Search result for

boom

(95 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boom-, *boom*
Possible hiragana form: ぼおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boom[VI] เปล่งเสียง, See also: เปล่งเสียงดัง, Syn. rumble
boom[N] เสียงดัง, See also: เสียงตูม, เสียงตึงตัง, เสียงตูมตาม, Syn. bang
boom[VI] เจริญรุ่งเรือง, Syn. flourish, develop
boom[VT] ตี, See also: ตีอย่างแรง
boom[N] ความเจริญรุ่งเรือง, See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ, Syn. flourish, Ant. slump
boom[N] ขุมทอง, See also: โอกาสทอง
boom[N] ขาตั้งไมโครโฟน
boom[N] ไม้ขวางที่ผูกข้างเรือ
boomer[N] ผู้กำเนิดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2
boomer[N] ผู้เกิดตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
boom(vi) เสียงดัง
boomerang(n) บูมเมอแรง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boom ทุ่นเป็นแนว
ทุ่นที่เรียงเป็นแนวเพื่อป้องกันการปะทะ หรือเพื่อปิดล้อม เช่น ล้อมคราบน้ำมัน [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
boom (n ) เสาปั้นจั่น
boom stop แขนยก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boom.บึมมม Saw III (2006)
Boom.บูม The Man from the Other Side (2010)
And when they were really needed, Boom.และเมื่อพวกมันพร้อมก็.. Not Cancer (2008)
Boom!บูม! Episode #1.7 (2008)
- What about the boom?-แล้วเรื่องระเบิดล่ะ Pilot (2008)
Boom mike!ขาไมค์นี่ Bolt (2008)
- We got a boom mike. - That's a boom mike.นั่นขาไมค์นี่ นั่นมันขาไมค์ Bolt (2008)
Uh, who cares if the dog sees a boom mike?โธ่ ใครสนว่าหมาจะมองเห็นรึเปล่าล่ะ อิแค่ขาไมค์ Bolt (2008)
And it's why we most certainly do not let the dog see boom mikes!และนั่นทำให้เราแน่ใจว่า\ เราจะไม่ให้หมาเห็นขาไมค์เด็ดขาด Bolt (2008)
Touch that thing and we all go boom-boom. Show me your hands.ชักปืนขึ้นมาสิ เราระเบิดแน่ ยกมือขึ้น The Lazarus Project (2008)
Go boom!บูม! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Boom goes the dynamite.น่าฟัดจริงๆเลยผับผ่า Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boomYou don't need to bring up "A Winter Sonata" to show that South Korean culture having an unexpected boom in Japan.
boomThe computer industry is enjoying a boom.
boomThe net economy is booming.
boomJapanese comics have boomed on a large scale.
boomThe boom has peaked out.
boomThe postwar has experienced several long periods of continuous strong prosperity, among which are the Jinmu Boom and the Iwato boom.
boomFor some reason economic booms have names taken from Japanese mythology given to them.
boomThe Japanese economy was in an unprecedented boom at that time.
boomThe industry has seen many booms and busts in the past.
boomHer unkind words boomeranged.
boomThat way you keep thinking about me but are unable to admit to your feelings, that hot and cold feel is a real boom among young men!
boomThe boomerang hurtled, whistling through the air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู[ADJ] booming, See also: thriving, prosperous, flourishing, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, Example: การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึงยุคเฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน, Thai definition: ที่มีความเจริญก้าวหน้า, ที่รุ่งเรืองสดใส
ตูมตาม[ADV] boom, See also: sound as booming, Example: ตอนได้ยินเสียงถล่มประตูหนแรก ใจผมเต้นตูมตาม ขนลุกขนชันหมด, Thai definition: เสียงดังเอะอะอึกทึก
ตูม[ADV] boom, See also: bang, boom, blast, explosion, Syn. ตูมๆ, Example: พอเสียงระเบิดดังตูม ประดาผีทั้งหลายก็รีบวิ่งแจ้นออกมาทันทีด้วยความอกสั่นขวัญหาย, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูม[X] (būm) EN: boom ; bang   FR: boum
เฟื่อง[v.] (feuang) EN: boom ; prosper ; thrive   FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[v.] (feuangfū) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish   
เฟื่องฟู[adj.] (feuangfū) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing   FR: prospère ; florissant
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
เสียงตูม ๆ[n.] (sīeng tūm tūm) EN: booming (voices)   FR: brouhaha [m]
ตูม[n.] (tūm) EN: boom ; bang ; rumble   FR: boum [m] ; bang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOOM    B UW1 M
BOOMS    B UW1 M Z
BOOMED    B UW1 M D
BOOMER    B UW1 M ER0
BOOM'S    B UW1 M Z
BOOMBOX    B UH1 M B AA2 K S
BOOMING    B UW1 M IH0 NG
BOOMERS    B UW1 M ER0 Z
BOOMLET    B UW1 M L AH0 T
BOOMSMA    B UW1 M Z M AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boom    (v) (b uu1 m)
booms    (v) (b uu1 m z)
boomed    (v) (b uu1 m d)
booming    (v) (b uu1 m i ng)
boomerang    (n) (b uu1 m @ r a ng)
boomerangs    (n) (b uu1 m @ r a ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegerkran {m}boom crane [Add to Longdo]
Baumniederholer {m}boom vang [Add to Longdo]
Boom {m}; Konjunktur {f}; Hochkonjunktur {f}; Aufschwung {m} | Aufschwünge {pl} | einen Boom erleben; einen Aufschwung erleben; boomen | einen Aufschwung nehmend | einen Aufschwung genommenboom | booms | to boom | booming | boomed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オカルトブーム[, okarutobu-mu] (n) occult fad; occult boom [Add to Longdo]
オリンピック景気[オリンピックけいき, orinpikku keiki] (n) economic boom created by the Tokyo Olympic Games (1962-1964) [Add to Longdo]
ソニックブーム[, sonikkubu-mu] (n) sonic boom [Add to Longdo]
ブーム[, bu-mu] (n) boom; (P) [Add to Longdo]
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus) [Add to Longdo]
ブーメラン[, bu-meran] (n) boomerang; (P) [Add to Longdo]
ブーメラン効果[ブーメランこうか, bu-meran kouka] (n) boomerang effect [Add to Longdo]
ベビーブーマー[, bebi-bu-ma-] (n) baby boomer [Add to Longdo]
ベビーブーム[, bebi-bu-mu] (n) baby boom; (P) [Add to Longdo]
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] boom (of a drum), #15,117 [Add to Longdo]
[qiáng, ㄑㄧㄤˊ, / ] boom; mast, #36,712 [Add to Longdo]
[dōng, ㄉㄨㄥ, ] boom (of a drum), #305,009 [Add to Longdo]
噪音盒[zào yīn hé, ㄗㄠˋ ㄏㄜˊ, ] boombox; ghetto blaster [Add to Longdo]
康乾盛世[kāng qián shèng shì, ㄎㄤ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥˋ ㄕˋ, ] booming and golden age of Qing dynasty (from Kang Xi to Qian Long emperors) [Add to Longdo]
横桁帆[héng héng fān, ㄏㄥˊ ㄏㄥˊ ㄈㄢ, / ] boom sail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boom \Boom\, n.
   1. A hollow roar, as of waves or cannon; also, the hollow cry
    of the bittern; a booming.
    [1913 Webster]
 
   2. A strong and extensive advance, with more or less noisy
    excitement; -- applied colloquially or humorously to
    market prices, the demand for stocks or commodities and to
    political chances of aspirants to office; as, a boom in
    the stock market; a boom in coffee. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boom \Boom\, v. t.
   To cause to advance rapidly in price; as, to boom railroad or
   mining shares; to create a "boom" for; as to boom Mr. C. for
   senator. [Colloq. U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boom \Boom\ (b[=oo]m), v. t. (Naut.)
   To extend, or push, with a boom or pole; as, to boom out a
   sail; to boom off a boat.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boom \Boom\ (b[=oo]m), v. i. [imp. & p. p. {Boomed}, p. pr. &
   vb. n. {Booming}.] [Of imitative origin; cf. OE. bommen to
   hum, D. bommen to drum, sound as an empty barrel, also W.
   bwmp a hollow sound; aderyn y bwmp, the bird of the hollow
   sound, i. e., the bittern. Cf. {Bum}, {Bump}, v. i., {Bomb},
   v. i.]
   1. To cry with a hollow note; to make a hollow sound, as the
    bittern, and some insects.
    [1913 Webster]
 
       At eve the beetle boometh
       Athwart the thicket lone.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a hollow sound, as of waves or cannon.
    [1913 Webster]
 
       Alarm guns booming through the night air. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   3. To rush with violence and noise, as a ship under a press
    of sail, before a free wind.
    [1913 Webster]
 
       She comes booming down before it.   --Totten.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a rapid growth in market value or in popular
    favor; to go on rushingly.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boom \Boom\ (b[=oo]m), n. [D. boom tree, pole, beam, bar. See
   {Beam}.]
   1. (Naut.) A long pole or spar, run out for the purpose of
    extending the bottom of a particular sail; as, the jib
    boom, the studding-sail boom, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) A long spar or beam, projecting from the mast of a
    derrick, from the outer end of which the body to be lifted
    is suspended.
    [1913 Webster]
 
   3. A pole with a conspicuous top, set up to mark the channel
    in a river or harbor. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil. & Naval) A strong chain cable, or line of spars
    bound together, extended across a river or the mouth of a
    harbor, to obstruct navigation or passage.
    [1913 Webster]
 
   5. (Lumbering) A line of connected floating timbers stretched
    across a river, or inclosing an area of water, to keep saw
    logs, etc., from floating away.
    [1913 Webster]
 
   {Boom iron}, one of the iron rings on the yards through which
    the studding-sail booms traverse.
 
   {The booms}, that space on the upper deck of a ship between
    the foremast and mainmast, where the boats, spare spars,
    etc., are stowed. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boom
   n 1: a deep prolonged loud noise [syn: {boom}, {roar},
      {roaring}, {thunder}]
   2: a state of economic prosperity
   3: a sudden happening that brings good fortune (as a sudden
     opportunity to make money); "the demand for testing has
     created a boom for those unregulated laboratories where boxes
     of specimen jars are processed like an assembly line" [syn:
     {boom}, {bonanza}, {gold rush}, {gravy}, {godsend}, {manna
     from heaven}, {windfall}, {bunce}]
   4: a pole carrying an overhead microphone projected over a film
     or tv set [syn: {boom}, {microphone boom}]
   5: any of various more-or-less horizontal spars or poles used to
     extend the foot of a sail or for handling cargo or in mooring
   v 1: make a resonant sound, like artillery; "His deep voice
      boomed through the hall" [syn: {boom}, {din}]
   2: hit hard; "He smashed a 3-run homer" [syn: {smash}, {nail},
     {boom}, {blast}]
   3: be the case that thunder is being heard; "Whenever it
     thunders, my dog crawls under the bed" [syn: {thunder},
     {boom}]
   4: make a deep hollow sound; "Her voice booms out the words of
     the song" [syn: {boom}, {boom out}]
   5: grow vigorously; "The deer population in this town is
     thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
     {flourish}, {expand}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 boom‐
   arboreal; tree; tree‐; of a tree
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 boom [bom]
   tree
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Boom [buːm] (n) , s.(m )
   boom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top