Search result for

bounds

(43 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bounds-, *bounds*, bound
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bounds[N] ข้อกำหนดที่ยอมรับได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bounds registersเรจิสเตอร์แบ่งเขต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master, I never meant to overstep my bounds, butอาจารย์ ข้าไม่ได้ตั้งใจ ที่จะล้ำเส้นหรอกนะ แต่ว่า... Cloak of Darkness (2008)
No, not in the back. I told you, it's out of bounds.หลังบ้านไม่ได้ แม่บอกแล้วไง ว่าอย่าออกมาที่นี่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I overstepped my bounds during the campaign, and I was wrong.ฉันล้ำเส้นไปมาก\ และฉันทำผิดตอนที่หาเสียง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Well... i don't want to overstep my bounds here, but you don't have to do anything you don't want to do.งั้น ฉันก็ไม่อยากจะก้าวก่ายหรอกนะ แต่ว่า... เธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เธอไม่อยากทำ After School Special (2009)
And as you've seen, my loyalty knows no bounds.และอย่างที่คุณเห็น ความจงรักภักดีของผมไม่มีขีดจำกัด S.O.B. (2009)
Sometimes, in-laws... overstep their bounds, but...บางเวลาในกฏ นอกเหนือข้อจำกัดพวกนั้น แต่... S.O.B. (2009)
I hear people say, "that's not how I define marriage." Well, to them I say, "love knows no bounds."คนพูดกันว่า "นั่นไม่ใช่การสมรส" ฉันจะบอกว่า "ความรักไม่มีเงื่อนไข" Mash-Up (2009)
But right now you're way out of bounds.แต่ตอนนี้ คุณกำลังนอกเรื่อง Hopeless (2009)
I was exploring the bounds of my consciousness with the help of a mushroom.หนูกำลังทดสอบขอบเขตของสติ โดยใช้เห็ดนั่น Invest in Love (2009)
- He drops off a screen, out of bounds... - Okay, a completed pass.เอาล่ะ ส่งผ่านลูกได้ฉลุย The Cornhusker Vortex (2009)
The charm of your drug addled candour knows no bounds.เสน่ห์ในความเถรตรง จากฤทธิ์ยาของคุณไร้ขอบเขตจริงๆ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Amazing. Your holiday paranoia truly knows no bounds.น่าทึ่งมาก ความฟุ้งซ่านเรื่องวันหยุดของคุณ\ไม่มีขอบเขตเลยจริงๆ The Treasure of Serena Madre (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boundsAll these are ways of exceeding the bounds imposed on us by human nature.
boundsHe has risen to the present position by leaps and bounds.
boundsHe hit the ball out of bounds.
boundsHer love of money is without bounds.
boundsHis ambition knows no bounds.
boundsHis career is progressing in leaps and bounds.
boundsHis curiosity knew no bounds.
boundsHis greed for power knows no bounds.
boundsIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
boundsMy heart bounds with expectation.
boundsProgress in medicine is going ahead by leaps and bounds.
boundsShe praised me, saying my English had improved by leaps and bounds.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds   FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
ธง[n.] (thong) EN: limits ; bounds   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNDS    B AW1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bounds    (v) (b au1 n d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
OB[オービー, o-bi-] (n) (1) (See オールドボーイ) old boy; OB; (2) out-of-bounds [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
アウトオブバウンズ[, autoobubaunzu] (n) out of bounds [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
限り[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P) [Add to Longdo]
限度[げんど, gendo] (n) limit; bounds; (P) [Add to Longdo]
際限[さいげん, saigen] (n) limits; end; bounds; (P) [Add to Longdo]
上下限[じょうげげん, jougegen] (n) {comp} bounds [Add to Longdo]
食み出る(P);はみ出る[はみでる, hamideru] (v1,vi) (1) to jut out (of bounds); (2) to be crowded out; to be forced out; (P) [Add to Longdo]
食出(io);食み出し;はみ出し[はみだし, hamidashi] (n) jutting out (of bounds); being crowded out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bounds \bounds\ n.
   1. the line or plane indicating the limit or extent of
    something; as, the fotball was caught out of bounds.
 
   Syn: boundary, bound.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the greatest possible extent or degree of something.
 
   Syn: limit, boundary.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bounds
   n 1: the line or plane indicating the limit or extent of
      something [syn: {boundary}, {bound}, {bounds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top