หรือคุณหมายถึง brainleß?
Search result for

brainless

(20 entries)
(1.2652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brainless-, *brainless*, brainles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brainless[ADJ] โง่, Syn. ไม่มีสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Friendless. Brainless.ไร้เพื่อน ไร้สมอง The Princess Bride (1987)
So I decided to show you my capture of that brainless oaf Hagrid to gain your trust.ฉันถึงแสดงให้เธอเห็น การจับกุมเจ้าโง่แฮกริด - เพื่อให้เธอไว้ใจฉัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Cocky bastard. You little brainless piece of shit.ไอ้เด็กระยำ แกไอ้หัวขี้เลื่อย Gangster High (2006)
You die if you are brainless, son of a bitch.แกตาย ถ้าแกยังโง่ยังงี้ ไอ้ระยำ Gangster High (2006)
I am such a freak, in fact, that I have to tiptoe around this school pretending to be some brainless barbie doll so nobody notices how different I am.ฉันมันตัวประหลาด จริงๆ ที่ต้องเขย่งไปทั่วโรงเรียน ทำตัวเป็นบาร์บี้ไร้สมอง เพื่อไม่ให้ใครเห็น ว่าฉันแตกต่างยังไง Chapter Three 'Kindred' (2007)
Only the brainless waste money on useless things like that and bragใครเสียเงินซื้อไปต้องปัญญาทึบแน่เลย มันเป็นการโอ้อวดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้น Sex Is Zero 2 (2007)
Brainless bitch!นางหมาบ้า สมองกลวง Sex Is Zero 2 (2007)
You brainless fool.ไอ้งี่เง่า Sex Is Zero 2 (2007)
You keep treating me like a brainless old lady.ชอบปฏิบัติกับฉันเหมือนฉันเป็นคนแก่ไม่มีสมอง The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
You brainless fellow.ฉันเห็นเธอให้สัญญาณมืออะไร เธอไม่ได้ให้รึไง? First Cup (2007)
-Wow, look out brainlessว้าว นั่นมันโง่มาก Monsters vs. Aliens (2009)
How could you choose such a brainless question? This is the extent of your ability!ทำไมนายถึงเลือกคำถามสิ้นคิดอย่างนี้มา นายคิดได้แค่นี้เองรึไง! Episode #1.13 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAINLESS    B R EY1 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brainless    (j) (b r ei1 n l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺心少肺[quē xīn shǎo fèi, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄣ ㄕㄠˇ ㄈㄟˋ, ] brainless; stupid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brainless \Brain"less\, a.
   Without understanding; silly; thoughtless; witless. --
   {Brain"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brainless
   adj 1: not using intelligence [syn: {brainless}, {headless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top