Search result for

blurre

(48 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blurre-, *blurre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blurred[ADJ] ซึ่งพร่ามัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to recover those distant and blurred memoriesข้าต้องหามัน... Three Kingdoms (2008)
Blurred the line between adam And his alter personality? Reid: I think the unsub Surfaced for just a moment.เราวิเคราะห์ว่าคู่หูคนที่เป็นผู้นำ และเป็นตัวตนที่สองนั้นอยู่ในจิตใจของอดัม Conflicted (2009)
[quietly]: I'm starting to have slightly blurred vision--ฉันเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้ว Air: Part 1 (2009)
Are the photos blurred like usual?รูปพวกนี้มันเบลอๆเหมือนเดิมรึเปล่า? Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
My eyes are blurred.เกิดอะไรขึ้น Postman to Heaven (2009)
Are you experiencing any blurred or double vision?เคยมีอาการมึนๆ หรือเบลอๆ มาก่อนมั้ย The International (2009)
No headaches or blurred vision?ไม่มีอาการปวดศีรษะหรือการมองเห็นลาง ๆ ใช่มั้ย ? Incursion: Part 1 (2010)
And sometimes the line Between friend and foe Is blurred,และบางครั้งเส้นแบ่งระหว่าง สหายกับศัตรูกลับรางเลือน Duchess of Mandalore (2010)
You can recognize those two stars here on the left-hand side in the blurred image there -- these two stars on the right-hand side.ดังนั้นถ้าคุณมองสิ่งที่ใจกลาง ทางช้างเผือกจะมีลักษณะอย่างไร ในกล้องโทรทรรศน์ปกติสมมุติว่า The Riddle of Black Holes (2010)
You have any history of headaches, dizziness, blurred vision?คุณมีประวัติการปวดศีรษะ, เวียนหัว หรือมองเห็นภาพเบลอบ้างมั้ย? Practically Perfect (2010)
Ilena's face had been blurred out.หน้าของอีลีน่าค่อนข้างเบลอ Lange, H. (2011)
Somewhere along the line, I think your motives got blurred.พูดไปแล้ว ฉันว่านายสับสนเรื่องจุดประสงค์ Countdown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blurreClose things look blurred.
blurreDistant things look blurred.
blurreThe fog soon blurred out the figure of a man walking in front of him.
blurreThe mountain was blurred by fog.
blurreThe TV picture was blurred.
blurreWhoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบลอ[ADJ] blurred, Syn. พร่า, มัว, เลือน, Ant. ชัด, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพเบลอๆ มองเห็นอะไรไม่ชัด
เงาๆ[ADV] indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
พร่ามัว[ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด
ฟาง[ADJ] dim, See also: blurred, Syn. ฝ้าฟาง, มัว, Example: คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด
กร่ำกรุ่น[ADJ] blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai definition: สีมัวๆ ไม่ชัด
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[adj.] (bloē) EN: blurred   
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct   
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเลือน[v. exp.] (loe leūoen) EN: become blurred   
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly   
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary
BLURRED    B L ER1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blurred    (v) (b l @@1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
ぼやける[, boyakeru] (v1,vi) to become dim; to become blurred; (P) [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine [Add to Longdo]
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct [Add to Longdo]
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] blurred [Add to Longdo]
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, / ] blurred; hard to make out distinctly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top