Search result for

booth

(53 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -booth-, *booth*
English-Thai: Longdo Dictionary
phone booth(n) ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
booth[N] บูธ / ซุ้ม / คูหา, Syn. compartment
booth[N] โต๊ะเล็กๆ ในร้านอาหารหรือบาร์ ประกอบด้วยเก้าอี้พนักสูงสองตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booth(บูธ) n. แผงลอย,ห้องเล็ก ต่างหาก,ศอก,โต๊ะแยกเฉพาะส่วน,หน่วยลงบัตรเลือกตั้ง, Syn. stall,

English-Thai: Nontri Dictionary
booth(n) แผงลอย,คอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Booth.บูธ The Bond in the Boot (2009)
Booth.บูธครับ The Couple in the Cave (2010)
Booth.บูธพูด The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Booth!บูธ! Dead Men Tell No Tales (2015)
The bartender says she's in the corner booth.บาร์เทนเดอร์บอกว่า เธอร์อยู่ที่หัวมุมของบูธ There Might be Blood (2008)
Boyfriends and girlfriends have to do photo booth pictures. Which one should we take?คนเป็นแฟนกันเค้าด็ต้องถ่ายรูปคู่กัน เราจะเลือกเเบไหนดีนะ Akai ito (2008)
The actor my grandfather worked for was John Wilkes Booth.นักแสดงที่ปู่ของฉันทำงานให้ ชื่อ จอห์น วิลค์ส บู๊ธ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Wrote a column about toll booths. Went to dinner to celebrateJenny's raise.เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับด่านเก็บเงิน พาเจนนี่ไปดินเนอร์เพื่อฉลองการขึ้นเงินเดือน Marley & Me (2008)
- Whose booth is that? - That's Zeta's booth.- นั้น บูทของใครกันน่ะ นั้นมันบูทพวกซีต้านี่ The House Bunny (2008)
Don't be ridiculous. Why would they have a booth?อย่ามาตลกน่า ทำไมพวกนั้นถึงมีบูทได้? The House Bunny (2008)
Well, it was being delivered on the tops of phone booths with aliases, and at airports by people with gloves on.มันถูกส่งมอบไว้เหนือตู้โทรศัพท์ โดยใช้นามแฝง แล้วก็ที่สนามบินโดยพวกคนที่ใส่ถุงมือ Frost/Nixon (2008)
So they gave us a boothเขากำหนดนัดวันอังคาร The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boothI have left my umbrella in the phone booth.
boothTelephone booths are as scarce as hen's teeth around here.
boothThere is a telephone booth at the corner of the street.
boothTom ran and ran, until at last he saw the telephone booth.
boothWhere's the ticket booth?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผง[N] stand, See also: booth, stall, Syn. แผงลอย, Example: เขาช่วยกันจัดแผงเตรียมเอาเสื้อผ้าขึ้นโชว์ลูกค้า, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของซึ่งเคลื่อนที่ได้ จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สำหรับสิ่งของต่างๆ
แผงลอย[N] stall, See also: booth, stand, Syn. ร้านค้าเคลื่อนที่, หาบเร่, Example: เขาชองเดินไปกินข้าวที่แผงลอยในตลาดเสมอ เวลาไม่มีใครทำกับข้าวให้, Count unit: แผง, Thai definition: ที่ขายของเคลื่อนที่ได้ที่จัดไว้ในถนนหรือที่สาธารณะ สําหรับขายอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
แผง[n.] (phaēng) EN: stand ; booth ; stall ; kiosk   FR: étalage [m]
แผงลอย[n.] (phaēngløi) EN: stall ; street stall ; stand ; booth   FR: étalage [m] ; éventaire [m] ; étal [m] (vx) ; devanture [f]
เผาตู้โทรศัพท์[v. exp.] (phao tū thōrasap) EN: set a telephone booth on fire ; burn a phone booth   FR: incendier une cabine téléphonique
ป้อมตำรวจ[n. exp.] (pǿm tamrūat) EN: police booth ; police kiosk ; police box   FR: guérite de police [f]
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ[n. exp.] (tū thōrasap sāthārana) EN: telephone booth ; public telephone booth   FR: cabine téléphonique [f] ; téléphone public [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOTH    B UW1 TH
BOOTHE    B UW1 DH
BOOTHS    B UW1 TH S
BOOTHBY    B UW1 TH B IY0
BOOTHMAN    B UW1 TH M AH0 N
BOOTHROYD    B UW1 TH R OY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
booth    (n) (b uu1 dh)
booths    (n) (b uu1 dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bude {f}; Stand {m}; Zelle {f} | Buden {pl}; Stände {pl}; Zellen {pl}booth | booths; boothes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
ブース[, bu-su] (n) booth; (P) [Add to Longdo]
プリクラ[, purikura] (n) (abbr) photo booth that prints out cards and stickers of the resulting photograph, which are then traded among friends (wasei [Add to Longdo]
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.) [Add to Longdo]
仮小屋[かりごや, karigoya] (n) booth; shack; hut; shed [Add to Longdo]
公衆ブース[こうしゅうブース, koushuu bu-su] (n) public booth; public kiosk [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] (n,vs) (1) setting up a food stall or booth (bazaar, festival); (n,adj-f,vs) (2) opening a branch office [Add to Longdo]
床店[とこみせ, tokomise] (n) booth or stall in front of a home [Add to Longdo]
制御室[せいぎょしつ, seigyoshitsu] (n) control room; control booth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摊子[tān zi, ㄊㄢ ㄗ˙, / ] booth, #28,649 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Booth \Booth\ (b[=oo][th]), n. [OE. bothe; cf. Icel. b[=u][eth],
   Dan. & Sw. bod, MHG. buode, G. bude, baude; from the same
   root as AS. b[=u]an to dwell, E. boor, bower, be; cf. Bohem.
   bauda, Pol. buda, Russ. budka, Lith. buda, W. bwth, pl.
   bythod, Gael. buth, Ir. both.]
   1. A house or shed built of boards, boughs, or other slight
    materials, for temporary occupation. --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. A covered stall or other temporary structure in a fair, or
    market, or at a polling place.
    [1913 Webster]
 
   3. a partly enclosed area within a room for use of one or a
    small number of people, such as one in a restaurant having
    a table and seats, or one at an exhibition containing a
    display of products from one organization.
    [PJC]
 
   4. a small structure designed for the use of one person
    performing a special activity; as, a telephone booth; a
    highway toll booth; a projection booth; a guard booth.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 booth
   n 1: a table (in a restaurant or bar) surrounded by two high-
      backed benches
   2: small area set off by walls for special use [syn: {booth},
     {cubicle}, {stall}, {kiosk}]
   3: United States actor and assassin of President Lincoln
     (1838-1865) [syn: {Booth}, {John Wilkes Booth}]
   4: a small shop at a fair; for selling goods or entertainment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top