Search result for

bonne

(53 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bonne-, *bonne*
Possible hiragana form: ぼんね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonnet[N] หมวกสตรี, Syn. cloche, pillbox

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonne(บอน) n. แม่นม,คนใช้หญิง
bonnet(บอน'นิท) {bonnetted,bonnetting,bonnets} n. หมวกสตรีรูปฝาชีมักมีริบบิ้นผูกใต้คาง,หมวกเด็ก,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบเครื่องจักร,ฝาครอบปล่องไฟ,หน้าม้าในวงพนัน,ผู้ร่วมมือ vt. ใส่หมวก,ใส่ฝาครอบ,สมคบหลอกลวง, Syn. hat

English-Thai: Nontri Dictionary
bonnet(n) หมวกสตรี,ฝาครอบเครื่องจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bonnevie-Ullrich Syndromeกลุ่มอาการบอนนีวี-อุลล์ริค,กลุ่มอาการบอนนีวี-อุลล์ริช [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hands above your head. Take your sun bonnets off.ยกมือขึ้น แล้วถอดหมวกออก Rookies (2008)
A new car, you open the bonnet and you scratch your head.รถใหม่นะเธอเปิดฝากระโปรงรถ เธอจะต้องเกาหัวเลย The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Hotch. Just got a walk-in. His name's Gil Bonner.ฮอตช์ เขาเพิ่งเข้ามามอบตัว เขาชื่อกิล บอนเนอร์ Roadkill (2009)
Mr. Bonner.คุณบอนเนอร์คะ Roadkill (2009)
You didn't hurt anyone, Mr. Bonner.คุณไม่ได้ทำร้ายใครค่ะ คุณบอนเนอร์ Roadkill (2009)
Hold on to your Easter bonnet, Sandy. I'm going to fire four words at you.เย็นไว้ก่อน แซนดี้ ฉันจะบอกเธอแค่สี่คำ Preggers (2009)
Well, then, shall it be a bonnet or a boater?เช่นนั้น... มันจะเป็น พันธบัตร หรือ boater? Alice in Wonderland (2010)
Thought I spied a suspicious bonnet. Ha!สงสัยว่าหมวกนี้เป็นของใครเลยเดินตามมา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Why don't you spend your allowance on a nice bonnet?ทำไมไม่หาเงินมาซื้อหมวกสวยๆ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Okay, wasn't I the one who bought you that Maria bonnet when you were six?โอเคพ่อไม่ใช่เหรอ ที่พาแกไปดู มาเรีย โบนเน็ต ตอนแก 6 ขวบ Grilled Cheesus (2010)
Fifty bucks says the crackpot with the Blur in his bonnet is just gunning for a little attention.แต่พวกมันก็คือพวกกบฎ\พนันเงินได้เลยว่ามันเป็นพวกบ้า ที่มี เดอะ เบลอร์\คุ้มหัวอยู่ Supergirl (2010)
Look at my Bonneville over here!ดูที่ บอนเนอวิล ของฉันทางนี้! Super 8 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนามัยดี[adj.] (anāmai dī) FR: sain ; en bonne santé
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood   FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เบนฟิก้า[TM] (Bēnfikā) EN: Benfica   FR: Benfica [m] ; Benfica Lisbonne [m]
บอกรับ[v.] (bøkrap) FR: s'abonner
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
โชคดี[n. exp.] (chōkdī) EN: good luck ! bon voyage !   FR: bonne chance ! ; bon voyage !
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi
ฝากระโปรงหน้า[n.] (fā kraprōng nā) EN: hood ; bonnet   FR: capot

CMU English Pronouncing Dictionary
BONNE    B AA1 N
BONNET    B AA1 N AH0 T
BONNES    B AO1 N Z
BONNER    B AO1 N ER0
BONNEY    B AA1 N IY0
BONNEMA    B AA1 N AH0 M AH0
BONNELL    B AA1 N AH0 L
BONNEAU    B AH0 N OW1
BONNETT    B AA1 N EH0 T
BONNETTE    B AH0 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bonnet    (n) (b o1 n i t)
bonnets    (n) (b o1 n i t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bonnerชาวบอนน์

French-Thai: Longdo Dictionary
bonne année(phrase) สุขสันต์ปีใหม่
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]
ボンネット[, bonnetto] (n) (1) bonnet; (car) hood; (2) bonnet (hat); (P) [Add to Longdo]
ボンネットバス[, bonnettobasu] (n) bus with front engine; cab-behind-engine bus [Add to Longdo]
ボンネットヘッド[, bonnettoheddo] (n) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ボンネット撞木鮫[ボンネットしゅもくざめ;ボンネットシュモクザメ, bonnetto shumokuzame ; bonnettoshumokuzame] (n) (uk) (See 団扇撞木鮫・ウチワシュモクザメ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei [Add to Longdo]
団扇撞木鮫[うちわしゅもくざめ;ウチワシュモクザメ, uchiwashumokuzame ; uchiwashumokuzame] (n) (uk) (See ボンネットヘッド,ボンネット撞木鮫・ボンネットしゅもくざめ) bonnethead (Sphyrna tiburo, species of hammerhead shark found in the Western Hemisphere) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏格兰帽[sū gé lán mào, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄇㄠˋ, / ] bonnet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Bonne \Bonne\ (b[o^]n), n. [F., prop. good woman.]
     A female servant charged with the care of a young child.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top