Search result for

bother

(76 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bother-, *bother*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bother[VT] ทำให้ตัวเองยุ่งยาก
bother[N] ตัวก่อปัญหา, See also: ตัวปัญหา, Syn. trouble
bother[VT] ทำให้เกิดปัญหา, See also: ทำให้ยุ่งยาก, Syn. annoy
bother[N] การรบกวน, Syn. nuisance
bothered[VT] เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
bothersome[ADJ] ที่รบกวน, Syn. troublesome
bother with[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about
bother about[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother with
bother one's head about[IDM] ทำให้กังวลเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying

English-Thai: Nontri Dictionary
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's no bother.ไม่เป็นไรหรอก. New Haven Can Wait (2008)
Is my presence here bothering you?ท่าทางผมกวนคุณหรือไง? Odyssey (2008)
Is this bothering you?รบกวนคุณหรือเปล่า? Odyssey (2008)
Then why did you bother coming out with me?ดังนั้นทำไมคุณไม่ออกไปกับผม Adverse Events (2008)
You might've figured out my motives faster if you had bothered to ask my name.คุณด่วนสรุปเรื่องฉันเร็วไป ทั้งๆที่คุณยังไม่ถามชื่อฉันด้วยซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
You withhold things other people would never bother to.ของคุณทั้งหมด คนอื่นๆ ไม่เคยเบื่อ Lucky Thirteen (2008)
It doesn't bother you that House wouldn't take just two secondsมันไม่กวนใจคุณเหรอที่เฮาส์ไม่แม้แต่จะใช้เวลา 2 วินาที Dying Changes Everything (2008)
Don't bother, Merlin, I'm not interested.มันไม่ได้เกี่ยวกับอาเธอร์เลย เพื่อเพื่อนของเรา เจ้าจะทิ้งพวกเขาหรอ The Moment of Truth (2008)
Nani ga okite mo kibun wa heno heno kappa No matter what may happen, I feel as though nothing can bother me,CHA-LA HEAD-CHA-LA Nani ga okite mo kibun wa heno-heno kappa Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What bothers Your Majesty?มีเรื่องอันใดให้ฝ่าบาทขุ่นเคืองพระทัย Portrait of a Beauty (2008)
Something bothering you?ยังมีเรื่องอะไรอีกเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
Don't bother with the trip I'll take care of your waterworksอย่าเพิ่งเบื่อสิคะ ข้าจะรินเหล้าให้ท่านดื่มเอง Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botherAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
botherAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
botherCan I bother you for something?
botherChildren often bother their parents.
botherDo not bother to come to my home.
botherDon't bother about my lunch. I'll eat out.
botherDon't bother coming in this rain.
botherDon't bother me with such foolish questions.
botherDon't bother me with such trifles.
botherDon't bother to answer this letter.
botherDon't bother to call me.
botherDon't bother to call on him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามตื๊อ[V] pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
กวนใจ[V] disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth)   
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke   FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother   
ไม่ถือสา[v. exp.] (mai theūsā) EN: not to mind ; not to be bothered by (sth) ; be alright   
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome   FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
เป็นกังวล[v.] (pen kangwon) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: se soucier ; se préoccuper
เป็นทุกข์[v. exp.] (pen thuk) EN: be worried ; concern ; be anxious ; bother ; worry   FR: être malheureux
รำคาญ[v. exp.] (ramkhān) EN: feel annoyed ; get annoyed ; be bothered ; be fed up (with) ; feel bored   FR: être ennuyé ; être tracassé ; être contrarié

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTHER    B AA1 DH ER0
BOTHERS    B AA1 DH ER0 Z
BOTHERED    B AA1 DH ER0 D
BOTHERING    B AA1 DH ER0 IH0 NG
BOTHERSOME    B AA1 DH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bother    (v) (b o1 dh @ r)
bothers    (v) (b o1 dh @ z)
bothered    (v) (b o1 dh @ d)
bothering    (v) (b o1 dh @ r i ng)
bothersome    (j) (b o1 dh @ s @ m)
botheration    (uh) (b o2 dh @ r ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]
寒がる[さむがる, samugaru] (v5r,vi) (See がる,寒い) to be bothered by coldness; to complain about the cold [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
苦になる[くになる, kuninaru] (exp,v5r) to be bothered (by something); to suffer [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦扰[fán rǎo, ㄈㄢˊ ㄖㄠˇ, / ] bother, #52,124 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bother \Both"er\, v. i.
   To feel care or anxiety; to make or take trouble; to be
   troublesome.
   [1913 Webster]
 
      Without bothering about it.       --H. James.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bother \Both"er\, n.
   One who, or that which, bothers; state of perplexity or
   annoyance; embarrassment; worry; disturbance; petty trouble;
   as, to be in a bother.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bother \Both"er\, v. t. [imp. & p. p. {Bothered} (?); p. pr. &
   vb. n. {Bothering}.] [Cf. Ir. buaidhirt trouble, buaidhrim I
   vex.]
   To annoy; to trouble; to worry; to perplex. See {Pother}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The imperative is sometimes used as an exclamation
      mildly imprecatory.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bother
   n 1: an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss";
      "they had labor trouble"; "a spot of bother" [syn: {fuss},
      {trouble}, {bother}, {hassle}]
   2: something or someone that causes trouble; a source of
     unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a
     dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's
     an infliction" [syn: {annoyance}, {bother}, {botheration},
     {pain}, {infliction}, {pain in the neck}, {pain in the ass}]
   v 1: take the trouble to do something; concern oneself; "He did
      not trouble to call his mother on her birthday"; "Don't
      bother, please" [syn: {trouble oneself}, {trouble},
      {bother}, {inconvenience oneself}]
   2: cause annoyance in; disturb, especially by minor irritations;
     "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers me"; "It
     irritates me that she never closes the door after she leaves"
     [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get at},
     {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
     {chafe}, {devil}]
   3: to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble
     you, but..." [syn: {trouble}, {put out}, {inconvenience},
     {disoblige}, {discommode}, {incommode}, {bother}]
   4: intrude or enter uninvited; "Don't bother the professor while
     she is grading term papers"
   5: make nervous or agitated; "The mere thought of her bothered
     him and made his heart beat faster"
   6: make confused or perplexed or puzzled

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top