หรือคุณหมายถึง boldneß?
Search result for

boldness

(22 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boldness-, *boldness*, boldnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boldness[N] ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice

English-Thai: Nontri Dictionary
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Forgive my boldness.ขออภัยให้แก่ความโอหังของข้าน้อยด้วย Agora (2009)
Such boldness!กล้ามาก! Agora (2009)
Your boldness is commendable, but outside those gates, you will be in danger at all times.ฉันยกย่องในความกล้าหาญของเธอ แต่ข้างนอกประตูนั่น เธอจะตกอยู่ในอันตราย ได้ตลอดเวลา Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
There's a boldness in it.มีความกล้าอยู่ข้างใน American Hustle (2013)
But where would that boldness take me?แต่ ความกล้านั้นดึงดูดฉันที่ตรงใหน American Hustle (2013)
Who knows? All I can say is, this reeks of boldness.ผมจะไม่จ้างคนเพิ่ม Alone (2007)
That's a new kind of boldness.นั่นเป็นรูปแบบใหม่ของความกล้าหาญ Hell Followed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boldnessHe had the boldness to ignore my advice.
boldnessHe had the boldness to ignore the teacher's advice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรกรรม[n.] (wīrakam) EN: bravery ; boldness ; intrepidity   FR: bravoure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLDNESS    B OW1 L D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boldness    (n) (b ou1 l d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強心臓[きょうしんぞう, kyoushinzou] (n) boldness; guts; courage; gall; sangfroid [Add to Longdo]
剛胆;豪胆[ごうたん, goutan] (adj-na,n) boldness; hardihood; courage; valour; valor [Add to Longdo]
知余って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]
放胆[ほうたん, houtan] (adj-na,n) boldness; fearlessness [Add to Longdo]
勇気[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boldness \Bold"ness\, n.
   The state or quality of being bold.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Courage; bravery; intrepidity; dauntlessness; hardihood;
     assurance.
     [1913 Webster] Boldo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 boldness
   n 1: the trait of being willing to undertake things that involve
      risk or danger; "the proposal required great boldness";
      "the plan required great hardiness of heart" [syn:
      {boldness}, {daring}, {hardiness}, {hardihood}] [ant:
      {timidity}, {timorousness}]
   2: impudent aggressiveness; "I couldn't believe her boldness";
     "he had the effrontery to question my honesty" [syn:
     {boldness}, {nerve}, {brass}, {face}, {cheek}]
   3: the quality of standing out strongly and distinctly [syn:
     {boldness}, {strikingness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top