Search result for

borneo

(35 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -borneo-, *borneo*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borneo(บอร์'เนียว) n. เกาะบอร์เนียว., See also: Bornean adj.,n. ดูBorneo

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Barely 20 years ago, Borneo, the 4th largest island in the world, was covered by a vast primary forest.เมื่อ 20 ปีที่แล้ว, บอร์เนียว เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ปกคลุมด้วยผืนป่า อันกว้างใหญ่ไพศาล Home (2009)
In Borneo, this bond has been broken in what was one of the Earth's greatest reservoirs of biodiversity.ในบอร์เนียว, สายสัมพันธ์นี้ต้องขาดลง จากที่เคยเป็นแหล่งความหลากหลาย ทางชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก Home (2009)
This catastrophe was provoked by the decision to produce palm oil, one of the most productive and consumed oils in the world, on Borneo.ความหายนะนี้เกิดจาก การตัดสินใจผลิตน้ำมันปาล์ม หนึ่งในน้ำมันที่บริโภคมากที่สุดในโลก ผลิตที่บอร์เนียว Home (2009)
My father told me he planned to expand his trade route to Sumatra and Borneo, but I don't think he was looking far enough.พ่อของหนูเคยบอกว่าต้องการขยายเส้นทางการค้า ไปให้ถึงเกาะสุมาตราแล้วก็บอเนียว แต่หนูคิดว่าพ่อยังมองไปไม่ไกลพอ Alice in Wonderland (2010)
A particularly virulent strain of monkey flu has arrived in Ohio from Borneo, where it had been festering in a small clutch of loud, bisexual primates, not unlike your very Glee Club.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไข้หวัดลิงสายพันธุ์รุนแรง ที่เข้ามาถึงโอไฮโอ้มาจากบอร์เนียว ที่ๆมีแต่หนอง เกาะติดบนตัวพวกลิงสองเพศ ที่ชอบส่งเสียงดัง The Substitute (2010)
We were in Borneo.เราไปที่บอร์เนียว Meru (2015)
Get your asses down to Borneo.ย้ายก้นไปบอร์เนียวเดี๋ยวนี้ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Welcome to Borneo.- ขอต้อนรับสู่บอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
First described in 1892 by Houghton the last person to see it until our team brought a sample from Borneo.ถูกพบครั้งแรกในปี 1892 โดย เฮาจ์ตั้น ...เขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นมัน กระทั่งทีมของเราได้ตัวอย่างมาจากบอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
We're young. We're single. We're in Borneo.พวกเรายังเยาว์ ยังโสด พวกเราอยู่ในบอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
There haven't been practicing headhunters in Borneo for a century.เขาไม่ล่าหัวมนุษย์นานเป็นศตวรรษแล้ว นับตั้งแต่พวกเขาเข้ามาอยู่ในบอร์เนียว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- what is borneo?- บอร์เนียวคืออะไร The Fog (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิมเสน[N] borneol, See also: borneo camphor, Example: หล่อนผสมพิมเสนป่นลงไปในผงสารส้ม, Count unit: เกล็ด, Thai definition: สารชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีทั้งที่ได้จากธรรมชาติและได้จากการสังเคราะห์ ใช้ทำยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
สารภีทะเล[n.] (sānphithalē) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   

CMU English Pronouncing Dictionary
BORNEO    B AO1 R N IY0 OW2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borneobuschwachtel {f} [ornith.]Red-breasted Tree Partridge [Add to Longdo]
Borneofroschmaul {n} [ornith.]Sharpe's Frogmouth [Add to Longdo]
Borneowolltimalie {f} [ornith.]Bornean Wren Babbler [Add to Longdo]
Borneobuschsänger {m} [ornith.]Kinabalu Scrub Warbler [Add to Longdo]
Borneostutzschwanz {m} [ornith.]Bornean Stubtail [Add to Longdo]
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler [Add to Longdo]
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker [Add to Longdo]
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker [Add to Longdo]
Borneobronzemännchen {n} [ornith.]Dusky Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス領ボルネオ[イギリスりょうボルネオ, igirisu ryou boruneo] (n) British Borneo [Add to Longdo]
ヘラザメ[, herazame] (n) Borneo catshark (Apristurus platyrhynchus, species from the Western Pacific) [Add to Longdo]
ボルネオ[, boruneo] (n) Borneo [Add to Longdo]
ボルネオメジロザメ[, boruneomejirozame] (n) Borneo shark (Carcharhinus borneensis, species of requiem shark found in Borneo and China) [Add to Longdo]
竜脳[りゅうのう, ryuunou] (n) borneol (crystalline turpenoid alcohol) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰片[bīng piàn, ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄢˋ, ] borneol, #48,889 [Add to Longdo]
婆罗洲[Pó luó zhōu, ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄓㄡ, / ] Borneo province of Indonesia on Kalimantan Island), #84,206 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Borneo
   n 1: 3rd largest island in the world; in the western Pacific to
      the north of Java; largely covered by dense jungle and rain
      forest; part of the Malay Archipelago [syn: {Borneo},
      {Kalimantan}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Borneo [bɔrnejo]
   Borneo
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top