by
       leading them safely into and out of enemy-held territory"
       [syn: {brave}, {courageous}] [ant: {cowardly}, {fearful}]
   2: invulnerable to fear or intimidation; "audacious explorers";
     "fearless reporters and photographers"; "intrepid pioneers"
     [syn: {audacious}, {brave}, {dauntless}, {fearless}, {hardy},
     {intrepid}, {unfearing}]
   3: brightly colored and showy; "girls decked out in brave new
     dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish
     word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay
     plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]
   n 1: a North American Indian warrior
   2: people who are brave; "the home of the free and the brave"
     [ant: {cautious}, {timid}]
   v 1: face and withstand with courage; "She braved the elements"
      [syn: {weather}, {endure}, {brave}, {brave out}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 brave [brav]
   brave; gallant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top