Search result for

bold

(105 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bold-, *bold*, bol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bold[ADJ] กล้าหาญ, See also: ห้าว, กล้า, Syn. adventurous, fearless, Ant. cowardly
bold[ADJ] ชัดเจน, See also: เห็นชัด, Syn. marked, Ant. unnoticeable
boldness[N] ความกล้าหาญ, See also: กล้า, Syn. bravery, valiance, Ant. cowardice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bold(โบลดฺ) adj. กล้าหาญ,ใจกล้า,กล้า,หน้าด้าน,ถนัด,เด่น,ชัดเจน,หยาบใหญ่,ชั้น, See also: boldness n., Syn. courageous ###A. timid
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
boldface(โบลด'เฟส) n. ตัวพิมพ์หนา adj. มีตัวพิมพ์ที่หนา
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
imboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
kobold(โค'โบลดฺ) n. ผีที่ชอบหลอกคน

English-Thai: Nontri Dictionary
bold(adj) กล้า,กล้าหาญ,อาจหาญ,ทะลึ่ง,เด่น,ชัดเจน
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
boldness(n) ความกล้า,ความอาจหาญ,ความทะลึ่ง
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
boldfaceตัวเส้นหนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
bold measuresมาตรการเข้มข้น หมายถึง มาตรการพิเศษที่กำหนดโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อส่งเสริมการค้าและการเร่งรัดลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน ในอันที่จะช่วยประเทศในภูมิภาคฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boldly spoken for one so young.ช่างกล้าพูดนัก เด็กน้อย Rising Malevolence (2008)
Another bold strategy by Skywalker, I presume.ข้าคาดการณ์ว่าแผนบ้าบิ่นนี่ต้องเป็นของสกายวอล์คเกอร์ Destroy Malevolence (2008)
Alerted to the bold prison break,เมื่อได้รับการเตือนภัย ถึงการแหกคุกที่อุกอาจนี้ Lair of Grievous (2008)
The bold, young, single mother. Let's talk with Jung-nam Hwang.เธอเป็นซิงเกิ้ลมัมที่โด่งดังที่สุดในยุคเรา คุณ ฮวัง จัง นัม Scandal Makers (2008)
- That is a bold move.- เป็นไปไม่ได้ Babylon A.D. (2008)
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
It's bold.เรื่องมันแดงแล้วล่ะ The Dark Knight (2008)
How can a woman speak so boldly?เป็นผู้หญิง ทำไมถึงพูดห้าวๆแบบนั้น? Episode #1.8 (2008)
I'm gonna say something a little bold here.ผมจะต้องพูดอะไรที่มันตรงๆเสียหน่อย New York, I Love You (2008)
... boldlydeclaredAmerica's independence to the world...กล้าที่จะประกาศว่าอเมริกา คือประเทศเสรี 24: Redemption (2008)
That's a Northern Temple style Bold Staff.นั่นคือพลองจากสำนักเส้าหลินเหนือ The Forbidden Kingdom (2008)
I've had an idea, John, rather a bold idea for an interview.ผมมีความคิดแล้วจอห์น\ ความคิดค่อนข้างแจ่มเลยสำหรับการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
boldHe had the boldness to ignore the teacher's advice.
boldThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
boldI boldly painted my answer.
boldHe made bold to speak to the King.
boldWe need somebody with bold new ideas.
boldThough timid in some respects, he was very bold in others.
boldIt is bold of him to refuse our offer.
boldBold as brass.
boldHe wrote the Chinese poem in bold strokes.
boldShe boldly went up to the king.
boldI make so bold as to ask you.
boldThey should have bold ideas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีรกรรม[N] bravery, See also: boldness, intrepidity, Syn. ความกล้าหาญ, Example: เรื่องราวในตำนานท้องถิ่นมักเป็นเรื่องที่กล่าวถึงวีรกรรมของผู้กล้าประจำท้องถิ่นนั้น, Thai definition: การกระทำที่ได้รับยกย่องว่าเป็นความกล้าหาญ, การกระทำของผู้กล้าหาญ
อาจหาญ[V] bold, See also: daring, courageous, fearless, Syn. กล้าหาญ, หาญกล้า, Ant. ขลาดกลัว, กลัว, ขลาด, Example: ผมไม่อาจหาญสู้กับเขาหรอก, Thai definition: กล้ากระทำ
อาจอง[ADV] bravely, See also: boldly, courageously, Syn. องอาจ, กล้าหาญ, Ant. ขลาดกลัว
อาจอง[ADJ] brave, See also: bold, courageous, Syn. กล้าหาญ, ผึ่งผาย, สง่า, องอาจ, Ant. ขลาดกลัว
ตัดเส้น[V] bold the drawing lines, Syn. เน้น, Example: ครูสอนศิลปะสอนนักเรียนตัดเส้นรูปภาพเพื่อให้ภาพดูงดงามขึ้น, Thai definition: แต่งเส้นริมภาพทำให้ดูเด่นชัดและเรียบร้อยขึ้น
ใจกล้า[ADJ] fearless, See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน
เหิมฮึก[ADJ] vigorous, See also: bold, courageous, high, exalted, energetic, exuberant, Syn. ฮึกเหิม, Example: เขากำลังอยู่ในภาวะเหิมฮึกในการปรับปรุงสังคม, Thai definition: ที่กำเริบโดยทะนงใจ
เหี้ยมหาญ[ADV] dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai definition: ดุร้ายกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ[ADJ] dauntless, See also: bold, brave, valiant, valorous, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: เขาเดินออกไปด้วยท่าทางเหี้ยมหาญน่าเกรงขามยิ่ง, Thai definition: ดุร้ายกล้าหาญ
กล้าหาญ[ADJ] brave, See also: bold, courageous, valiant, fearless, Syn. กล้า, หาญ, หาญกล้า, Ant. ขี้ขลาด, อ่อนแอ, Example: วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นสะท้อนความกล้าหาญ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำในยามที่บ้านเมืองกำลังคับขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold   FR: brave ; courageux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
หาญ[adj.] (hān) EN: brave ; courageous ; valiant ; bold   FR: courageux ; audacieux ; vaillant
ห้าว[X] (hāo) EN: bold and vigourous ; with courage and vigour   
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints   
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent

CMU English Pronouncing Dictionary
BOLD    B OW1 L D
BOLDT    B OW1 L T
BOLDS    B OW1 L D Z
BOLDA    B OW1 L D AH0
BOLDER    B OW1 L D ER0
BOLDEN    B OW1 L D AH0 N
BOLDIN    B OW1 L D IH2 N
BOLDLY    B OW1 L D L IY0
BOLDUC    B OW1 L D AH0 K
BOLDON    B OW1 L D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bold    (j) (b ou1 l d)
Boldon    (n) (b o1 l d @ n)
bolder    (j) (b ou1 l d @ r)
boldly    (a) (b ou1 l d l ii)
boldest    (j) (b ou1 l d i s t)
boldness    (n) (b ou1 l d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drucktype {f} mit Oberlängebold type [Add to Longdo]
Fettdruck {m}bold face [Add to Longdo]
Fettdruck {m}bold formation [Add to Longdo]
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
すだ椎[すだじい;スダジイ, sudajii ; sudajii] (n) (uk) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger [Add to Longdo]
フンボルトペンギン[, funborutopengin] (n) Humboldt penguin (Spheniscus humboldti) [Add to Longdo]
ボールド[, bo-rudo] (n,adj-no) bold; (P) [Add to Longdo]
ボールド体[ボールドたい, bo-rudo tai] (n) {comp} boldface [Add to Longdo]
臆面もない[おくめんもない, okumenmonai] (adj-i) bold; audacious; impudent; unashamed; unabashed [Add to Longdo]
臆面もなく[おくめんもなく, okumenmonaku] (adv) boldly; audaciously; impudently; unashamedly; unabashedly [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, ] bold and unrestrained; untrammeled, #18,553 [Add to Longdo]
豪迈[háo mài, ㄏㄠˊ ㄇㄞˋ, / ] bold; open-minded; heroic, #20,292 [Add to Longdo]
勇猛[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful; brave and fierce, #22,764 [Add to Longdo]
[kǎn, ㄎㄢˇ, ] bold, #24,159 [Add to Longdo]
威猛[wēi měng, ㄨㄟ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful, #26,344 [Add to Longdo]
豪放[háo fàng, ㄏㄠˊ ㄈㄤˋ, ] bold and unconstrained; powerful and free, #26,533 [Add to Longdo]
大刀阔斧[dà dāo kuò fǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄈㄨˇ, / ] bold and decisive, #34,056 [Add to Longdo]
苍劲[cāng jìn, ㄘㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] bold; upright and strong; vigorous; forceful (brush strokes); sureness of touch, #49,864 [Add to Longdo]
黑体[hēi tǐ, ㄏㄟ ㄊㄧˇ, / ] bold (typeface), #62,416 [Add to Longdo]
刚劲[gāng jìng, ㄍㄤ ㄐㄧㄥˋ, / ] bold; vigorous, #66,467 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボールド[ぼーるど, bo-rudo] bold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bold \Bold\ (b[=o]ld), a. [OE. bald, bold, AS. bald, beald; akin
   to Icel. ballr, OHG. bald, MHG. balt, D. boud, Goth.
   bal[thorn]ei boldness, It. baldo. In Ger. there remains only
   bald, adv. soon. Cf. {Bawd}, n.]
   1. Forward to meet danger; venturesome; daring; not timorous
    or shrinking from risk; brave; courageous.
    [1913 Webster]
 
       Throngs of knights and barons bold.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting or requiring spirit and contempt of danger;
    planned with courage; daring; vigorous. "The bold design
    leased highly." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. In a bad sense, too forward; taking undue liberties; over
    assuming or confident; lacking proper modesty or
    restraint; rude; impudent.
    [1913 Webster]
 
       Thou art too wild, too rude and bold of voice.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Somewhat overstepping usual bounds, or conventional rules,
    as in art, literature, etc.; taking liberties in
    composition or expression; as, the figures of an author
    are bold. "Bold tales." --Waller.
    [1913 Webster]
 
       The cathedral church is a very bold work. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Standing prominently out to view; markedly conspicuous;
    striking the eye; in high relief.
    [1913 Webster]
 
       Shadows in painting . . . make the figure bolder.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Steep; abrupt; prominent.
    [1913 Webster]
 
       Where the bold cape its warning forehead rears.
                          --Trumbull.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bold \Bold\, v. t.
   To make bold or daring. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bold \Bold\, v. i.
   To be or become bold. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bold
   adj 1: fearless and daring; "bold settlers on some foreign
       shore"; "a bold speech"; "a bold adventure" [ant:
       {timid}]
   2: clear and distinct; "bold handwriting"; "a figure carved in
     bold relief"; "a bold design"
   3: very steep; having a prominent and almost vertical front; "a
     bluff headland"; "where the bold chalk cliffs of England
     rise"; "a sheer descent of rock" [syn: {bluff}, {bold},
     {sheer}]
   n 1: a typeface with thick heavy lines [syn: {boldface}, {bold
      face}, {bold}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bold
   ball
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top