Search result for

blurr

(53 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blurr-, *blurr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blurry[ADJ] ที่พร่ามัว, Syn. blurred
blurred[ADJ] ซึ่งพร่ามัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mind was getting blurry.สติสัมปชัญญะผมเริ่มเลือนลาง My Sassy Girl (2008)
You are really blurry.ใช่ The Eye (2008)
I want to recover those distant and blurred memoriesข้าต้องหามัน... Three Kingdoms (2008)
Sorry, but I'm not about to step on anyone's toes based on a blurry picture that I shouldn't even have.ขอโทษน่ะแต่ฉันเอารูปเบลอพวกนี้ มาตัดสินไม่ได้ Emotional Rescue (2009)
Blurred the line between adam And his alter personality? Reid: I think the unsub Surfaced for just a moment.เราวิเคราะห์ว่าคู่หูคนที่เป็นผู้นำ และเป็นตัวตนที่สองนั้นอยู่ในจิตใจของอดัม Conflicted (2009)
He says his blurrg may be ill-tempered, but she's much faster than your riding machines.เขาบอกว่าเจ้าเบลิร์กของเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีน่ะ แต่เธอเร็วกว่าเครื่องจักรขี่ได้ของเจ้าแน่ Liberty on Ryloth (2009)
So what you're doing right now is called blurring the lines.รู้ล่ะ ที่นายกำลังทำให้เส้นแบ่งไม่ชัดเจน Pilot (2009)
[quietly]: I'm starting to have slightly blurred vision--ฉันเริ่มมองไม่ค่อยเห็นแล้ว Air: Part 1 (2009)
All my lines are pretty blurry right now.เส้นของผมมันพร่ามัวหมดแล้ว ตอนนี้ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
No. Not really. You bring me a blurry photo of a gopher with comedy plastic teeth and you call this evidence?ไม่ใช่ละ คุณเอารูปเบลอๆของหนู กับฟันพลาสติกตลกๆ แล้วมาบอกว่าเป็นหลักฐาน? Episode #3.3 (2009)
Are the photos blurred like usual?รูปพวกนี้มันเบลอๆเหมือนเดิมรึเปล่า? Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Thank you for everything, Nate, really, but that line just got a little blurry.ขอบคุณสำหรับทุกอย่างจริงๆนะเนท แต่เส้นนั้นมันช่างหมองมัว The Last Days of Disco Stick (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blurrClose things look blurred.
blurrDistant things look blurred.
blurrThe fog soon blurred out the figure of a man walking in front of him.
blurrThe mountain was blurred by fog.
blurrThe TV picture was blurred.
blurrWhoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบลอ[ADJ] blurred, Syn. พร่า, มัว, เลือน, Ant. ชัด, Example: ภาพที่เห็นเป็นภาพเบลอๆ มองเห็นอะไรไม่ชัด
เงาๆ[ADV] indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
พร่ามัว[ADJ] blurred, See also: indistinct, Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว, Ant. ชัดเจน, Example: ้สักครู่สายตาที่พร่ามัวก็กลับแจ่มชัดขึ้น, Thai definition: ไม่ชัด
ฟาง[ADJ] dim, See also: blurred, Syn. ฝ้าฟาง, มัว, Example: คุณตารำคาญดวงตาที่ฝ้าฟางลงทุกวัน ทำอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: ที่เห็นไม่ถนัด, ทำให้เห็นไม่ถนัด
กร่ำกรุ่น[ADJ] blurred, See also: obscured, indistinct, Syn. มัวๆ, Thai definition: สีมัวๆ ไม่ชัด
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบลอ[adj.] (bloē) EN: blurred   
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct   FR: obscur ; sombre
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct   
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred   FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
เลอะเลือน[v. exp.] (loe leūoen) EN: become blurred   
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly   
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct   FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred   FR: flou ; estompé ; vague
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct

CMU English Pronouncing Dictionary
BLURRY    B L ER1 IY0
BLURRED    B L ER1 D
BLURRING    B L ER1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blurred    (v) (b l @@1 d)
blurring    (v) (b l @@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken [Add to Longdo]
ぼやける[, boyakeru] (v1,vi) to become dim; to become blurred; (P) [Add to Longdo]
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P) [Add to Longdo]
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P) [Add to Longdo]
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine [Add to Longdo]
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct [Add to Longdo]
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch [Add to Longdo]
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] blurred [Add to Longdo]
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, / ] blurred; hard to make out distinctly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top