Search result for

bonnily

(77 entries)
(1.561 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonnily-, *bonnily*, bonny
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bonnily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bonnily*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bonnie(adj) แข็งแรง,น่ารัก,สวยงาม,ร่าเริงดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
BONNIE:BONNIE: Fool Me Once (2010)
Bonnie!Bonnie! Total Eclipse of the Heart (2014)
Bonnie...Bonnie ... Who's Dead? (2016)
We're on TV. We're like this bio-chem version of Bonnie and Clyde.กำลังออกทีวี เราเหมือน บอนนี่ กับ ไคลท์ ตอนอาวุธเคมี WarGames: The Dead Code (2008)
Bonnie And Clyde type operation?ปฏิบัติการแบบคู่หูบอนนี่และไคลด์รึไง Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
You're not Bonnie. You're Ma Barker.คุณไม่ใช่บอนนี่นะ คุณคือมา บาร์คเกอร์ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Bonnie...บอบนี่... Friday Night Bites (2009)
Bonnie.บอนนี่ Friday Night Bites (2009)
Good morning, Bonnie.อรุณสวัสดิ์ บอนนี่ Friday Night Bites (2009)
Bonnie, wait...บอนนี่ เดี๋ยว... Friday Night Bites (2009)
You, me, and Bonnie.คุณ ฉัน กับ บอนนี่ Friday Night Bites (2009)
Don't change the subject, Bonnie Bennett.อย่าเปลี่ยนเรื่อง บอนนี่ เบนเน็ท Friday Night Bites (2009)
Bonnie, you should have seen Stefan today.บอนนี่ เธอน่าจะเห็นสเตฟานวันนี้ Friday Night Bites (2009)
Bonnie's family has a lineage of witches.ครอบครัวของบอนนี่มีเชื้อสายแม่มดน่ะ Friday Night Bites (2009)
Bonnie said you were doing dinner, so we brought dessert.บอนนี่บอกว่าเธอทำอาหารค่ำ เราเลยเอาของว่างมาให้ Friday Night Bites (2009)
Elena and Bonnie are finishing up the dishes.เอเลน่ากับบอนนี่ล้างจานเกือบจะเสร็จแล้ว Friday Night Bites (2009)
No, Bonnie, seriously. What was it?ไม่ บอนนี่ เอาจริงนะ มันคืออะไร... Friday Night Bites (2009)
BONNIE:เธอว่าดาวหางเป็นสัญญาณ\ ว่าจะเกิดลางร้าย The Night of the Comet (2009)
- I'm not ready, Bonnie.แล้วใครจะพร้อมกัน The Night of the Comet (2009)
Yeah, Bonnie says it's a harbinger of evil.ใช่ บอนนี่เคยบอกไว้มันเป็นลางของสิ่งชั่วร้าย The Night of the Comet (2009)
I--I'm sorry, Bonnie.ฉะ ฉันขอโทษ บอนนี่ Pilot (2009)
I'm meeting Bonnie at the grill.หนูนัดเจอกับบอนนี่ที่ร้านอาหารคะ Pilot (2009)
Bonnie:บอนนี่: Pilot (2009)
Bonnie!บอนนี่! Pilot (2009)
No, it's Bonnie. She's...เปล่า บอนนี่น่ะ เธอ... Pilot (2009)
I like Bonnie, she seems like a good friend.ผมชอบบอนนี่ เธอดูเหมือนว่าจะเป็นเพื่อนที่ดี Pilot (2009)
Bonnie, what?บอนนี่ อะไร? Pilot (2009)
Bonnie, out with it.เพราะแคโรไลจะฆ่าฉันแน่ Family Ties (2009)
Bonnie: uh-uh, no.อ่ะ อ่า ไม่ You're Undead to Me (2009)
Bonnie!บอนนี่! You're Undead to Me (2009)
Bonnie!บอนนี่! You're Undead to Me (2009)
Bonnie!บอนนี่! You're Undead to Me (2009)
Oh, Bonnie.โอ้ บอนนี่ Haunted (2009)
Bonnie, what's going on?บอนนี่ เกิดอะไรขึ้นน่ะ? 162 Candles (2009)
- But Bonnie has it.- แต่มันอยู่ที่บอนนี่ 162 Candles (2009)
What do you mean that you can't, Bonnie?เธอหมายความว่าไง ว่าคืนไม่ได้น่ะ บอนนี่? 162 Candles (2009)
Bonnie won't give it to me.บอนนี่ไม่ยอมให้ฉัน 162 Candles (2009)
Bonnie has it. Get it from her.มันอยู่กับบอนนี่ เอาคืนมาจากเธอ History Repeating (2009)
Aah! [wind blowing] Elena: have you even talked to bonnie?อ้าาา เธอได้คุยกับบอนนี่ไหม? History Repeating (2009)
Bonnie?บอนนี่? History Repeating (2009)
Believe it or not, bonnie, I wanna protect you.จะเชื่อหรือไม่ บอนนี่ ผมต้องการปกป้องคุณ History Repeating (2009)
What would Damon want with bonnie?เดม่อนต้องการอะไรจากบอนนี่? History Repeating (2009)
Caroline got it from Damon, and she gave it bonnie, and now Damon wants it back.และเธอให้มันกับบอนนี่ และตอนนี้เดม่อน ต้องการมันคืน History Repeating (2009)
It has to do with bonnie's heritage.มันเป็น มรดกของบอนนี่ History Repeating (2009)
About bonnie?เกี่ยวกับบอนนี่? History Repeating (2009)
Heh. Why are you such a little liar, bonnie?เฮ้ ทำไมเธอช่าง เป็นคนขี้โกหก บอนนี่? History Repeating (2009)
Bonnie.บอนนี่ History Repeating (2009)
Ok, now take a deep breath. [deep breath] bonnie, call to her.แล้วก็ หายใจเข้าลึกๆ บอนนี่ เรียกเธอสิ History Repeating (2009)
Um... guys... bonnie: oh, my god!อืม.. พวกเธอ โอ้ พระเจ้า History Repeating (2009)
[bonnie screams] bonnie!บอนนี่ History Repeating (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bonniEntirely Bonnie and Clyde.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid   FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche = boniche [f] (fam. - péj.)
คนขายถ่าน[n. exp.] (khonkhāi thān) FR: charbonnier [m] ; charbonnière [f] ; marchand de charbon [m] ; bougnat [m] (fam. - vx)
นกเงือกดำ[n. exp.] (nok ngeūak dam) EN: Black Hornbill   FR: Calao charbonnier [m]
นกติ๊ดใหญ่[n. exp.] (nok tit yai) EN: Great Tit   FR: Mésange charbonnière [f] ; Grande Charbonnière [f]
ทำให้ดีขึ้น[v. exp.] (thamhai dīkheun) EN: enhance   FR: améliorer ; abonnir (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
BONNIE    B AA1 N IY0
BONNIN    B AA1 N IH2 N
BONNIBEL    B AA1 N AH0 B AH0 L
BONNIE'S    B AA1 N IY0 Z
BONNIBELLE    B AA1 N AH0 B EH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonnier    (j) (b o1 n i@ r)
bonnily    (a) (b o1 n i l ii)
bonniest    (j) (b o1 n i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
abonnieren(vt) |abonnierte, hat abonniert| บอกรับเป็นสมาชิก, ลงนามเป็นสมาชิก เช่น eine Zeitung abonnieren รับหนังสือพิมพ์ประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheit {f}bonniness [Add to Longdo]
abonnieren; subskribieren | abonnierend; subskribierend | abonniert; subskribiertto subscribe | subscribing | subscribed [Add to Longdo]
hübschbonny; bonnie [Add to Longdo]
hübsch {adv}bonnily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
覆水盆に返らず;覆水盆に帰らず(iK)[ふくすいぼんにかえらず, fukusuibonnikaerazu] (exp) what's done is done (lit [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん(P);ぼんにん, bonjin (P); bonnin] (n) ordinary person; average person; mediocre; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
覆水盆に返らず[ふくすいぼんにかえらず, fukusuibonnikaerazu] Geschehen_ist_geschehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bonnily \Bon"ni*ly\, adv.
     Gayly; handsomely.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bonnily
      adv 1: in a bonny manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top