Search result for

boon

(64 entries)
(0.0637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boon-, *boon*
Possible hiragana form: ぼおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boon[N] สิ่งที่เป็นประโยชน์, See also: สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก, Syn. benefit
boon[ADJ] ที่สนุกสนานร่าเริง, Syn. jolly
boon[ADJ] มีความกรุณา, Syn. kind, Ant. unkind
boonies[N] ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง, See also: ถิ่นทุรกันดาร
boondocks[N] พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง, Syn. boonies
boondocks[SL] พื้นที่ห่างไกลความเจริญ, See also: ชนบท, เขตรอบนอกเมือง, ชานเมือง
boondoggle[N] งานที่สูญเสียเวลาและ/หรือเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boon(บูน) n. ผลประโยชน์ที่ได้รับ,บุญคุณ,คุณานุปการ,สิ่งที่เรียกร้องหรือต้องการ,เพื่อนร่วมสนุก adj. สนุกสนาน,สนุกเฮฮา,กรุณา,โอบอ้อมอารี, Syn. windfall,blessing
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
aboon(อะบูน') adv. prep. เหนือ, บน
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon

English-Thai: Nontri Dictionary
boon(n) ผลประโยชน์,บุญคุณ,เพื่อนร่วมสนุก
baboon(n) ลิงทโมน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boondogglingการผลาญเงิน (ของรัฐ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They shouldn't make you hump the boonies when you're short.เขาไม่น่าเอาคนใกล้ปลดไปทำงานเสี่ยง Casualties of War (1989)
Fini boonies.ออกจากป่า Casualties of War (1989)
Boone!บูน! Pilot: Part 1 (2004)
My brother. Boone.พี่ชายฉัน บูน Pilot: Part 2 (2004)
"To never have been born may be the greatest boon of all.""การไม่เคยได้จุติ เป็นการจุติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" Match Point (2005)
Miss' excessive self-confidence is sometimes a boon but less often than a bane.ความมั่นใจในตัวเองเกินไปของคุณหนูบางครั้งก็นำเรื่องที่ดีมา แต่ไม่บ่อยเท่ากับเรื่องไม่ดี Episode #1.9 (2006)
Goddamn boondocks!กันดารชะมัด! A Millionaire's First Love (2006)
What are you doing in these boondocks?ตกลงแกมาทำอะไรที่บ้านนอกนี่กันแน่? A Millionaire's First Love (2006)
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
This place used to be called Boon-Nae-Dong.สถานที่แห่งนี้ เคยเรียกกันว่า บูน แน ดง Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Yes, I'm at the bus accident site in Boon-Nae Dong.ครับ ตอนนี้ผมอยู่ตรงสถานที่เกิดเหตุ ใน บุน แน ดง แล้วครับ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
And in her gratitude, she will see fit to grant us boons.ด้วยความซาบซึ้งบุญคุณพวกเรา นางจะตอบแทนพวกเราเอง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boonThis dictionary is great boon up to us.
boonHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญส่ง เลขะกุล[n. prop.] (Bunsong Lekhakun) EN: Boonsong Lekagul   FR: Boonsong Lekagul
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo nā yak Mø Bunsong) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat   
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล[n. prop.] (Kheūoen Maē Ngat Sombūnchon) EN: Reservoir of Mae Ngat Somboonchol   
คู่ซี้[n.] (khūsī) EN: boon companion ; inseparable friend ; intimate friend ; buddy ; trusted companion   FR: ami fidèle [m] ; pote (inf.) [m]
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[n. exp.] (krarøk lāk sī Mø Bunsung) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel   
ลิงบาบูน[n.] (ling bābūn) EN: baboon   FR: babouin [m]
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์[n. prop.] (Naorawat Phongphaibūn) EN: Naowarat Pongpaiboon   FR: Naowarat Pongpaiboon
งูลายสอหมอบุญส่ง[n. exp.] (ngū lāisø Mø Bunsong) EN: Boonsong's Keelback   
สนธิ บุญยรัตกลิน[n. prop.] (Sonthi Bunyaratkalin) EN: Sonthi Boonyaratkalin   FR: Sonthi Boonyaratkalin

CMU English Pronouncing Dictionary
BOON    B UW1 N
BOONE    B UW1 N
BOONTON    B UW1 N T AH0 N
BOONSTRA    B UW1 N S T R AH0
BOONDOCKS    B UW1 N D AA2 K S
BOONVILLE    B UW1 N V IH2 L
BOONDOGGLE    B UW2 N D AA1 G AH0 L
BOONDOGGLES    B UW2 N D AA1 G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boon    (n) (b uu1 n)
boons    (n) (b uu1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
ゲラダ狒狒;ゲラダ狒々[ゲラダひひ, gerada hihi] (n) gelada baboon [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
語幹形成母音[ごかんけいせいぼおん, gokankeiseiboon] (n) {ling} thematic; thematic vowel [Add to Longdo]
賜り物[たまわりもの, tamawarimono] (n) boon; gift [Add to Longdo]
賜物;賜[たまもの, tamamono] (n) gift; boon; result; fruit [Add to Longdo]
授かり物;授かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing [Add to Longdo]
長物[ちょうぶつ;ながもの, choubutsu ; nagamono] (n) (1) something long; (2) (See 無用の長物) useless things; white elephant; boondoggle [Add to Longdo]
母音動詞[ぼおんどうし, boondoushi] (n) vowel stem verb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boon \Boon\ (b[=oo]n), n. [OE. bone, boin, a petition, fr. Icel.
   b[=o]n; akin to Sw. & Dan. b[aum]n, AS. b[=e]n, and perh. to
   E. ban; but influenced by F. bon good, fr. L. bonus.
   [root]86. See 2d {Ban}, {Bounty}.]
   1. A prayer or petition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For which to God he made so many an idle boon.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is asked or granted as a benefit or favor; a
    gift; a benefaction; a grant; a present.
    [1913 Webster]
 
       Every good gift and every perfect boon is from
       above.                --James i. 17
                          (Rev. Ver. ).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boon \Boon\, a. [F. bon. See {Boon}, n.]
   1. Good; prosperous; as, boon voyage. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Kind; bountiful; benign.
    [1913 Webster]
 
       Which . . . Nature boon
       Poured forth profuse on hill, and dale, and plain.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Gay; merry; jovial; convivial.
    [1913 Webster]
 
       A boon companion, loving his bottle. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boon \Boon\, n. [Scot. boon, bune, been, Gael. & Ir. bunach
   coarse tow, fr. bun root, stubble.]
   The woody portion flax, which is separated from the fiber as
   refuse matter by retting, braking, and scutching.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boon
   adj 1: very close and convivial; "boon companions"
   n 1: a desirable state; "enjoy the blessings of peace"; "a
      spanking breeze is a boon to sailors" [syn: {blessing},
      {boon}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 boon [bon]
   bean
   haricot
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top